PKN
Gereformeerde Kerk Asperen
 
Gespreksgroep. Gespreksgroep.
Gespreksgroep
De gespreksgroep komt op dinsdag 3 maart samen bij John en Coby Veenendaal, Van Langerakstraat 2a om 20.00 uur.
Ook al was u er nog niet eerder bij, iedereen is van harte welkom om aan te schuiven!
Laat even weten of u/jij komt. of 0345- 254942
 
 
Startweekend / activiteiten in het komende seizoen. Startweekend / activiteiten in het komende seizoen.
De startzaterdag is dit jaar niet samen met onze buren/geloofsgenoten zoals ik hier gewend ben. Dat heeft als reden dat we op die dag een markt gepland hadden om de financiën wat te spekken. Geld is weliswaar geen hoofdzaak, maar je hebt het wel nodig om te kunnen aanbieden wat je graag wilt aanbieden. Edoch, door de vakanties bleek de tijd om dat te organiseren te krap. Als alles meezit, zal die markt nu ergens voor Kerst plaatsvinden. (Red: zaterdag 14 december)
Een heuse Kerstmarkt dus. Ook leuk. Door die wegvallende markt kwamen er stemmen los die toch graag de startzondag weer eens in 'eigen huis' wilden organiseren. Daar kun je over twisten maar we weten allemaal dat het aantal mensen dat naar de gezamenlijke opening van het seizoen komt, niet groot is. Ik weet niet waarom, maar het is wel jammer als je je huisgenoten daarbij mist. Daarom hebben we er voor gekozen om de startzaterdag dit jaar thuis te vieren, in kleine kring zoals dat heet. Waarom ook niet? Je hoeft niet altijd alles met de hele familie samen te vieren. Over het programma voor de startzaterdag leest u elders in dit blad. 'Een goed verhaal.'. Dat hebben we! Maar hoe geven we daar uiting aan in de viering van startzondag? Daarover boog de liturgiecommissie zich. Bij het kiezen van teksten die ons van alle kanten worden aangereikt, bleven we hangen bij het verhaal van Ruth: 'Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God.' Haar verhaal is een voorbeeld van mensen die in de ontmoeting met elkaar grenzen overschrijden die je normaal niet zou overschrijden. Ruth herkent in die liefde de liefde van God, terwijl zij nog maar nauwelijks het verschil kent tussen de God zoals zij die heeft leren kennen en de God zoals Naomi die kent. Het is de goddelijke liefde die ons over grenzen heen helpt en ons een thuis biedt waarin wij van vreemdelingen tot vrienden worden, zoals Naomi en Ruth overkomt. Je 'thuis' blijkt toch veel groter dan je altijd dacht. We hopen op een inspirerende dienst met inspirerende verhalen. Hoe we dat vorm gaan geven, daarover brainstormen we nog even verder. 'Een goed verhaal' ..... Wat doen we ermee gedurende het seizoen? Intussen is het bijna traditie om in een 'Met de voeten op tafelsessie' brainstormend aan de slag te gaan over de vraag hoe we ons nieuwe 15 jaarthema 'Een goed verhaal' gedurende het seizoen handen en voeten geven. Daarbij stellen we ons de volgende vragen: Hoe kunnen we het integreren in bestaande activiteiten? Zijn er activiteiten die nu onzichtbaar blijven en hoe kunnen we de gemeente daarover vertellen? Wat zijn de mogelijkheden voor clubs en catechese om met dit thema aan de slag te gaan? Worden er in Asperen activiteiten ontplooid waar we in mee kunnen draaien? Hoe kunnen we het thema in de vieringen meer laten spreken? We brainstormen ook over simpele aanleidingen om thuis en in de gemeente elkaar op verhaal te laten komen. Theezakjesgesprekken Bij dat laatste – zo is de ervaring van deze club – kunnen de eenvoudige vragen die vaak aan theezakjes bungelen al aanleiding zijn voor een goed verhaal. Stel die vraag maar eens aan de anderen thuis en je zult zien, dan komen er verhalen los. Een 'stok kaarten' Dat kan ook met een 'stok kaarten' waarop allerlei vragen staan. Als we die aanschaffen en verspreiden, kun je dat spel te allen tijde thuis spelen. Zo help je elkaar op een ongedwongen manier op verhaal te komen. Voor jongeren is het ook een mooie manier om met elkaar in gesprek te komen. Zo kan het ook op huiscontactavonden gespeeld worden. Vieringen Hoe geven we in de vieringen plek aan de