PKN
Gereformeerde Kerk Asperen
 
Samenstelling college van diakenen. Samenstelling college van diakenen.

De huidige samenstelling van het college van diakenen is als volgt:

Voorzitter Arie van Loopik 
Secretaris Irene Hoogenhuijzen
Leden Susanne Belder en Teus de Keijzer
 
Collectedoelen april 2023 Collectedoelen april 2023

Palmzondag 2 april 2023: 

Orgelfonds

Vandaag is de collecte bestemd voor het orgelfonds.

Het is goed om ons orgel met regelmaat te laten inspecteren en te onderhouden, zodat we er, tijdens onze diensten, van kunnen blijven genieten. Dit kost geld. Vandaar dat er, in het collecterooster, collecten voor het orgelfonds opgenomen zijn.

Diaken van dienst: Teus

 

Witte donderdag 6 april 2023: 

Voedselbank

Voedselbanken verstrekken verkregen voedsel gratis aan mensen in Nederland die het tijdelijk zelf niet redden. Voedselbanken werken uitsluitend met vrijwilligers. In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen mensen die het financieel niet redden om zichzelf en hun gezin van eten te voorzien. Om de hulpvrager van voldoende eten te kunnen voorzien, werkt de voedselbank samen met bedrijven, instellingen, gemeenten en particulieren. Zo zorgen ze er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Om de zelfredzaamheid van de hulpvrager te vergroten, is er ook een samenwerking met lokale organisaties die helpen om deze mensen weer op eigen benen te laten staan. Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn.

Diaken van dienst: Susanne en Teus

Pasen 9 april 2023:                                                     

Kerk in Actie: Werelddiaconaat Moldavië

        Kerk in Moldavië helpt kwetsbare mensen

Door de economische situatie in Moldavië zien veel mensen geen andere mogelijkheid dan een baan te zoeken in het buitenland. Dat heeft desastreuze gevolgen voor de samenleving. In sommige dorpen wonen alleen nog ouderen en jongeren. Kerk in Actie ondersteunt kerken die hen stimuleren om voor elkaar te zorgen. Jongeren helpen zieke en eenzame ouderen. Ouderen zijn blij met de hulp en aandacht en bieden jongeren, die opgroeien zonder ouders, een plek waar ze met hun verhaal terecht kunnen.

Met de opbrengst van deze collecte steunt Kerk in Actie het werk van kerken voor kwetsbare mensen in Moldavië. 

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!

 

Meer informatie vindt u op:          

www.kerkinactie.nl/diaconaatmoldavie

https://www.youtube.com/watch?v=6UpgaZasARc 

voor kids:

https://vimeo.com/733602478

Diaken van dienst: Susanne

16 april 2023: 

Onderhoudsfonds

Het doel van deze zondag is het onderhoudsfonds. De kerk en de Rank hebben onderhoud nodig en onderhoud kost geld. De opbrengst van deze collecte wordt onder andere besteed aan het schilderwerk, onderhoud van de CV ketel, reparaties etc. Een belangrijk fonds om te ondersteunen om onze kerk een parel in ons dorp te laten blijven!

Diaken van dienst: Teus

23 april 2023: 

Stichting Mercy Ships

 

Twee inwoners uit ons dorp Asperen gaan vrijwilligerswerk doen voor Stichting Mercy Ships. Om de schepen te kunnen laten varen en het vrijwilligerswerk te kunnen verrichten zamelt de stichting gelden in. Wij hopen een mooie bijdrage te kunnen leveren…   helpt u mee?

 

Medische zorg voor ieder mens

Mercy Ships begon met een droom: ziekenhuis schepen bemand met vrijwilligers die de armste landen van de wereld helpen door medische zorg te bieden. Gods liefde op een praktische manier aan de allerarmsten laten zien. Door de jaren heen heeft Mercy Ships met een handvol schepen meer dan twee miljoen mensen in ontwikkelingslanden geholpen met medische operaties en ontwikkelingsprojecten. En elke dag, met elke operatie, elke patiënt, brengen we die droom in vervulling.

Op dit moment zijn er twee ziekenhuis schepen in de vaart – de Africa Mercy en de Global Mercy, het grootste particuliere varende ziekenhuis ter wereld. Beide schepen zijn speciaal ingericht om mensen in de armste landen in Afrika te helpen.

 

Waarom schepen?

80% van de wereldbevolking woont op niet meer dan 150 km afstand van een havenstad. Daarom is een schip de beste manier om deze mensen te bereiken met de hulp die ze nodig hebben. Het gebruik van een schip is een relatief goedkope manier om het grootste deel van de wereldbevolking met ontwikkelingshulp te bereiken. Een ziekenhuisschip biedt een beschermde en schone omgeving om de kans op infecties minimaal te houden. Er is schoon drinkwater en er zijn sanitaire voorzieningen. Bij plotselinge onrust, bijvoorbeeld een burgeroorlog, kan het schip wegvaren om de veiligheid van onze vrijwilligers te waarborgen.

Onze programma’s

 

Het werk van Mercy Ships bestaat uit een aantal medische programma’s en training & voorlichting.

Medische programma’s

De medische operaties van Mercy Ships pakken de meest voorkomende aandoeningen in Afrika aan. Hierdoor is de hulpverlening speciaal ingericht voor de nood in Afrika. Zo helpen we kinderen en volwassenen die te kampen hebben met aandoeningen als gespleten lippen, tumoren, oogkwalen en ernstig vergroeide benen (bij kinderen). In een kliniek aan land wordt tandheelkundige hulp gegeven.

Training en voorlichting

Door trainingen en medisch onderwijs dragen we bij aan de verbetering van de gezondheidszorg in een land. Door het trainen van onder andere medische professionals zoals verpleegkundigen, chirurgen en anesthesisten, kunnen zij weer anderen trainen. Zo kan de gezondheidszorg in een land blijven verbeteren nadat de schepen vertrokken zijn.

Diaken van dienst: Arie en Irene

30 april 2023: 

Stichting Vrienden van Huis ter Leede

Huis ter Leede is zoals u wellicht weet een protestants-christelijke woonzorgorganisatie in Leerdam en draagt vanuit die levensovertuiging bij aan een waardig en vreugdevol leven voor kwetsbare ouderen. Huis ter Leede heeft 87 wooneenheden, waarin zorg wordt geboden aan mensen met dementie (psychogeriatrie) en aan mensen met somatische (lichamelijke) klachten, maar ook dagbesteding, crisisopvang en hospicezorg. Vanuit de normale exploitatie kosten en subsidies worden uiteraard heel veel zaken vergoed. Helaas is er vaak geen ruimte voor ´bijzondere zaken´, de extraatjes, waar wel behoefte aan is, om bij te dragen aan het plezier en het welzijn van de bewoners.

Daarom probeert de stichting ´Vrienden van Huis ter Leede´ via donateurs geld bijeen te brengen om daar een verschil te maken. De afgelopen jaren heeft de stichting b.v. gezorgd voor de aanschaf van o.a.:

· Een tovertafel, dat is een soort interactief spel waarbij op een tafel een bewegend beeld wordt geprojecteerd, waarop men kan reageren. In de vorm van allerlei verschillende spelletjes (b.v. met spreekwoorden), liedjes of herkenbare afbeeldingen. Men wordt uitgedaagd mee te doen en te reageren op die beelden. Dat creëert veel plezier bij met name dementerende bewoners.

