PKN
Gereformeerde Kerk Asperen
 
Catechese Catechese
Met een mooie groep van acht jongeren zijn we op zondag 27 gestart met catechese.
Geloofsleren wordt het ook wel genoemd. “Waar kom je God tegen?” was het onderwerp van de eerste avond. Veel jongeren kozen daarbij toch in eerste instantie voor de kerk als plaats waar je iets van God kunt ervaren en dat is mooi. We ontdekten echter ook dat God niet aan een plaats gebonden is. Je kunt overal iets van Hem ervaren, Hem tegenkomen. Zijn Naam is immers IK BEN.  Ik ben er bij. Dat waren woorden die God sprak tegen Mozes toen hij gevraagd werd voor een pittige opdracht, maar het zijn ook woorden die je mag geloven voor jezelf. Ik ben er bij. Thuis, op school, in de kerk, op de sportclub, als je op je fiets naar school rijdt...….je bent nooit alleen. Aan het einde van de avond kregen alle kinderen een waxinelichtje een stuk papier en een pen en mochten een naam opschrijven van iemand die volgens hen de aanwezigheid van God goed konden gebruiken en ze staken daar een kaarsje voor aan.

We hopen voor de kerst zes á zeven keer bij elkaar te komen in de Rank, op zondagavond 19.00 uur en er kunnen altijd nog anderen aanschuiven.
Tineke van Ooijen
 
Kindernevendienst november 2019 Kindernevendienst november 2019
Hallo allemaal,
We lezen verder uit de brief van Paulus aan de christenen in Rome.
Opnieuw horen de kinderen een mooie boodschap uit deze brief.
3 november 2019: Romeinen 3: 21-31
God redt iedereen die gelooft Paulus schrijft dat God mensen wil redden, door Jezus Christus. Mensen worden niet gered door zich aan de wet te houden, maar door te geloven.
10 november 2019: Romeinen 8: 31-39
God houdt van ons God houdt van ons en niets en niemand kan zijn liefde voor ons veranderen. Na de brief van Paulus aan de Romeinen, gaan we verder lezen in de brief aan Filemon. De brief aan Filemon is één van de kortste brieven van het Nieuwe Testament.
17 november 2019: Filemon 1: 1-25
Meester en slaaf Paulus vraagt aan Filemon om de slaaf Onesimus hartelijk te ontvangen en hem niet te straffen. Filemon is een vriend van Paulus. Onesimus was een slaaf van Filemon, maar hij is bij hem weggelopen. Paulus schrijft een brief aan de christenen in Filippi. Filippi was een belangrijke Romeinse stad in het noorden van Griekenland, in de provincie Macedonië. Het is de eerste Europese stad waar Paulus het goede nieuws vertelt. Paulus komt op een bijzondere manier in Filippi. Hij is niet van plan om naar Europa te gaan, maar hij krijgt een droom waarin een man uit Macedonië Paulus smeekt om te komen.
24 november 2019: Filippenzen 4: 4-9
Wees blij. Voor Paulus horen geloof en blijdschap bij elkaar. Hij zegt tegen de inwoners van Filippi dat ze blij en vriendelijk moeten zijn. Ook als het moeilijk is, kun je blij zijn, omdat je bij God hoort. Mensen mogen dat ook zien, door je vriendelijkheid. 
Wist jullie dat… … we heel wat verborgen danstalentjes in onze gemeente hebben? Zondag 20-10-2019 hebben de kinderen een leuk dansje opgevoerd bij het lied van de Kinderboekenweek.
We vinden het fijn als jullie allemaal vaak naar de kindernevendienst komen. Hoe meer kinderen, hoe gezelliger het met elkaar is!