kleine verhalen die allemaal welkom zijn in het Grote Verhaal? Als bovenstaande 'stok kaarten' ons gezelschapspel wordt, zouden we ergens in het seizoen een interactieve viering kunnen plannen waarin dat spel een rol speelt. Ook een mogelijkheid is om maandelijks een dienst te houden waarin iemand zijn of haar levensverhaal en de betekenis van ons geloof daarin vertelt. Kliederkerk Welkom allemaal! Ik met mijn en jij met jouw verhaal. Deze viering draait sowieso om de kleine verhalen in het Grote Verhaal. Jij en ik, wij zijn met onze verhalen allemaal welkom in Gods Grote Verhaal. Daar gaat het vanzelf. Je spreekt mensen die je niet elke zondag ziet en de kinderen genieten. Jongeren Jammer dat de jeugdouderling er niet bij kon zijn. Rock Solid draait 16 nog, weten we. We gaan er vanuit dat er ook eens per maand weer een jongerenviering zal zijn. Dat was een schot in de roos, heb ik begrepen. We horen graag de verhalen. Wij hebben stilgestaan bij de jongeren vanaf ca. 8 jaar. Dat is een groeiende groep die Kliederkerk min of meer ontgroeit. Het zou mooi zijn als we deze jongeren iets aan kunnen bieden waar zij op verhaal kunnen komen. Een nieuwe start voor First Rock? Jonge ouders Het idee werd geopperd om hen één of meerdere avonden aan te bieden over vraagstukken die voor hen actueel zijn, bijvoorbeeld over de omgang met internet. We kunnen bij de PKN informeren of zij deskundigen in huis hebben om daarover te vertellen. Daarvoor zouden we reclame kunnen maken zodat ook niet-leden daar gebruik van kunnen maken. De kookgroep De bedoeling van de kookgroep is om gasten uit te nodigen voor wie een avond uit eten en een gezelschap waarin je op verhaal kunt komen, een welkome verrassing is. Misschien kan heel de gemeente daaraan een steentje bijdragen door mensen daarvoor uit te nodigen en dat aan de kookgroep door te geven. De breiclub Het zou leuk zijn af en toe het verhaal van het werk van de breiclub in het zonnetje te zien staan. Misschien kan iemand van hen ons af en toe vertellen waar hun gebreide werken naar toe gaan, zodat de gemeente daar in mee kan leven. Contactpersonen De contactpersonen doen hun werk in stilte en geven door als er ergens om de dominee of ouderling gevraagd wordt. Zij brengen een bloemetje of een kleine attentie. Kosters en schoonmakers Ook zij maken vast van alles mee wat normaal niet aan het licht komt. Misschien iets om de opvallende zaken af en toe eens in een verhaaltje te vatten om de gemeente mee te laten lachen of huilen? Het werk over de grenzen Het is mooi dat Nadine op Ambon met enige regelmaat het verhaal van haar werk met ons deelt. Dat is ook het geval met Joy voor Children in 17 India. Het is goed om met de werkers daar mee te kunnen leven. Dat geldt ook voor het werk van de ZWO in m.n. de veertigdagentijd. Via hen krijgen we de verhalen van de werkers uit de gebieden waar onze aandacht voor gevraagd wordt. Het is goed om zo met elkaar mee te leven. De kerkenraad en de gemeente Wat de verschillende collega's allemaal doen, daarvan leest u het verhaal regelmatig in de verslagen. Een thema waarover we al langer met elkaar in gesprek zijn en dat op weg is richting gemeente-avond is de omgang met de homosexuele naaste. De kerkenraad zoekt naar een formulering waar ze als geheel achter kan staan, die zullen we dan aan jullie voorleggen op een gemeentevergadering. Dan is het woord aan jullie hoe een goed verhaal hieromtrent er uiteindelijk uit gaat zien. Koffie na de dienst Wat is dat een heerlijk ongedwongen moment om elkaar de verhalen te vertellen. Steeds meer mensen maken daar gebruik van. Het leuke is dat je daar niet altijd dezelfde mensen spreekt, je wacht gewoon af waar er nog een plekje vrij is of anders sta je aan de bar of in de hal met elkaar te kletsen. Een waardevol moment om aan de onderlinge verbondenheid uiting te geven. Het is een hele lijst met wensen en ideeën voor onze kleine verhalen in het Grote Verhaal. Gedurende het seizoen horen, zien en/of lezen jullie er vast meer over.