· Een fietslabyrint, een soort hometrainer, waarop men virtueel een route kan fietsen, door een minimale inspanning van benen of armen. Naast veel bestaande routes is daarvoor een speciale route van Leerdam en omgeving gemaakt, zodat men al ´fietsend ´veel herkenbare beelden ziet. U begrijpt dat daar met veel enthousiasme gebruik van wordt gemaakt.

· Kleine attenties b.v. rond de Kerstdagen of Pasen. Een ijscoman op locatie tijdens een themaweek ´de Camping’.

Naast de diverse kerken uit de regio Leerdam, bedrijven en vaste donateurs die ons al steunen, is de stichting steeds op zoek naar nieuwe ´Vrienden´, die dit verschil willen maken en onze stichting een warm hart toedragen.

Meer informatie kunt u krijgen bij Wil van Est, bestuurslid sinds 2016.

Op 30 april liggen er flyers in de hal om mee te nemen, ter info.

Alvast hartelijk dank voor uw ondersteuning                                                                           

Wil van Est Tel: 06-2354 7600 / mail: wilvanest58@gmail.com

Diaken van dienst: Susanne

 
Collectedoelen februari 2023 Collectedoelen februari 2023

Zondag 5 februari
Werelddiaconaat Pakistan (vaktraining voor jongeren):
In Pakistan ondersteunt Kerk in Actie de organisatie AWARD die jongeren, onder wie schoolverlaters, helpt met een vakopleiding, een lening en begeleiding, om een eigen bedrijf op te zetten en/of uit te bouwen. Ook helpt Kerk in Actie jongeren die een universitaire studie willen volgen, om zich voor te bereiden op de toelatingstest, die daarvoor geldt. Het doel van dit project is niet alleen om jongeren economisch zelfstandig te maken, maar ook om jongeren met verschillende religieuze achtergronden bij elkaar te brengen, waardoor er meer onderling begrip ontstaat.
Sana Amanat is één van de jongeren die een training volgde om mobieltjes te repareren. Ook kreeg zij hulp om haar eigen reparatiewerkplaats te starten. Zij is nu de eerste vrouw in Pakistan met een reparatielab voor mobiele telefoons. Met uw bijdrage geeft u jongeren in Pakistan de mogelijkheid om een toekomst op te bouwen.

Zondag 12 februari 
Kerk in Actie Noodhulp en rampenpreventie Ethiopië:
Vandaag collecteren we voor noodhulp en rampenpreventie in Ethiopië. Recent dreigt voor 23 miljoen mensen in Ethiopië, Kenia en Somalië hongersnood. Door aanhoudende, uitzonderlijke, droogte gaan gewassen dood en sterven dieren. Volgens de Verenigde Naties is de situatie, in de Hoorn van Afrika, sinds 1981, niet zó nijpend geweest.
Via Ethiopische partners, van Kerk in Actie, kan met uw bijdrage water en voedsel (noodhulp) uitgedeeld worden, vooral aan de meest kwetsbaren.
Daarnaast steunt u ook rampenpreventie. Boeren en boerinnen wordt geleerd, om beter voorbereid te zijn op de gevolgen van de klimaatverandering. Ze leren over irrigatie en het behoud van vruchtbare grond; ze krijgen zaden die goed tegen droogte kunnen en leren hoe ze die moeten verbouwen; ze gebruiken een weeralarm, dat waarschuwt voor extreme droogte en/of hevige regenval, zodat ze beter weten wanneer je kunt planten en oogsten. Ze leren ook over andere bronnen van inkomsten; een eigen bedrijf opzetten, of geld sparen. Op die manier is men minder kwetsbaar als de oogst tegenvalt en kan wellicht voorkomen worden dat noodhulp nodig is.

Zondag 19 februari
Youth for Christ:
Youth for Christ is een internationale beweging die als doel heeft jongeren, tussen de 10 en 23 jaar, in aanraking te brengen met het evangelie, hen te helpen het christelijk geloof gestalte te geven en kerken te ondersteunen met jongerenwerk (materialen, trainingen en geloofsgesprekken).
Nederlandse jongeren behoren, volgens onderzoek, tot de gelukkigste ter wereld. Tegelijk komen eenzaamheid, depressie, verslaving en zelfmoord veel voor onder jongeren. Veel jongeren hebben het gevoel nergens bij te horen, voelen de druk van sociale media, hebben een instabiele thuissituatie, of ze hebben te maken met huiselijk- of seksueel geweld. Dat raakt Youth For Christ diep in het hart.
Gedreven door Gods liefde zoeken zij deze kwetsbare jongeren op en bieden ze een plek waar ze veilig en geliefd zijn. Dat is meer dan ooit, dringend nodig. Youth for Christ streeft ernaar, om ongeacht huidskleur, geloof of achtergrond te bouwen aan relaties die groei mogelijk maken op sociaal, emotioneel, fysiek en geestelijk vlak. Dat doet Youth for Christ op straat, op school en in de kerk. Door wie ze zijn, laten ze Jezus zien en bieden ze hoop!

Zondag 26 februari
Zending Zambia (kinderen zonder ouders):
Conwa (19) moet voor zijn broertje en zusje zorgen, sinds zijn ouders overleden zijn aan aids. Conwa hakte hout voor de bouw, geen vetpot en zwaar werk. Hij was steeds te moe om te leren. Zijn cijfers op school holden achteruit. Geen mens die hem hielp, uit angst dat hij besmet was met het hiv-virus. Meer dan 20.000 gezinnen in Zambia zijn ouderloos; jonge kinderen worden daardoor gezinshoofd. Lange tijd zorgden opa’s en oma’s voor deze kinderen, als hun ouders aan aids overleden. Maar als ook zij overlijden, staan veel weeskinderen er alleen voor.
De Raad van Kerken in Zambia stimuleert kerken om naar deze kinderen om te zien.
Conwa’s schoolgeld werd betaald, zodat hij zijn middelbare school kon afronden. Toch blijkt geld alleen niet voldoende. Zijn zorgen drukten zwaar op zijn jonge schouders. Kerkleiders en gemeenteleden worden daarom getraind om maatjes, voor deze jongeren, te worden. Ze begeleiden en  ondersteunen de jongeren, zowel psychisch als praktisch. Dankzij uw bijdrage kunnen meer maatjes getraind en kinderen gesteund worden en op eigen benen staan. Laat geen kind er alleen voor staan!
 
Collectedoelen januari 2023 Collectedoelen januari 2023
1 januari Diaconie
Onder diaconaat verstaan wij dienst, namelijk de dienst van christelijke barmhartigheid. Het is een opdracht van God dat we diegene die hulpbehoevend is de zorg geven die ze nodig hebben. De tekst uit Filippenzen 4:19 is een tekst waarin God ons een belofte doet die niet in materiële zaken is uit te drukken.
 