Tessa de Keijzer, kindernevendienst
 
Kindernevendienst oktober 2019 Kindernevendienst oktober 2019
Hallo allemaal,
We gaan lezen uit het boek Handelingen. Dat gaat over de eerste
christenen, het begin van de kerk en de verspreiding van het goede
nieuws over Jezus in de wereld. De Heilige Geest is daarbij heel
belangrijk. De volledige titel van het Bijbelboek is: De handeling van de
apostelen.
Paulus en Petrus zijn de twee centrale figuren in deze verhalen.
De eerste drie verhalen gaan over Paulus. We lezen dat Saulus op reis
gaat om over God en Jezus te vertellen en hoe hij op één van zijn
reizen in een storm terechtkomt en schipbreuk lijdt.

29 september: Handelingen 9:1-22 Saulus gaat in Jezus geloven
Saulus vervolgt christenen, maar nadat hij de stem van Jezus heeft
gehoord, gaat hij in hem geloven.

6 oktober: Handelingen 17:16-34 Paulus reist rond en vertelt over
Jezus.
Paulus is bezig aan zijn tweede reis. Tijdens die reis komt Paulus in de
Griekse stad Athene terecht. Hier houdt hij een toespraak.

13 oktober: Handelingen 27 Paulus komt op zee in een storm terecht.
Paulus reist als gevangene naar Rome op een schip. Tijdens die
gevangenschap spreekt Jezus zelf Paulus moed in om ook in Rome
het goede nieuws over hem te gaan vertellen.

20 oktober: Psalm 84 - Een lied over de tempel.
De tempel is het huis van God. Het is een plek waar je dicht bij God
kunt zijn, een plek om naar te verlangen.

Op 27 oktober wordt in veel kerken Nationale Bijbelzondag gevierd,
met als thema “ik wens jou …” uit Romeinen 1:1-7. Daarom staat op
deze zondag ook voor Bijbelbasics deze Bijbeltekst centraal.

27 oktober: Romeinen 1:1-7 Paulus schrijft een brief aan de
christenen in Rome.
De brief aan de christenen in Rome is een bijzondere brief: als Paulus
deze brief schrijft, is hij nog niet in Rome geweest. Hij schrijft dat hij er
al heel lang naar verlangt om naar de mensen in Rome toe te komen.
Hij wil hen bezoeken tijdens zijn reis naar Spanje.

We vinden het fijn als jullie allemaal vaak naar de kindernevendienst
komen. Hoe meer kinderen hoe gezelliger het met elkaar is!

Tessa de Keijzer, kindernevendienst
 
 
Kindernevendienst sept 2019 Kindernevendienst sept 2019
Hallo allemaal,
De kindernevendienst op de eerste zondag in september is de laatste van een blok met vier teksten uit het Lucas-evangelie. Jezus vertelt daarin een voorbeeldverhaal over wie God is, hoe hij naar mensen kijkt en hoe mensen daarop kunnen reageren. Een belangrijk thema in het Lucas-evangelie is dat God niet alleen zorgt voor mensen die het goed doen of een goed leven hebben, maar juist ook voor mensen die verkeerd leven of die er niet bij lijken te horen.

1 september 2019: Lucas 15: 11-31 De zoon die weggaat Jezus vertelt een verhaal van een zoon die weggaat, maar later terugkomt en veel spijt heeft. De volgende drie zondagen gaan we lezen over het beloofde land Kanaän en de manier waarop de Israëlieten met die belofte omgaan. Aan de ene kant zijn er de mooie dingen en de rust waarvan de Israëlieten in dat land mogen genieten, mooi verbeeld door de enorme druiventrossen. Aan de andere kant is er de ervaring dat dit nu nog niet zo is en dat het moeilijk is om op Gods belofte te blijven vertrouwen.

8 september 2019: Numeri 13: 1-3 en 21-33 Twaalf verkenners Mozes stuurt twaalf mannen, onder wie Jozua, naar het land Kanaän om te zien hoe het land eruitziet. Deze spionnen komen terug met mooie verhalen, maar ook met verhalen waar de mensen bang van worden

15 september 2019: Jozua 2: 6-21 Rachab verstopt spionnen op haar dak Rachab verstopt twee Israëlitische spionnen op het dak van haar huis. Zij helpt hen en daarom beloven de spionnen haar om haar en haar familie te redden als Jericho veroverd wordt. Als teken moet Rachab daarom een rood koord aan haar huis hangen.