Namens de 'Met de voeten op tafelclub', Het ga jullie goed. Germa Rietberg.
 
Een goed gesprek met een homoseksuele broer. Een goed gesprek met een homoseksuele broer.
De kerkenraad bezint zich al een tijd op het onderwerp homoseksualiteit in de kerk.
We willen graag duidelijkheid scheppen over de ruimte die we concreet bieden aan onze homoseksuele broeders en zusters. We willen in deze bezinning ook de gemeente betrekken. Daarom hebben we Ds. Pieter Dekker uitgenodigd om ons mee te nemen in hoe hij deels persoonlijk, maar ook vanuit zijn ambt de dingen van zijn/het leven op een rijtje te zet. Samen met andere mensen die ook in God geloven en naar zijn woord proberen te leven.
Het was maar een klein groepje, dat kwam luisteren naar het levensverhaal van Pieter. Ondanks, of wellicht dankzij deze kleine groep kon er een goed gesprek plaatsvinden naar aanleiding van dit verhaal. Hierin werden persoonlijke gevoelens en worstelingen met het onderwerp gedeeld. Het werd ook duidelijk dat Pieter net als een ieder van ons zijn eigen worsteling heeft met de beperkingen die het leven ons oplegt. Zo kon er ruimte en wederzijds begrip ontstaan. Het creëren van deze ruimte en wederzijds begrip is precies waarom we gezamenlijk het gesprek aan willen gaan. Zo kan er ruimte en oog komen voor het mens-zijn van onze homoseksuele broeders en zusters, naast de worsteling die leeft bij sommige gemeenteleden. Door niet mee te praten in dit gesprek, neemt u zelf de beslissing dat er geen rekening wordt gehouden met uw mening. 
Als vervolg op deze avond en eerdere gesprekken/overwegingen binnen de kerkenraad zal de kerkenraad een aanvulling op de plaatselijke verordening formuleren. Wanneer we een formulering hebben gevonden die door de kerkenraad gedragen wordt, zal deze in een gemeenteavond besproken en vastgesteld worden. Hieronder, volgt nogmaals de samenvatting die eerder op het zondagsblad heeft gestaan.
Het hele verhaal van ds. Dekker kan opgevraagd worden bij Bertjan Broeksema (

Een korte samenvatting
Het levensverhaal van Ds. Pieter Dekker, een verhaal en een zaal waarin de Geest van Pinksteren voelbaar was. Feitelijk is het een preek, de langste die hij ooit geschreven had, vertelt Pieter. Maar het is een eerlijk verhaal, waarin de teksten die gaan over homoseksualiteit allemaal aan de orde komen. Het is ook het verhaal waarin de pijn en de strijd om aanvaarding van hemzelf als homoseksuele man hoorbaar en zichtbaar doorklinkt. Hoe kan hij de twee-eenheid van God weerspiegelen in deze wereld als hij niet 'normaal' één kan zijn met een vrouw. Dat dát Gods oorspronkelijke bedoeling is, staat voor hem als een paal boven water. En toch, hij is anders. Hoe ga je daar dan mee om. Kies je er voor om met een vrouw te trouwen? Dat kan, maar weerspiegel je dan samen Gods liefde in de wereld? Je kunt ook kiezen om alleen te blijven. Je ziet dat veel van deze 'anderen' hun heil bij elkaar zoeken in één of andere gemeenschap. Maar als je je geroepen voelt om dominee te worden, dan brengt die keuze je een eenzaam bestaan. Ook dat is niet wat God bedoeld heeft. Als je de Bijbel vanaf het begin leest, ontdek je dat je daar ook anders naar kunt kijken. Eva kiest ervoor dat stemmetje te geloven dat we zelf kunnen uitmaken wat we doen. Adam gaat mee in die keuze. Als ze daarop aangesproken worden door God zelf, wijzen ze beiden met een beschuldigende vinger naar de ander: Jij hebt het gedaan! Dat is het verhaal van ons allemaal! We misbruiken onze vrijheid en maken keuzes waardoor we ons doel missen, we zondigen zoals dat in de Bijbel vertaald is. Als mensen hebben we de vrijheid om keuzes te maken. Niemand ontkomt eraan keuzes te maken die niet stroken met hoe God ons bedoeld heeft. Allemaal leven we 'anders' dan we bedoeld zijn. We maken soms goede, soms verkeerde keuzes, we begrijpen elkaars keuzes niet altijd, veroordelen elkaar erom en maken ook echt foute keuzes. Zelfs al streven we naar volmaaktheid, toch slaan we de plank regelmatig mis. Wat dat betreft hebben we elkaar niks te verwijten, of zoals Jezus zegt: Heb elkaar lief en oordeel niet! Hij is het die ons de genade biedt en de ruimte om steeds opnieuw te beginnen. Maar onze keuzevrijheid kent ook grenzen. Zo kan een gehandicapt mens er niet voor kiezen om 'normaal' te doen, tenzij er een wonder geschiedt. Ds. Dekker benoemt zijn homoseksueel zijn ook als een handicap (een beter woord kan hij niet vinden) waardoor hij niet 'normaal' kan leven. Het is zijn opdracht – ik zou zeggen die van ons allemaal – om zo te leven dat hij met zijn handicap zo goed mogelijk dat weerspiegelt waar het volgens de Bijbel om gaat: God lief te hebben boven alles en je naaste als jezelf. Dat hij er uiteindelijk voor koos om met zijn geliefde partner samen te leven, is voor hem de keuze die hem het meest vreugde schenkt en het hem mogelijk maakt Gods liefde in de wereld te weerspiegelen. Dat het altijd blijft wringen met hoe God het oorspronkelijk bedoeld heeft, dat is iets tussen hem en God, en hij vertrouwt op de genade van de Heer Jezus Christus.