Diaken van dienst: Susanne Belder.8 januari Heilig Avondmaal Stichting de Hoop
Iedereen kan in het leven tegen problemen aanlopen waar je zelf niet zomaar uitkomt. Soms kan een specifieke gebeurtenis alles op zijn kop zetten. Soms loop je op tegen jezelf of je onvermogen om dingen te veranderen. Je merkt misschien dat je jezelf niet meer in de hand hebt, of dat je maar niet verder komt. Je voelt je belemmert door angst, boosheid of je voelt je somber. Misschien weet je al wat er met je aan de hand is, misschien nog niet. Wanneer er zulke problemen zijn ontstaan bied Stichting de Hoop hulp aan op het gebied waar herstel voor nodig is. Ze zoeken passende hulp en bieden gedurende de behandeling hoop en perspectief aan en daarmee uitzicht op een nieuw leven. Ze respecteren wie de hulpvrager is,of je nu gelovig bent of niet. Ieder mens is welkom. Zij geloven dat je waardevol bent en dat er hoop is om verder te komen.
Diaken van dienst: Teus de Keijzer en Arie van Loopik
15 januari Leger de Heils
Zij geloven in kansen. In tweede kansen. In derde kansen. En in alle kansen daarna.
Elk mens doet ertoe. Niemand uitgezonderd.
Elk leven is het waard om geleefd te worden.
Zolang er ouders zijn die hun kinderen geen veilige plek kunnen bieden
Zolang jongeren de gevangenis verlaten zonder enige hoop of perspectief
Zolang er tienermeisjes verkocht worden aan de hoogste bieder
Zolang er nog iemand op straat de nacht doorbrengt
Zolang er wanhoop is, eenzaamheid, zolang verslaving mensenlevens kapot maakt


Zolang één persoon het licht van God nog niet heeft gezien –Het Leger des Heils is een internationale beweging en behoort tot de universele christelijke kerk. Hun boodschap is gebaseerd op de Bijbel. Hun dienstverlening wordt gestimuleerd door de liefde tot God. De opdracht is het Evangelie van Jezus Christus te prediken en in Zijn naam menselijke nood te lenigen zonder enige vorm van discriminatie.
Diaken van Dienst: Irene Hoogenhuijzen.

22 januari JOP
Elk kind en iedere jongere weet zich geliefd door God. Dat is het verlangen van de organisatie JOP, Jong Protestant. Jong Protestant zet zich in voor kinderen, jongeren en hun ouders. Zij ondersteunen Jong Protestant vrijwilligers en professionals in het jeugdwerk binnen de Protestantse Kerk. Zo kunnen gemeenten een vindplaats zijn van geloof, hoop en liefde, voor alle generaties.
Een voorbeeld van wat ze zoal doen is het hoorspel “De Bijbel om je oren”.
https://jongprotestant.protestantsekerk.nl/data/1639141858/images/news/normal3226.jpg
Een hoorspel met spannende vertellingen, nieuwe liedjes en checkvragen, speciaal voor kinderen tot ca 12 jaar. Voor tijdens het spelen, in de auto onderweg, op zondag, of samen met je hele klas of met je club. En voor ouders ook stiekem leuk om mee te luisteren.
Diaken van dienst: Susanne Belder


29 januari Eigen Jeugdwerk
Jeugdwerk binnen onze gemeente.
Diaken van dienst: Teus de Keijzer
 
 
Collectedoelen december 2022 Collectedoelen december 2022
Collectedoelen december 2022

4 december  Kinderhulp Afrika
11 december Diaconie
18 december JOP
24 december wordt bepaald door commissie
25 december Kinderen in de knel
31 december Nederlands Bijbelgenootschap

4 december 2022: Kinderhulp Afrika

Kinderhulp Afrika is een organisatie die vanuit een Christelijke identiteit omziet naar weeskinderen in Oeganda.
Kinderhulp Afrika is een organisatie die vanuit een christelijke identiteit omziet naar weeskinderen in Oeganda.
​Kinderhulp Afrika wil kinderen in Oeganda een veilige omgeving bieden en hen voorzien van kwalitatief goed onderwijs, zodat zij een kansrijke toekomst tegemoet gaan in de maatschappij.  De organisatie hoopt kinderen te zien opgroeien tot gezonde verantwoordelijke volwassenen die zichzelf kunnen voorzien in hun eigen levensbehoeften.

In 1987 start Kinderhulp Afrika met het helpen van de eerste weeskinderen. Even later kochten zij land in Oeganda waarop ze de eerste voorziening bouwden. Inmiddels is er een volledige campus gerealiseerd die ruimte biedt aan 865 kinderen. Kinderhulp Afrika voorziet de kinderen van basis-, middelbaar en beroepsonderwijs, huisvesting, maaltijden, medische en geestelijke verzorging. Ongeveer 100 Oegandese medewerkers zorgen voor de kinderen en bieden hen een prettige en veilige leefomgeving.

Elk jaar verwelkomt de organisatie een nieuwe groep weeskinderen. Deze kinderen worden door familie of dorpsbewoners aangemeld. Na gesprekken en nader onderzoek worden er 15 tot 20 weeskinderen aangenomen.

Veel van deze weeskinderen zijn hun ouders verloren aan aids, malaria of andere ziekten. Zij komen letterlijk met lege handen aan. Voor elk weeskind zoekt Kinderhulp Afrika sponsorouders in Nederland om het kind te helpen voeden, huisvesten en onderwijzen, maar ook om relatie met het kind te leggen. Zo groeit het kind op met het besef: er is iemand in de wereld die mij kent en die van mij houdt.

11 december 2022: Diaconie

Diaconie is omzien naar elkaar en diegene helpen die geen helper heeft.

Wij zetten ons in voor mensen, dichtbij en ver weg, die te maken hebben met armoede, schulden, ziekte, vluchteling zijn, of die om andere redenen hulp nodig hebben.

Door het jaar heen heeft de diaconie momenten van aandacht voor ouderen binnen de gemeente zoals de ouderenmiddag, de kerstattentie en het verzorgen van het paasontbijt voor de gehele gemeente.

De diakenen dragen zorg voor diverse onderdelen in de eredienst, zoals het inzamelen van de gaven en het gereedmaken en dienen van het avondmaal. Ook zijn de diakenen betrokken bij bijzondere diensten zoals trouw, doop, rouwdiensten en eeuwigheidszondag.

18 december 2022: JOP

Elk kind en iedere jongere weet zich geliefd door God.

Dat is het verlangen van de organisatie JOP, Jong Protestant.                                                                                                                                                  JOP zet zich in voor kinderen, jongeren en hun ouders. Zij ondersteunen Jong Protestant vrijwilligers en professionals in het jeugdwerk binnen de Protestantse Kerk. Zo kunnen gemeenten een vindplaats zijn van geloof, hoop en liefde, voor alle generaties.

25 december 2022: Kinderen in de knel

Kerk in Actie steunt kerken en organisaties die zich inzetten voor vluchtelingenkinderen in Griekenland.Vluchtelingen die Griekenland proberen te bereiken maken een levensgevaarlijke reis. Ze krijgen te maken met honger en dorst, onveiligheid en uitputting. Soms raken ze onderweg hun familie kwijt. En bereiken ze eenmaal de kust, dan kan hun rubberboot zomaar meedogenloos teruggeduwd worden de zee op.

Lukt het hen wél in Griekenland aan te komen, dan wacht hen niet het welkom waar ze op hoopten. Ze worden ondergebracht in gammele tenten, blootgesteld aan kou en honger. Maar erger nog is het uitzichtloze wachten, soms wel jarenlang.