22 september 2019: Jozua 6: 1-20 De Israëlieten veroveren Jericho Het verhaal over de verovering van de stad Jericho is het vervolg van het verhaal over Rachab en de spionnen.

Tot zover is het programma van Bijbel-basics bekend. Wat we vanaf 29 september gaan horen, zien en lezen blijft voor een ieder een verrassing.
We vinden het fijn als jullie allemaal vaak naar de kindernevendienst komen. Hoe meer kinderen hoe gezelliger het met elkaar is!

Tessa de Keijzer, kindernevendienst
 
Kindernevendienst juli /aug 2019 Kindernevendienst juli /aug 2019
Hallo allemaal,
Deze zondag is de laatste van een blok met vier verhalen over Jezus uit het Lucas-evangelie. We hebben in deze verhalen gelezen over ontmoetingen en gesprekken tussen Jezus en heel verschillende mensen.

7 juli 2019: Lucas 19:1-10 - Jezus bij Zacheüs De tollenaar
Zacheüs besluit na een ontmoeting met Jezus om voortaan heel anders te gaan leven. Zacheüs heeft begrepen waar het in Gods nieuwe wereld om gaat. We gaan lezen over de reis van de Israëlieten door de woestijn. Hierbij openen we het bijbelboek Numeri en Deuteronomium Het bijbelboek Numeri heeft zijn naam gekregen door de Latijnse vertaling van het Oude Testament. Het woord numeri betekent getallen. Deze naam wijst op één van de thema’s van het boek: het registreren, tellen en organiseren van de Israëlieten tijdens hun reis door de woestijn op weg naar het beloofde land. De titel in de Hebreeuwse Bijbel is bemidbar. Dat betekent: In de woestijn.

14 juli 2019: Numeri 6:22-27 - De zegen voor de Israëlieten
God vertelt hoe Aäron en de andere priesters het volk Israël moeten zegenen. Deze zegen wordt ook nu nog in veel kerken aan het einde van de kerkdienst uitgesproken.

21 juli 2019: Deuteronomium 6:1-12 - Luister goed!
Als de Israëlieten straks in het beloofde land wonen, zullen ze een goed leven hebben. Dan zullen ze altijd meer dan genoeg te eten en te drinken hebben. Maar dan mogen ze God nooit vergeten. De Israëlieten moeten goed luisteren, want Mozes geeft ze belangrijke regels mee.

28 juli 2019: Deuteronomium 30:11-20 - Kies voor het leven
Mozes vertelt dat het belangrijk is voor de Israëlieten om Gods regels en wetten te blijven volgen, ook als ze straks in Kanaän zijn. Als ze dat doen, zal het goed met ze gaan. Ze kiezen dan voor het goede en voor het leven. Ook wijst Mozes hier zijn opvolger aan: Jozua. Met hem zal het volk het land Kanaän binnengaan. Met de kindernevendienst hebben we in totaal elf verhalen over Mozes 11 en de Israëlieten gelezen. Het begon met de bijzondere geboorte en redding van Mozes in de rieten mand. Daarna lazen we over God die zijn naam vertelt aan Mozes en één van de tien straffen. Uiteindelijk mochten de Israëlieten weg uit Egypte, en gingen ze veilig door de Rietzee. Ze trokken veertig jaar lang door de woestijn. Daar klaagden ze vaak, ook al gaf God de mensen vlees en brood. Ook kregen de Israëlieten tien belangrijke regels en ze kregen regels van God voor de bouw van de heilige kist. Maar de Israëlieten deden ook verkeerde dingen, zoals het vereren van een gouden stierenbeeld.