Germa Rietberg en Bertjan Broeksema
 
Breiclub Breiclub
29 april was de laatste bijeenkomst van de breiclub van dit siezoen.
Eigenlijk is het de breiclub-plus. Want er wordt ook gehaakt. Met 11 dames zijn ze afgelopen jaar druk geweest om van alles te maken. Op de laatste bijeenkomst is het haast traditioneel dat alles wat afgelopen jaar gemaakt is, wordt uitgestald en bewonderd. Altijd indrukwekkend om te zien hoeveel dat is. De meest mooie kledingstukken zijn te zien. Mevrouw Van Helden heeft een lijstje gemaakt: 17 truien, 13 dekentjes, 21 sjaals, 60 (geschat) allerhande (mutsen, wanten, sokken en knuffeldieren). Verder heb ik ook nog kleine jurkjes gezien. (Later belde mevrouw Blom van de Voorstraat om te vertellen dat er eigenlijk nog meer was gemaakt. Ze had 60 dekentjes, 20 mutsen, 45 kinderponcho’s, 4 omslagdoeken, 6 babycapes, 5 paar sokken, 15 truitjes, 21 sjaals en 2 hemdjes ingepakt voor de St. Koude Voetjes.) Alles is bedoeld voor een goed doel. Deze keer gaat een deel naar “Koude voetjes” in Amsterdam. Daar worden babypakketten samengesteld met artikelen voor mensen die vluchten voor o.a. geweld in binnen- en buitenland. Lees meer: https://www.koude-voetjes.nl/ Een ander deel gaat naar een “Moeder- en kind-project” in Israël. Afwezigheid van de vader, werkeloosheid of gebrek aan financiële middelen om nog een kindje te kunnen onderhouden. Dit is de situatie van veel (aanstaande) moeders in Israël. Ook hier worden de handwerkproducten in o.a. babypakketten verwerkt. Mevrouw Kerkmeester was er geweest en wist te vertellen dat de mensen in Israël ontroerd waren dat er hier in Nederland mensen met liefde werken om hen daar te helpen. Zeker in deze tijd waarin het antisemitisme opleeft. Op de website is er meer over te lezen: https://nachamu.org/project/moeder-kind-project/ De knuffels, vooral “nijntjes”, waren afgelopen Koningsdag in Amsterdam verkocht op de vrijmarkt. De opbrengst ervan gaat naar Roparun. Dat is een estafetteloop van meer dan 500 kilometer van Parijs en Hamburg naar Rotterdam waarbij mensen, in teamverband, een sportieve prestatie leveren om op die manier geld op te halen voor mensen met kanker. Je kunt hierbij denken aan de inrichting van een inloophuis, waar (ex-) kankerpatiënten en/of naasten elkaar kunnen ontmoeten. Workshops in ziekenhuizen waarbij mensen met kanker leren omgaan met uiterlijke veranderingen die ze krijgen door de behandelingen. Of de inrichting van een hospice om er voor te zorgen dat mensen tijdens hun laatste levensfase in een prettige omgeving kunnen verblijven. https://www.roparun.nl/nl/over-roparun/ Het geeft een goed gevoel dat je op een gezellige manier elkaar ontmoet, elkaars werk bewondert en ook nog zinvol bezig bent voor anderen. Na de zomervakantie komt de breiclub weer bij elkaar 1x per 14 dagen op maandagmiddag. U bent van harte welkom. Ook om zomaar even binnen te lopen en een praatje te maken. Ondertussen waren de dames wel van plan thuis door te gaan met breien en haken. Ze gaan deze zomer niet stil zitten.