Kerk in Actie steunt kerken en organisaties die zich inzetten voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. Op Lesbos geeft een partnerorganisatie eerste hulp aan vluchtelingen - direct na aankomst - en helpt bij invullen van de benodigde papieren. Voor kinderen en jongeren zijn er leerzame en ontspannende activiteiten, en kwetsbare gezinnen krijgen hulp bij het vinden van onderdak. In Athene ondersteunt de kerk de opvang van minderjarige jongeren. Ze volgen er taal- en computerlessen, krijgen medische zorg en hulp bij hun asielaanvraag. De kerk helpt kwetsbare gezinnen met voedselpakketten en onderdak.

Vandaag is de Kerk in Actie collecte bestemd voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. Geef licht en toekomst aan deze kwetsbare kinderen. Uw gift is onmisbaar. Van harte aanbevolen.https://vimeo.com/763791064Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland (2022)
Eshan vluchtte op zijn 16e uit Afghanistan. Hij werd opgevangen in een huis voor minderjarige vluchtelingen in Athene. Nu werkt hij als tolk voor jongeren in deze…
vimeo.com31 december 2022: Nederlands BijbelgenootschapHet Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap brengt al meer dan 200 jaar de Bijbel dichtbij. Het NBG wil dat mensen in binnen- en buitenland toegang krijgen tot de Bijbel. In de Bijbel horen wij Gods boodschap van liefde voor de wereld, die ons in beweging brengt en onze weg verlicht.

Iedereen moet de Bijbel kunnen ontdekken, ervaren en doorgeven.
Het NBG vertaalt en verspreidt de Bijbel wereldwijd. Dankzij alle steun heeft het NBG dit jaar, onder andere, kunnen zorgen voor Bijbels:
voor weduwen in India, voor kinderen in Guatamala, en voor kinderen en jongeren in Polen.
 
 
Collectedoelen november 2022 Collectedoelen november 2022
Collecten November:

2 November ( Dankdag ) : Diaconie
Diaconie is omzien naar elkaar en diegene helpen die geen helper heeft.
Wij zetten ons in voor mensen , dichtbij en ver weg, die te maken hebben met armoede, schulden, ziekte , vluchteling zijn ,of die om andere redenen hulp nodig hebben.
Door het jaar heen heeft de diaconie momenten van aandacht voor ouderen binnen de gemeente zoals de ouderenmiddag en de kerstattentie en het verzorgen van het paasontbijt voor de gehele gemeente.
De diakenen dragen zorg voor diverse onderdelen van eredienst bijvoorbeeld het inzamelen van de gaven en het gereedmaken en dienen van het avondmaal. Ook zijn ze betrokken bij bijzondere diensten zoals trouw, doop, rouwdiensten en de eeuwigheidszondag.
Het samenstellen van roosters, waaronder het jaarlijkse collecterooster en het geven van informatie over de collectedoelen en andere informatie,

6 November : Zending
In Zambia groeit de kerk en daarmee ook de vraag naar predikanten, die gemeenten kunnen leiden in soms arme en moeilijke omstandigheden. De theologische faculteit aan de Justo Mwale University in Lusaka biedt kwalitatief goed theologisch onderwijs. Er worden predikanten opgeleid, die een waardevolle bijdrage leveren aan kerk en samenleving. In de opleiding is veel aandacht voor onderwerpen, zoals hiv/aids, man-vrouw vraagstukken, mensenrechten, politiek, voedselveiligheid, klimaatverandering.

13 November : ( Avondmaalscollecte ) : Koffiebar Asperen
Meer dan uitgaan op de zaterdagavond…
Wij van de koffiebar zijn een enthousiast team dat iedere week voor jongeren vanaf 14 jaar een leuk en afwisselend programma organiseren. Voor een leuk en gezellig avondje uit, maar eigenlijk veel meer dan dat…
Naast een leuk programma, willen wij jou een plaats bieden waar er aandacht voor je is. Je mag in de koffiebar gewoon jezelf zijn. De eerste keer binnenstappen is misschien spannend, maar bijna iedereen komt daarna graag de volgende zaterdag weer! Met ons programma en onze aandacht voor alle jongeren, willen we graag op een ongedwongen en creatieve wijze, Gods geweldige evangelie uitdragen. Welkom bij de koffiebar. Voor Faith, Friends &Fun ma


20 November : PK Pastoraat
De gemeenten en pioniersplekken van de Protestantse Kerk in Nederland bieden aan het einde van het jaar steeds vaker gedachtenismomenten aan voor wijk- of dorpsbewoners die te maken hebben gehad met verlies en rouw. Deze vorm van pastoraat geeft mensen de gelegenheid om samen stil te zijn en naar muziek te luisteren, waarbij er uiteraard ook altijd een luisterend oor is. Oog hebben voor mensen buiten en binnen de kerk is een onmisbaar onderdeel van gemeente zijn. 


27 November : Eigen Jeugdwerk :
Voor onze kinderen en jeugd is er het navolgende clubprogramma:

Kindernevendienst: Dit is een vast onderdeel van de zondagochtenddienst.
Basiscatechese: Gegeven aan jongeren vanaf groep 7 van de basisschool t/m brugklas.
Catechese: Deze catechese wordt gegeven aan de 14+ jongeren.
First Rock: Een gezellige clubavond voor jongeren vanaf groep 4 t/m 6
Rock Solid: Dit is een vervolg op First Rock en voor jongeren vanaf groep 7 t/m brugklas.
Rock Steady: Het vervolg op Rock Solid.
Kliederkerk: Voor kinderen tot ongeveer 6 jaar zullen er weer Kliederkerkdiensten georganiseerd worden
 
 
Collectedoelen oktober 2022 Collectedoelen oktober 2022
Zondag 2 oktober:
Vandaag, Israëlzondag, is de collecte bestemd voor Kerk en Israël.
Kerk en Israël verbonden door ontmoeting en dialoog
De relatie met het volk Israël is voor de Protestantse Kerk een essentieel onderdeel van de eigen identiteit. De kerk voelt zich onopgeefbaar verbonden met Israël, vanwege Gods geschiedenis met dit volk en de joodse wortels van ons christelijk geloof. Kernwoord in de relatie is gesprek en ontmoeting. Daarop zijn alle activiteiten van Kerk en Israël gericht.
Het magazine Op weg laat mensen aan het woord, die betekenis geven aan de joodse wortels voor geloven en kerk-zijn vandaag, stimuleert aandacht voor de joodse achtergronden van de Bijbel en het geloofsgesprek in de gemeente. De handreiking ‘Onopgeefbaar Verbonden’ brengt mensen in plaatselijke gemeenten in gesprek, over de onopgeefbare verbondenheid. Daarnaast zijn er de jaarlijkse ontmoetingsdagen Kerk en Israël en het internetproject ‘De Uitdaging’.
Met uw bijdrage aan de collecte maakt u deze activiteiten, gericht op ontmoeting en gesprek en op leren van de dialoog tussen joden en christenen, mogelijk. Om ons geloof levend te houden.