4 augustus 2019: Psalm 121 - Ik kijk omhoog naar de bergen
In de tijd van de Bijbel reisden mensen over het algemeen niet voor hun plezier. Een reis was vol gevaar: je kon verdwalen, beroofd worden of onderweg andere gevaren tegenkomen. Bovendien was reizen vermoeiend, want de meeste mensen gingen te voet. Maar ze wisten dat God altijd bij hen was. De volgende zondag is de eerste van een blok met vier teksten uit het Lucas-evangelie. Jezus vertelt daarin voorbeeldverhalen over wie God is en hoe hij naar mensen kijkt én over hoe mensen daarop kunnen reageren. Een belangrijk thema in het Lucas-evangelie is dat God niet alleen zorgt voor mensen die het goed doen of een goed leven hebben, maar juist ook voor mensen die verkeerd leven of die er niet bij lijken te horen.

11 augustus 2019: Lucas 10:25-37 - Een Samaritaan helpt
Als de man wordt overvallen en naakt en bijna dood wordt achtergelaten wordt hij geholpen door een Samaritaan. De Samaritaan vraagt zich niet af of de man die is overvallen wel bij zijn volk hoort. Nee, hij helpt de man gewoon, en het maakt hem niet uit hoeveel tijd en geld het hem kost.

18 augustus 2019: Lucas 14:15-24 - Het voorbeeld van het feest
Jezus is uitgenodigd voor een feestelijke maaltijd, samen met wetsleraren en farizeeën. Tijdens de maaltijd vertelt Jezus een aantal voorbeeldverhalen over feestelijke maaltijden. Elk voorbeeld maakt iets duidelijk over God, Gods nieuwe wereld of over wat God van mensen verwacht.

25 augustus 2019: Lucas 15:1-7 - Op zoek naar het schaap
Als Jezus met mensen omgaat die verkeerd leven, is hij net als de herder die een schaap zoekt. Maar Jezus roept zijn luisteraars ook op 12 om zichzelf in de herder te verplaatsen: als zij een schaap kwijt waren geraakt, zouden ze er toch ook alles voor over hebben om dat terug te vinden? Ja, natuurlijk! Dat ene schaap zou op dat moment al hun aandacht opeisen.

1 september 2019: Lucas 15:11-31 - De zoon die weggaat
Jezus vertelt een verhaal van een zoon die weggaat, maar later terugkomt en veel spijt heeft. We vinden het fijn als jullie allemaal vaak naar de kindernevendienst komen. Hoe meer kinderen hoe gezelliger het met elkaar is! Tessa de Keijzer, kindernevendienst
 
Kindernevendienst juni 2019 Kindernevendienst juni 2019
Hallo allemaal,
2 juni: Psalm 46 - Bij God is het goed Bij God zijn we veilig. Ook al gebeurt er van alles om ons heen, God helpt ons. Hij maakt overal een einde aan de strijd.
 juni: Joël 3: 1-5 - God belooft zijn Geest God belooft dat hij op de dag van de Heer weer naar zijn volk zal omzien. Er komt weer vrede en de mensen hebben meer dan genoeg te eten. De relatie tussen God en de mensen zal veranderen: alle mensen krijgen dan zijn Geest en iedereen zal de woorden van God net zo goed kunnen verstaan en doorgeven als een profeet. Deze zondag is de eerste van een blok met vier verhalen over Jezus uit het Lucasevangelie. In deze verhalen lezen we over ontmoetingen en gesprekken tussen Jezus en heel verschillende mensen.
16 juni: Lucas 6: 1-11- Jezus en de sabbat 11 Jezus gaat met de wetsleraren en farizeeën in discussie over wat je wel en niet mag doen op sabbat.
23 juni: Lucas 7: 1-10- Het geloof van een Romeinse officier Na de rede op het veld keert Jezus terug naar Kafarnaüm. Daar krijgt hij het verzoek om de slaaf van een Romeinse officier van wie zijn meester veel houdt, beter te maken.
30 juni: Lucas 10: 38-42 - Jezus bij Marta en Maria Een vrouw, Marta, nodigt Jezus uit om bij haar te komen eten. Marta, haar zus Maria en haar broer Lazarus komen ook. Jezus neemt de uitnodiging van Marta aan. Voor en tijdens de maaltijd geeft hij uitleg over God. Spaarpotje KND – Viktoria Rani Menda (Joy for Childeren)
We hebben inmiddels €40,00 gespaard voor Viktoria. Top!