Hetty Janssen
 
Nieuwe structuur kerkenraad. Nieuwe structuur kerkenraad.
De laatste jaren is de traditionele structuur van onze kerkenraad steeds meer onder druk komen te staan. Er is al geruime tijd een onvolledige bezetting en het ziet er naar uit dat dit voorlopig zo zal blijven. Het is daarom zinvol om de organisatie van onze plaatselijke gemeente aan te passen teneinde onze doelen te kunnen blijven bereiken.   
 
Uitgangspunten: Wij willen als kerk een stimulerende omgeving bieden voor alle leden om samen een levendige gemeenschap te vormen. Onze organisatie dient dit zo goed mogelijk te faciliteren in een vorm die, gezien de omvang van onze gemeente en de inzetbaarheid van onze  gemeenteleden, uitvoerbaar is. Voor de toekomst willen we dit realiseren door een ‘brede basis met lichtere taken per persoon’ en een ‘smaller bestuur met een breder mandaat’.  Binnen onze gemeente is een flink aantal mensen bereid om werkzaamheden te verrichten, maar wil afzien van een taak als ambtsdrager. Daarnaast zijn er steeds meer kerkenraadsleden die liever wat minder willen vergaderen en meer concreet in de gemeente actief willen zijn.  
 
Nieuwe structuur: De nieuwe kerkenraad bestaat uit 7 personen. Er is geen apart moderamen meer. De nieuwe kerkenraad functioneert als een dagelijks bestuur waarin de volgende personen zijn opgenomen: predikant, voorzitter, scriba, kerkenraadslid pastoraat, kerkenraadslid jeugd, kerkenraadslid diakonie/zwo, kerkenraadslid beheer en financiën.      
 
Ieder van de kerkenraadsleden heeft een eigen team van mensen om zich heen die niet perse ambtsdrager zijn. Voor de pastorale zaken zijn dit bijvoorbeeld de pastorale ouderlingen die niet in de KR zitten en de groep van contactpersonen. Vanuit de kerkenraad worden op die manier verschillende hoofdtaken aangestuurd.
 
De kerkenraad geeft leiding aan de gemeente en draagt verantwoording voor de erediensten, onderhoudt contacten buiten de gemeente en ziet toe op de opstelling en uitvoering van het beleidsplan.  De pastorale taken worden uitgevoerd door de voorganger en pastorale ouderlingen. Zij worden bij die taak ondersteund door de contactpersonen en contactgroepen. De ouderlingen-kerkrentmeester beheren de gebouwen en zorgen voor de financiën, o.a. door de verzorging van de jaarlijkse vrijwillige bijdragen. Zij worden in hun taken ondersteund door de kerkrentmeesters (o.a. de penningmeester), beheersters, kosters, organisten enz. De jeugdzaken worden aangestuurd door de jeugdouderling(en). Zij worden (al sinds mensenheugenis) ondersteund door clubleiders. De diaconale taken worden uitgevoerd door het college van diakenen. Zij verzorgen de collecten, het Heilig Avondmaal, de diaconale contacten binnen en buiten de gemeente. Zij worden ondersteund door  de ZWO, de 40-dagentijdcommissie en zouden ondersteund kunnen worden door collectanten. Bovenstaande is nog niet tot in detail uitgewerkt. Dat zal de komende tijd zijn beslag krijgen.
Met ingang van het seizoen 2018/2019 zal de nieuwe structuur gebruikt gaan worden. Aan het eind van dat seizoen volgt een evaluatie.
 
Het moderamen
 
 
40dagentijd.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.