Zondag 9 oktober:
Vandaag is de collecte bestemd voor SchuldHulpMaatje.
Naastenliefde is onze basis en het evangelie onze inspiratiebron. Dat betekent dat elk mens waardevol, uniek, gelijkwaardig en geliefd door God is en aandacht, (zo nodig) zorg en ondersteuning verdient. Alles wat SchuldHulpMaatje doet, is er op gericht om mensen met (dreigende) schulden vroegtijdig te bereiken en hulp te bieden. Dit doen we via internet en met getrainde vrijwilligers die, deskundig en op persoonlijke wijze, mensen kunnen helpen naar een schuldenvrij leven. Begeleiding in gedragsverandering en financiële zelfredzaamheid staan daarbij centraal.
Met onze SchuldHulpMaatje aanpak willen we een structurele bijdrage leveren, aan het oplossen van de toenemende schuldenproblematiek. Deze aanpak, die aanvullend is op de reguliere schuldhulpverlening, is gebaseerd op samenwerking met overheden en maatschappelijke organisaties. Hiermee versterken wij de diaconale inzet van kerken, christelijke geloofsgemeenschappen en organisaties.
Samen lukt ‘t…….dat is waarin wij geloven bij SchuldHulpMaatje. Zeker als je in de schulden zit, heb je iemand nodig die in je gelooft en je helpt. Zonder te oordelen, maar gewoon met je aan de slag gaat, om weer financieel orde op zaken te stellen. Onze maatjes doen dat!

Zondag 16 oktober:
Vandaag is het Wereldvoedseldag; de collecte is bestemd voor Zending Indonesië (betere leefomstandigheden voor boeren).
Een beter inkomen voor Javaanse boeren in Indonesië
Op het Indonesische eiland Java wonen veel boerengezinnen, die nauwelijks kunnen rondkomen. Met steun van Kerk in Actie helpt de Javaanse kerk hen, om duurzaam te ondernemen (bv met lokale gewassen gevarieerd koken) en coöperaties op te zetten. Tijdens trainingen worden christelijke waarden en normen gekoppeld aan het bedrijven van landbouw.
Dankzij de irrigatiesystemen die zijn aangelegd, hebben de boeren de komende jaren een grotere opbrengst tijdens de oogst.
Door de coöperaties raken boeren minder afhankelijk van tussenhandelaren en krijgen ze een hogere prijs voor hun producten.
Geef boerengezinnen via Kerk in Actie een beter inkomen!

Zondag 23 oktober:
Vandaag is de collecte bestemd voor het orgelfonds.
Het is goed om ons orgel met regelmaat te laten inspecteren en te onderhouden, zodat we er, tijdens onze diensten, van kunnen blijven genieten. Dit kost geld. Vandaar dat er, in het collecterooster, collecten voor het orgelfonds opgenomen zijn.

Zondag 30 oktober:
Vandaag is de collecte bestemd voor Wilde Ganzen.
Stichting Wilde Ganzen is een van oorsprong protestantse Nederlandse organisatie, die zich al 65 jaar inzet voor een beter leven voor mensen die in armoede leven.
De stichting stelt mensen, overal ter wereld, in staat, om initiatieven ter bestrijding van armoede zelf uit te voeren. Hiervoor werft Wilde Ganzen fondsen en levert ze kennis en begeleiding. Met kleine, slimme, projecten zorgen ondernemers in hun eigen buurten voor verandering en vooruitgang. Voorbeelden van projecten/initiatieven zijn de aanleg van sociale voorzieningen (onderwijs en schoon drinkwater), gelijke rechten voor vrouwen, verbetering van landbouw, of het geven van medische zorg.
Naast financiële steun, geeft Wilde Ganzen wereldwijd ook trainingen aan organisaties in lage- en middeninkomenslanden, zodat deze organisaties minder afhankelijk worden van buitenlandse steun.


 
 
Collectedoelen september 2022 Collectedoelen september 2022
Zondag 4 september 2022
Kerken met Stip
Een godsdienstig dak boven het hoofd. Nogal wat gedetineerden ontdekken tijdens hun gevangenschap (opnieuw) de waarde van geloven en de waarde van een geloofsgemeenschap. Jammer genoeg vinden ze na hun straf zelden aansluiting bij een kerk. En dat terwijl deze mannen en vrouwen in hun detentie wekelijks de vieringen meemaakten. Voor de meeste gedetineerden is de drempel naar een onbekende kerk buiten de muren te hoog. Daarom zoekt de vereniging Kerken met Stip christelijke geloofsgemeenschappen die ex-gedetineerden zowel godsdienstig als sociaal een dak boven hun hoofd kunnen geven.
Kerken met Stip is een vereniging van Rooms Katholieke en Protestantse kerken. De vereniging is opgericht in 2004 door het Rooms Katholiek en Protestants justitiepastoraat. Al tijdens de detentie kan het justitiepastoraat geïnteresseerden op weg helpen naar een Kerk met Stip. “Stipkerken” kunnen, zo nodig, ondersteuning vragen aan de diaconaal pastor van Kerken met Stip.


Zondag 11 september 2022
Missionair Werk
Oog voor kinderen en jeugd op de pioniersplekken
In Nederland gaan steeds minder mensen naar de kerk. Maar dat betekent niet dat er geen behoefte is aan zingeving. Kerken spelen hierop in met pioniersplekken, een nieuwe vorm van kerk-zijn. Zoals bijvoorbeeld pioniersplek LUX in Den Haag, waar twintigers en dertigers met elkaar in ontspannen sfeer spreken belangrijke levensvragen. De afgelopen tien jaar ontstonden zo’n 180 pioniersplekken binnen de Protestantse Kerk. Ze vormen nieuwe christelijke geloofsgemeenschappen voor diverse doelgroepen die nu niet kerkelijk betrokken zijn.

Zondag 18 september
Zending Syrië
DE KERK ALS PLEK VAN HOOP EN HERSTEL
Door de jarenlange burgeroorlog moesten veel inwoners van Syrië vluchten en zijn er veel religieuze gebouwen verwoest. De kerk in Syrië wil ondanks alles een baken van hoop blijven. Kerk in Actie ondersteunt hen bij het herstel van kerkgebouwen, scholen, bejaardenhuizen en gemeenschapscentra, kortom bij het weer opbouwen van de kerkelijke en burgerlijke gemeenschappen. Herstel van de kerk - het hart van de christelijke gemeenschap - betekent immers herstel van de hele samenleving en hoop voor de toekomst.

Zondag 25 september
Vredesweek.
Colombia
Vrouwen als vredestichters
Colombia werd tientallen jarenlang geteisterd door een gewapend conflict. In 2016 werd er een vredesakkoord gesloten tussen de regering en guerrillabeweging FARC. Er moet nog steeds veel gebeuren om de samenleving weer op te bouwen. Vrouwen uit verschillende kerken verenigden zich voor een vreedzame samenleving. Zij willen vrouwen die slachtoffer waren van geweld tot steun zijn en zetten zich in voor verzoening en vredesopbouw. De helende kracht van bijbel verhalen is hierbij een belangrijke inspiratiebron. 
 
Collectedoelen augustus 2022 Collectedoelen augustus 2022

07-08-2022 collecte diaconie

14-08-2022 collecte Zending Egypte
Op het uitgestrekte platteland van Egypte is er veel armoede. Met een groot ontwikkelingsprogramma motiveert de Koptisch-Orthodoxe kerk de dorpelingen om hun armoede zelf te lijf te gaan en te werken aan een betere toekomst. In elk dorp werkt de kerk drie tot vijf jaar lang samen met de inwoners aan betere gezondheidszorg, onderwijs en werkgelegenheid. Er worden ook alfabetiseringscursussen georganiseerd, ondernemers kunnen kleine kredieten afsluiten en huizen worden gerepareerd.