Tessa de Keijzer, kindernevendienst
 
Kliederkerk Kliederkerk
De zondag voor Pasen was het weer kliederkerk.
Na het kijken van het televisieprogramma “Kleuters en kwalen”, dacht ik dat het vast wel prettig zou zijn voor mij om daar even te kijken (met mijn zere nek!). Dat pakte ook goed uit. Voor mij even de pijn vergeten. Voor de kinderen een helpende hand om de latjes van de palmpaasstok vast te houden, om plakband aan te geven of iets vast te maken aan die palmpaasstok. Dat er veel symboliek in zat heeft Tineke verteld.
 Het houten kruis staat symbool voor het kruis waarop op Goede Vrijdag Jezus stierf op Golgotha.
 De Palmpaastakken worden in Nederland vaak vervangen door buxustakken. Zij staan symbool voor de intocht op Palmzondag in Jeruzalem.
 Het broodhaantje staat er symbool voor dat Jezus het brood breekt en verdeelt tijdens het laatste avondmaal op Witte Donderdag. Verder staat de haan van brood ook symbool voor de haan die kraaide nadat Petrus drie keer gezegd had gezegd dat hij Jezus niet kende.
 De eieren staan symbool voor een nieuw begin. De dood en opstanding van Jezus brengt een nieuw begin.
 30 Rozijntjes in een zakje staan symbool voor de 30 zilverlingen waarvoor Judas Jezus heeft verraden.
 De 12 chipsjes/noten aan een ketting staan voor de 12 leerlingen.

Toen alle palmpaasstokken klaar waren, hebben we daarmee een klein rondje door Asperen gelopen. De bedoeling was dat er ook gezongen zou worden maar dat was een beetje teveel. Stok vasthouden, zingen, lopen en uitkijken waar je loopt, gaat niet allemaal tegelijk. Gelukkig waren er een paar ouderen die het zingen bleven volhouden. Terug in de Rank was er nog wat lekkers en drinken en kon iedereen met de palmpaasstok tevreden naar huis.

Hetty Janssen
 
Kindernevendienst april 2019 Kindernevendienst april 2019
Hallo allemaal,
In de Informatie van maart stond gemeld dat wij met de kindernevendienst het paasproject: God kiest, God redt… kies jij ook? zouden gaan volgen. Helaas was het erg moeilijk om inlogcodes te ontvangen voor het digitale project, waardoor er toch gestart is met het paasproject van Bijbelbasics. In de veertigdagentijd lezen we de verhalen die horen bij de dagen voor Pasen: van Jezus die naar Jeruzalem gaat, de laatste maaltijd met zijn leerlingen, tot en met zijn opstanding. Het project heet: Locatie Jeruzalem. De kinderen volgen Jezus op zijn weg door Jeruzalem in de laatste dagen voor zijn dood en opstanding. We maken een plattegrond van Jeruzalem. Elke week worden er nieuwe delen aan de stad Jeruzalem toegevoegd. 7 april 2019: Lucas 22:54-62 Petrus zegt dat hij Jezus niet kent Jezus is gevangengenomen. Drie keer zegt iemand dat Petrus ook bij Jezus hoort, maar drie keer zegt Petrus dat hij Jezus niet kent. Als hij beseft wat hij gedaan heeft, is hij verdrietig. 14 april 2019: Lucas 23:1-7 & 23:13-25 Jezus komt bij Pilatus Jezus wordt bij Pilatus gebracht. Pilatus vindt dat Jezus onschuldig is. Maar omdat het volk aandringt, besluit hij toch dat Jezus gedood moet worden. 21 april 2019: Lucas 24:1-12 Pasen - Jezus is opgestaan! Jezus is gestorven, maar hij staat op uit de dood. Een paar vrouwen ontdekken dat zijn graf leeg is. Als de vrouwen dat aan de leerlingen vertellen, gaat Petrus meteen kijken.