21-08-2022 collecte Eigen jeugdwerk
Waar onder; kliederkerk, kindernevendienst , first rock, 15 plus groep, en de catechisatie.

28-08-2022  collecte van Mahanaim van Nadine Balke.

Om aan onze missie te kunnen voldoen zijn wij actief in fondsenwerving, onder meer door het organiseren van benefit activiteiten. We willen daadkrachtig en oplossingsgericht zijn. Wij zorgen ervoor dat de fondswerving -  en sponsorgelden op transparante wijze en integraal hun eindbestemming bereiken. Middels deze projecten beogen wij de volgende doelen te bereiken:​‘Het bevorderen van lichamelijk, geestelijk en sociaal-welzijn van kinderen in Indonesië met name op de Molukken. Het gaat om het welzijn van kinderen die op welke manier dan ook achtergesteld zijn. Dit doel tracht Mahanaim te verwezenlijken middels het financieel ondersteunen van kinderprojecten waarin hulp geboden wordt in de meest uiteenlopende vormen. Dit doet de stichting door het werven van fondsen, het geven van voorlichting en informatie onder andere in Nederland. Bijvoorbeeld op scholen, in kerken met betrouwbare partners in Indonesië en in Nederland.’​

 
Collectedoelen juli 2022 Collectedoelen juli 2022
Collecte 3 Juli : Binnenlands Diaconaat

Nederland telt zo’n 30.000 migranten zonder verblijfsvergunning. Velen van hen zijn arbeidsmigranten, anderen bleven na een mislukte asielprocedure in Nederland, bijvoorbeeld omdat het land van herkomst hen niet accepteert. Ongedocumenteerden hebben weinig rechten en er is altijd de angst op uitzetting. Diverse kerkelijke initiatieven, zoals de Wereldhuizen in Amsterdam en Den Haag, de Pauluskerk in Rotterdam en Villa Vrede in Utrecht helpen met advies en dagbesteding en stimuleren zo de veerkracht van deze mensen.

Collecte 10 Juli : Noodhulp
Noodhulp of humanitaire hulp is hulp aan slachtoffers van natuurrampen of gewapende conflicten.  Het primaire doel van noodhulp is het redden van levens, het verminderen van menselijk lijden en het bewaren en beschermen van menselijke waardigheid. Ter zijne tijd bekijken waar we op korte termijn onze geldelijke hulp kunnen aanbieden.

Collecte 17 Juli : Onderhoudsfonds

Collecte 24 Juli : Stichting de Hoop

Hoe wij helpen?
Wij geven mensen met een verslaving of psychische problemen een nieuw leven. Een nieuw leven waarin zij vrijheid, toekomst en bovenal hoop kunnen ervaren. Vrijheid, toekomst en hoop zijn tenslotte te mooi om voor jezelf te houden. Geef het door!
Wij geloven dat je samen verder komt; samen geven om wie verlangt naar een nieuw leven. Met behulp van jouw donatie zetten wij ons in voor diverse projecten. Van pastorale zorg tot inloophuizen, en van cliënten werkervaring laten opdoen tot het aanbieden van een opleiding als ervaringsdeskundige.

Het belang van hulp
Vrienden van De Hoop helpt mensen die worstelen met verslaving of met psychische problemen. Vaak zien de cliënten geen uitzicht meer. Zij lopen vast in hun bestaan en zijn wanhopig.
Door hulp te bieden en de cliënten, die God vaak nog nauwelijks kennen, meer uitleg te geven over God kunnen wij ze laten zien dat een nieuw bestaan wél mogelijk is! De mensen met ontwrichte levens worden, aan de hand van het Evangelie, op weg geholpen naar een nieuw leven. Vele cliënten leggen daar hun leven in handen van de Heer.

Geef het door!
Wij kunnen deze waardevolle mensen hulp bieden, omdat wij hulp krijgen van particulieren, kerken, bedrijven en scholen. Met jouw hulp zorgen wij ervoor dat mensen met een verslaving of psychische problemen weer overeind worden geholpen en vrijheid kunnen ervaren. Door jouw donatie kunnen cliënten van De Hoop werkervaring op doen of een opleiding tot ervaringsdeskundige volgen. Hierdoor kunnen zij weer uitkijken naar de toekomst.
Wil jij mensen die worstelen met een verslaving of met psychische problemen hoop, vrijheid en een nieuwe toekomst geven? Doneer en help deze mensen op weg naar een nieuw leven.


Collecte 31 Juli : Joy for Children
Op financieel vlak hebben de Coronapandemie én de oorlog in de Oekraïne ook zijn weerslag op het budget voor Joy for Children. India heeft te maken met een flinke inflatie, de prijs van het gas is verdrievoudigd (gas gebruiken wij om te koken), transportkosten en verse levensmiddelen -zoals groenten en fruit- zijn een stuk duurder geworden. Ook de salarissen van koks, leerkrachten en ontwikkelingswerkers zijn gerelateerd aan de koopkrachtindex aangepast. De financiële steun en verstrekking van het voedingspakket aan de alleenstaande ouders in het H.I.V. Support Program is ook wat verhoogd. Al met al zullen we circa 10 % meer inkomen moeten genereren om het boekjaar 2022/2023 op een correcte manier sluitend te kunnen krijgen.
 
 
Collectedoelen juni 2022 Collectedoelen juni 2022

5 juni Zending Zuid Afrika:
Vandaag collecteren we via Kerk in Actie voor mensen in Zuid-Afrika, in KwaZulu-Natal, die alle moed verloren waren. Ze leven al generaties lang in armoede en weten soms niet hoe ze dit ooit kunnen doorbreken. Een christelijke ontwikkelingsorganisatie weet hun wanhoop om te zetten in hoop en actie. Ze brengen mensen bij elkaar en inspireren hen met Bijbelverhalen, die laten zien dat God mensen kracht geeft in moeilijke omstandigheden. Ze leren hen hoe ze met betere landbouwmethoden de voedselopbrengst kunnen verhogen. In het kader van ‘jong geleerd, oud gedaan’ investeert de organisatie juist ook in kinderen, zodat er een structurele verbetering van de leefomstandigheden optreedt. Mensen leren kleine handeltjes op te zetten. Als ze zien dat hun leven erop vooruit gaat en dat goed samenwerken loont, raken ze geïnspireerd.
Een voorbeeld: Xolile is 13 jaar en woont samen met haar broers en zussen bij haar oma. Haar oma brengt veel tijd door in haar tuin; verbouwt en kweekt daar groente en fruit. Ook repareert ze kleding voor extra inkomsten. Xolile helpt haar oma door de tuin te besproeien en door de herstelde kleding naar de eigenaren terug te brengen. Xoliles oma is enthousiast over de training, die ze heeft gekregen. Haar bedrijfje bloeit als nooit te voren. “Ik heb geen geldzorgen meer en kan goed voor mijn kleinkinderen zorgen. Ik geniet ervan, om te zien hoe gezond en blij ze zijn”, zegt ze.
Vandaag is het Pinksteren: het feest van de Geest, die mensen over de hele wereld inspireert. De  mensen in KwaZulu-Natal zijn daar een prachtig voorbeeld van. 