We vinden het fijn als jullie allemaal vaak naar de kindernevendienst komen. Hoe meer kinderen hoe gezelliger het met elkaar is!

Spaarpotje KND – Joy for Children Met de kindernevendienst sparen wij dit jaar voor Joy for Children. We hebben als kindernevendienst het voornemen om ieder jaar een nieuw doel te steunen.

Tessa de Keijzer, kindernevendienst
 
Kindernevendienst maart 2019 Kindernevendienst maart 2019
In de hele maand februari hebben we gelezen uit het Bijbelboek Exodus. Het tweede bijbelboek dat gaat over de uittocht van Israël uit de slavernij van Egypte, onder leiding van Mozes. We willen deze periode leuk afsluiten met alle kinderen op zondag 3 maart. We willen dan met z’n allen de film The Prince of Egypt gaan kijken. Deze film vertelt het mooie verhaal over Mozes en zijn volk en de uittocht uit Egypte.

Filmochtend 3 maart 2019 – de Prins van Egypte!
Wie: voor alle kinderen
Wat: filmochtend – de Prins van Egypte
Waar: de Rank
Wanneer: zondag 3 maart 2019
Tijd: de film start om uiterlijk 10:00 uur
Popcorn, limonade, chips en kussens aanwezig!
We hopen dat er veel kinderen aanwezig zullen zijn.
LET OP: de kinderen zullen dus niet tijdens de dienst aanwezig zijn.

Paasproject 2019: God kiest, God 11 hogepriester, als het hem moeilijk wordt gemaakt, houdt hij dat niet vol. Dan slaat de angst toe, dan vreest hij voor zijn leven, dan vertrouwt hij niet op Gods reddingsplan, maar zoekt hij zelf een uitweg.

31 maart Lucas 23:1-25 Niet kiezen is ook kiezen Pilatus ondervraagt Jezus en stelt vast dat Hij geen gevaar is voor de keizer en het Romeinse rijk: onschuldig. Omdat de hogepriesters aandringen stuurt hij Jezus naar Herodes. Hij verhoort Jezus en laat Hem bespotten, maar veroordeelt Hem niet. Pilatus spreekt daarna geen recht, maar hoopt dat de aanwezigen kiezen voor de vrijlating van Jezus in plaats van Barabbas, een beruchte moordenaar. We vinden het fijn als jullie allemaal vaak naar de kindernevendienst komen. Hoe meer kinderen hoe gezelliger het met elkaar is! Spaarpotje KND – Joy for Children Met de kindernevendienst willen wij dit jaar gaan sparen voor Joy for Children. Joy for Children helpt kansarme kinderen in de derde wereld en hebben een zevental zorg- en onderwijscentra operationeel. In deze centra voorziet Joy for Children de kinderen van kleding, voeding, onderwijs en medische zorg. Tevens zorgen zij voor goede sanitaire- en watervoorzieningen. Omdat vanuit onze gemeente John van Est ook wel eens afreist naar één van deze zorg- en onderwijscentra willen wij gaan sparen voor iets waar de kinderen daar echt iets aan hebben. Dit kunnen we dan aan hem meegeven zodat hij het daar kan overhandigen.

We hebben als kindernevendienst de bedoeling om ieder jaar een nieuw doel uit te kiezen!

Tessa de Keijzer, kindernevendienst
 
Kindernevendienst februari 2019 Kindernevendienst februari 2019
Hallo allemaal,
In de hele maand februari zullen we gaan lezen uit het bijbelboek Exodus. Het tweede bijbelboek dat gaat over de uittocht van Israël uit de slavernij van Egypte onder leiding van Mozes. Na de dood van Jozef komt er een nieuwe farao die niet meer weet wie Jozef was en wat Jozef gedaan heeft om een hongersnood te voorkomen. De Israëlieten zijn inmiddels een groot volk geworden. Daarom zijn de Egyptenaren bang voor de Israëlieten en laat de farao hen hard voor hem werken.

3 februari 2019: Exodus 2: 1-10 Mozes wordt geboren
Als Israëlitisch jongetje had Mozes eigenlijk van de farao in de rivier de Nijl gegooid moeten worden. Maar Mozes wordt drie maanden door zijn moeder verborgen gehouden, totdat dat niet meer gaat. Daarna legt ze hem in een mandje en zet ze hem in de rivier de Nijl.

10 februari 2019: Exodus 3: 1-15 God vertelt zijn naam aan Mozes
Mozes is schapen en geiten aan het hoeden als hij een struik ziet die in brand staat maar die toch niet lijkt te verbranden. Vuur is in de Bijbel een teken van Gods aanwezigheid. Later zal God ook aanwezig zijn in een wolk en een vuur tijdens de uittocht uit Egypte.

17 februari 2019: Exodus 10: 1-20 De tien straffen
Door de tien straffen laat God zien dat hij niet alleen de God is van de Israëlieten, maar dat hij ook macht heeft over de farao en over heel Egypte. God wil dat de farao naar hem luistert en de Israëlieten laat gaan. De tien straffen brengen Egypte en de Egyptenaren veel ellende. De straffen werken toe naar de heftigste tiende straf.

24 februari 2019: Exodus 14: 15-31 Het volk gaat veilig door de zee
Het volk van Israël is vertrokken uit Egypte. Met alle mannen, vrouwen, kinderen en dieren zijn ze op pad gegaan. Maar dan krijgt de farao toch weer spijt en gaat hij de Israëlieten achterna. De Israëlieten zien hem aankomen en worden bang. Daarom beginnen ze te klagen dat ze liever slaaf wilden zijn in Egypte dan sterven in de woestijn. Maar God zal zijn volk redden.

3 maart 2019: Psalm 97 God is Koning
Deze zondag is de laatste zondag die hoort bij het blok met verhalen over Mozes in Egypte. Psalm 97 behoort tot de lofpsalmen. De 9 lofpsalmen zijn één van de meest voorkomende soort psalmen. In de lofpsalmen wordt God geprezen en gedankt. We vinden het fijn als jullie allemaal vaak naar de kindernevendienst komen. Hoe meer kinderen hoe gezelliger het met elkaar is! Tessa de Keijzer, kindernevendienst
 
Jeugd- en jongerenwerk.

Jeugd- en jongerenwerk.

Dankzij de inzet en het enthousiasme van een geweldig team van jeugdwerkers kunnen we onze kinderen en jongeren een heel gevarieerd clubprogramma aanbieden. Hieronder volgt een korte opsomming van het aanbod van dit seizoen.

We willen benadrukken dat het jeugdwerk niet alleen bedoeld is voor de jongeren van de kerk, maar dat iedere jongere van harte welkom is.

 
First Rock voor kids

First Rock voor kids

Kinderen zijn fantastisch!
Ze houden van actie en avontuur, van feestjes en vriendschappen.
 

WAYtoGO is de splinternieuwe KIDS methode voor kinderen tussen 8 en 12 jaar. Het speelse en inhoudelijke programmamateriaal is heel erg geschikt voor een seizoen leerzaam kinderwerk.

Met WAYtoGO wil de PKN uitdrukking geven aan een nieuwe visie op het werken voor en met kinderen in en vanuit de kerk: met kinderen op weg zijn door geloof en leven waar zij zich ook bevinden ? in de kerk, thuis of op school of waar dan ook.
 

 
Rock Solid

Rock Solid

Rock Solid is een dynamisch clubprogramma waarmee je tieners prikkelt om het christelijk geloof te ontdekken.

Tieners genieten enorm van Rock Solid, want het sluit helemaal aan bij hun leefwereld. Er komen thema’s aan bod waar zij elke dag mee te maken hebben. Al hun zintuigen worden gebruikt tijdens de flitsende spellen, discussies in groepjes, praktische levenslessen en het praatje uit de Bijbel. Zo leren tieners op een ontspannen manier hun eigen mening te vormen en deze te delen met hun vrienden.