12 juni Werelddiaconaat Myanmar:
Gezinnen in Myanmar, waarvan een kind of volwassene gehandicapt is, zijn extra kwetsbaar. Zij behoren vaak tot de allerarmsten, hebben te maken met extra (medische) kosten, maar hebben nauwelijks toegang tot zorg, onderwijs en werk. Kerk in Actie zet zich in om de toegang tot onderwijs, werk, inkomen en zorg voor deze mensen te verbeteren. Zij stimuleert enerzijds deze groep zich te ontwikkelen. Anderzijds krijgen lokale kerken, gemeenschappen en bedrijven voorlichting en training, over hoe zij mensen met een beperking een volwaardige plek kunnen bieden en hen (diaconaal) kunnen ondersteunen.19 juni orgelfonds:
Het is goed om ons orgel met regelmaat te laten inspecteren en te onderhouden, zodat we er, tijdens onze diensten, van kunnen blijven genieten. Dit kost geld. Vandaar dat er, in het collecterooster, collecten voor het orgelfonds opgenomen zijn.26 juni SchuldHulpMaatje:
Naastenliefde is onze basis en het evangelie onze inspiratiebron. Dat betekent dat elk mens waardevol, uniek, gelijkwaardig en geliefd door God is en aandacht, (zo nodig) zorg en ondersteuning verdient. Alles wat SchuldHulpMaatje doet, is er op gericht om mensen met (dreigende) schulden vroegtijdig te bereiken en hulp te bieden. Dit doen we via internet en met getrainde vrijwilligers die, deskundig en op persoonlijke wijze, mensen kunnen helpen naar een schuldenvrij leven. Begeleiding in gedragsverandering en financiële zelfredzaamheid staan daarbij centraal.
Met onze SchuldHulpMaatje aanpak willen we een structurele bijdrage leveren, aan het oplossen van de toenemende schuldenproblematiek. Deze aanpak, die aanvullend is op de reguliere schuldhulpverlening, is gebaseerd op samenwerking met overheden en maatschappelijke organisaties. Hiermee versterken wij de diaconale inzet van kerken, christelijke geloofsgemeenschappen en organisaties.
Samen lukt ‘t…….dat is waarin wij geloven bij SchuldHulpMaatje. Zeker als je in de schulden zit, heb je iemand nodig die in je gelooft en je helpt. Zonder te oordelen, maar gewoon met je aan de slag gaat, om weer financieel orde op zaken te stellen. Onze maatjes doen dat!


 
 
Collectes mei 2022 Collectes mei 2022

1 mei Noodhulp Nigeria
Mala moest toekijken bij executies. Fatima’s kinderen zijn vermoord. Pastor Marks dorp werd in brand gestoken door de terroristen van Boko Haram. Maar ook andere gewelddadige groepen zijn actief. Zo zijn velen getraumatiseerd in Noordoost-Nigeria, waar in tien jaar tijd 20.000 mensen zijn vermoord en 4.000 ontvoerd. Ruim 2 miljoen Nigeriaanse christenen en moslims zijn voor het geweld op de vlucht in eigen land. In officiële vluchtelingenkampen van de UNHCR is slechts plaats voor 500.000 mensen. De meeste vluchtelingen wonen daarom in dorpen van mensen, die zelf moeilijk rond kunnen komen. Er is een enorm tekort aan voedsel, water en hygiëne. Via Nigeriaanse kerken en organisaties biedt Kerk in Actie voedselhulp, water en sanitair en hulp voor 1200 volwassenen en 600 kinderen om trauma’s te verwerken. Christenen en moslims verbeteren hun situatie samen. Ze zijn geen vijanden van elkaar, maar bondgenoten in de strijd tegen armoede en terrorisme.
Voor de Beamer: Noodhulp en vredeswerk in Nigeria op Vimeo
Diaken van Dienst Arie.v.L

8 mei Diaconie
Onder diaconaat verstaan wij dienst, namelijk de dienst  van christelijke barmhartigheid. Het is een opdracht van God dat we diegene die hulpbehoevend is de zorg geven die ze nodig hebben. De tekst uit Filippenzen 4:19 is een tekst waarin God ons een belofte doet die niet in materiële zaken is uit te drukken. God zal ons voorzien in zijn Rijkdom.
Diaken van dienst Irene

15 mei Voedselbank
Voedselbanken verstrekken verkregen voedsel gratis aan mensen in Nederland die het tijdelijk zelf niet redden.  Ze doen dat uitsluitend met vrijwilligers. In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen diegene die het financieel echt even niet redden door ze tijdelijk te voorzien van voedselhulp. Om de hulpvrager van voldoende eten te kunnen voorzien, werken ze samen met bedrijven, instellingen, gemeenten en particulieren. Zo zorgen ze er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Om de zelfredzaamheid van de hulpvrager te vergroten, werken ze samen met lokale organisaties die helpen om deze mensen weer op eigen benen te laten staan. Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn.
Diaken van dienst HA. Teus en Arie B


22 mei Stichting het vergeten kind.
Nederlandse kinderen behoren tot de gelukkigste kinderen ter wereld, zo blijkt uit onderzoeken. Maar helaas geldt dit geluk niet voor alle kinderen in ons land. Nog te vaak gaat het fout, soms zelfs heel erg fout. Duizenden kinderen in Nederland kunnen niet meer thuis wonen. Ze zijn verwaarloosd of mishandeld. Ze zijn gevlucht voor geweld of uit huis geplaatst, omdat ze daar niet meer veilig waren. De trauma’s laten diepe sporen na. Het maakt hen onzeker, bang en boos. Ook zijn er veel kinderen die wél thuis wonen, maar die dagelijks geconfronteerd worden met ernstige problemen van hun ouders. Hun verslaving(en), grote schulden, psychische problemen en onvermogen zorgen voor een negatief klimaat. Hierdoor krijgen kinderen niet de positieve aandacht die ze zo hard nodig hebben. Ze vereenzamen, raken in een sociaal isolement en hun ontwikkeling komt in de knel. Op latere leeftijd lopen deze kinderen een verhoogd risico om op het criminele pad te raken, geen baan te kunnen houden, zelf problemen te ervaren in de opvoeding van hun eigen kinderen of zelfs helemaal geen duurzame relatie aan te kunnen gaan.
Diaken van dienst Arie.v.L
26 mei Zending
Wat is zending eigenlijk. Wikipedia zegt het volgende: “Zending is het verspreiden van het christelijk geloof in een andere cultuur”  In Mattheus 28: 18-19 staat een van de bekendste Zendingsbevelen: “Ga op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb .Een boodschap die eigenlijk voor ons allemaal geldt. In Nederland zijn verschillende organisaties die zich bezighouden met zendingswerk. Deze collecte is dan ook om dit soort organisaties financieel te ondersteunen.
Diaken van dienst Teus


29 mei JOP
Elk kind en iedere jongere weet zich geliefd door God. Dat is het verlangen van de organisatie JOP, Jong Protestant. Jong Protestant zet zich in voor kinderen, jongeren en hun ouders. Zij ondersteunen Jong Protestant vrijwilligers en professionals in het jeugdwerk binnen de Protestantse Kerk. Zo kunnen gemeenten een vindplaats zijn van geloof, hoop en liefde, voor alle generaties.
Een voorbeeld van wat ze zoal doen het hoorspel “De Bijbel om je oren”.
https://jongprotestant.protestantsekerk.nl/data/1639141858/images/news/normal3226.jpg
Een hoorspel met spannende vertellingen, nieuwe liedjes en checkvragen, speciaal voor kinderen tot ca 12 jaar. Voor tijdens het spelen, in de auto onderweg, of samen met je hele klas of met je club. En voor ouders ook stiekem leuk om mee te luisteren.
Diaken van dienst Arie.v.L
 
 
Collectedoelen april 2022 Collectedoelen april 2022

3 april Moldavië

10 april Tear

14 april Heilig Avondmaal.
De collecte is voor de voedselbank Leerdam.