Doordat het programma laagdrempelig is, kunnen kerkelijke tieners gemakkelijk hun niet-gelovige vrienden meenemen. We gaan met de tieners op pad en laten hen ontdekken hoe God betrokken is bij hun dagelijks leven.

Wil je meer weten?

lees meer »
 
 
 

Afscheidsdienst Germa Rietberg
datum en tijdstip 17-11-2019 om 14.30 uur
meer details

Catechese
datum en tijdstip 17-11-2019 om 19.00 uur
meer details

Breiclub
datum en tijdstip 18-11-2019 om 14.00 uur
meer details

Repetitie Kerstkoor
datum en tijdstip 19-11-2019 om 19.30 uur
meer details

 
Afscheid ds. Germa Rietberg
Op zondag 17 november zal ds. Germa Rietberg voor het laatst voorgaan als ds. van de Gereformeerde kerk van Asperen. Zij gaat vanaf die datum genieten van haar emeritaat.
De dienst begint om 14.30 uur. U bent van harte welkom.
 
SPECULAASPOPPENACTIE !!!!!!
Eind november staat de jaarlijkse speculaasactie op de agenda.
Inmiddels niet meer weg te denken en populair bij de vele afnemers.
Ook dit jaar doen we een beroep op jullie medewerking.
Verkoop binnen eigen familie, werkkring, bedrijf, instellingen etc. Kijk even om je heen en probeer ons hierbij te helpen, zodat we niet met een overschot blijven zitten. We hopen dit jaar de huis aan huis verkoop achterwege te kunnen laten, maar daar is wel de hulp van iedereen voor nodig. Neem als het even kan een doos (12 stuks) voor je rekening en probeer deze in eigen omgeving te verkopen.
Bestellingen kunnen alvast worden doorgegeven aan de kerkrentmeesters, Marguerithe of Addie.

Alvast bedankt!
 
 
Kerstmarkt 14 december
Heeft u ons vorige bericht gelezen in de Informatie van Oktober? Zo ja, dan staat er als het goed is nu op de kalender bij 14 december dat u een gezellig uitje heeft in de kerk. Misschien heeft u toen de Informatie niet volledig gelezen en heeft u ons bericht gemist, dat is jammer. Maar gelukkig herinneren wij iedereen er aan dat we zaterdag 14 december aanstaande een hele gezellige leuke kerstmarkt organiseren en natuurlijk hopen we op uw aanwezigheid!! Dus het is nog niet te laat. Zet het alsnog op de kalender en/of in uw agenda! In de week van 9 december kunnen er uitsluitend kerstartikelen (alles wat met kerst te maken heeft) worden ingeleverd voor de rommelkramen. Exacte inlevermomenten volgen in de Informatie van december. We zijn ook op zoek naar bakjes/schalen/flesjes/potten die we kunnen gebruiken om kerststukjes in op te maken. Deze kunnen ook op een later te bepalen tijd worden ingeleverd. Vind u/jij het leuk om ons te helpen hier iets moois van te maken dan horen wij dit graag en overleggen we met je wanneer we dit gaan doen. Tevens willen we zaterdag 14 december ook wat lekkers verkopen bij de koffie/thee en/of hele taarten verkopen. Bakt u/jij met ons mee? Op de middag zelf kunnen wij uw/jullie hulp goed gebruiken. Wat zou het fijn zijn als er spontane reacties komen! Geef aan wat je leuk vindt om te doen en we zoeken een passende bezigheid. Al is het maar een uurtje; we zijn overal blij mee! In de volgende Informatie zullen we de juiste inlevermomenten noemen en vertellen we meer over de markt.
Wij kijken als commissie uit naar een sfeervolle markt en een warm samenzijn. Wil van Est, Mariska Schaapherder, Petra en Arjan van Snippenberg en Marian Bijl
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.