24 april Eigen Jeugdwerk.

Wat verstaan we onder eigen jeugdwerk?
1 Kliederkerk.

2 First rock.

3 Rock solid.

4 Tienerdienst.

5 Kindernevendienst.

 
Collectedoelen maart 2022 Collectedoelen maart 2022
Zondag 6 maart 2022: Collecte voor Zending Rwanda:

In het dichtbevolkte Rwanda leeft 70 procent van de inwoners van landbouw. Maar door gebrek aan grond kunnen veel mensen lastig rondkomen. Eén gewas verbouwen is niet genoeg om een gezin te voeden. Rwandese diaconessen trainen elk jaar 150 boeren en boerinnen op hun demonstratieboerderij. Ze leren hen veeteelt en groenten en fruit verbouwen met moderne landbouwtechnieken. Na de training begeleiden ze boeren in hun eigen dorp. Steeds meer ouders kunnen hun kinderen hierdoor gezonde voeding geven

Wij geloven in kansen. In tweede kansen. In derde kansen. En in alle kansen daarna.
Elk mens doet ertoe. Niemand uitgezonderd.
Elk leven is het waard om geleefd te worden.

Zolang er ouders zijn die hun kinderen geen veilige plek kunnen bieden 
zolang jongeren de gevangenis verlaten zonder enige hoop of perspectief 
zolang er tienermeisjes verkocht worden aan de hoogste bieder
zolang er nog iemand op straat de nacht doorbrengt
zolang er wanhoop is, eenzaamheid, zolang verslaving mensenlevens kapot maakt 
zolang één persoon het licht van God nog niet heeft gezien – zo lang zullen wij strijden

Woensdag 9 maart 2022: Biddag voor Gewas en Arbeid
                                            Collecte voor de diaconie.

Zondag 13 maart 2022: Avondmaalscollecte bestemd voor het Leger des Heils

Het Leger des Heils is een internationale beweging en behoort tot de universele christelijke kerk. Zijn boodschap is gebaseerd op de Bijbel. Zijn dienstverlening wordt gestimuleerd door de liefde tot God. Zijn opdracht is het Evangelie van Jezus Christus te prediken en in Zijn naam menselijke nood te lenigen zonder enige vorm van discriminatie.

Zondag 20 maart 2022: Collecte voor Werelddiaconaat Indonesië:

In de Indonesische stad Yogyakarta leven veel kinderen op straat. De organisatie Dreamhouse kijkt naar hen om. Ze zoekt kinderen op straat op en geeft begeleiding en noodopvang. Voor kinderen die niet meer straat willen wonen is er een opvanghuis en onderwijs. Dreamhouse wil ook voorkomen dat kinderen op straat belanden en ondersteunt hun ouders daarom om financieel zelfredzaam te worden. Zo kunnen zijn hun kinderen voeden, kleden en naar school laten gaan.


Zondag 27 maart 2022: Collecte Zending (ZWO)
 
 
Collectedoelen februari 2022 Collectedoelen februari 2022
Zondag 6 Februari Werelddiaconaat

Goed boeren in een lastig klimaat in Oeganda
In het noorden van Oeganda is het niet makkelijk om voedsel te verbouwen. De regen valt steeds grilliger door de wereldwijde klimaatverandering. Soms is er droogte, soms staan de velden onder water. Samen met de Kerk van Oeganda steunt Kerk in Actie boerengezinnen in hun strijd om het dagelijks bestaan. Ze leren nieuwe landbouwtechnieken en bewaren hun oogst beter. Ze vormen coöperaties en spaargroepen. Iedereen legt geld in en om de beurt kan iemand het hele bedrag gebruiken voor een grotere (landbouw)investering. Daarmee krijgen boerinnen en boeren de slagkracht om hun productie te verhogen. Ze maken energiezuinige ovens, planten bomen om erosie te voorkomen, leggen visvijvers aan en gaan bijen houden. Dat is goed voor mens èn natuur. Steunt u boerengezinnen in Noord-Oeganda via de collecte in de kerk, zodat ze droogte en overstromingen het hoofd kunnen bieden?


Zondag 13 Februari Noodhulp Nepal

Werkgelegenheid voor jongeren in Nepal
Omdat de werkloosheid in Nepal - vooral op het platteland - hoog is, vertrekken veel jongeren naar India, Maleisië of de Golfstaten. Daar zijn de arbeidsomstandigheden slecht en de lonen laag. Veel gezinnen zijn echter afhankelijk van de inkomsten die deze jonge arbeidsmigranten binnenbrengen. Dat werd pijnlijk duidelijk toen veel migranten vanwege de coronapandemie moesten terugkeren naar Nepal: daarmee vielen hun inkomsten in één klap weg.
Samen met lokale partnerorganisaties creëert Kerk in Actie in Nepal nu voor 2500 jongeren werkgelegenheid, zodat zij in hun eigen omgeving een toekomst kunnen opbouwen. De jongeren krijgen een landbouwtraining of vakopleiding, of een stageplek en coaching. Ook worden zij in contact gebracht met afnemers of werkgevers.

Zondag 20 Februari Ontmoeting  

In de Bijbel staat de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Dagelijks ontmoeten we binnen Ontmoeting mensen die aan de kant van de weg liggen en gewond zijn, ja soms zelfs zwaar gewond. Soms zijn de wonden zo diep dat het jarenlang duurt voordat er sprake is van genezing.
Het is fijn dat we professionele hulp kunnen bieden. Aan mensen zonder hoop, met vaak een triest levensverhaal. Nog steeds willen we dit doen. Perspectief geven aan mensen zonder een thuis. Mensen die zijn afgeschreven. We willen hen vooruit helpen zodat ze weer hun plek in de maatschappij kunnen innemen. Uw steun als kerk en betrokkenheid is onmisbaar!                                           
Wat doen wij                                                                                                                          Soms loopt je leven anders dan je wilt. Je komt in de problemen door schulden of alcoholgebruik. Je verliest je werk en je huis. Het lijkt wel of alles tegenzit. Je wilt wel anders, maar het lukt niet om dit alleen op te lossen. Deze mensen komen wij dagelijks tegen. Ontmoeting helpt deze mensen de verbinding met zichzelf en hun omgeving weer op orde te krijgen.
Wat kunt u als kerkelijke gemeente doen?
Om het werk onder vastgelopen mensen in Nederland te kunnen blijven doen heeft Ontmoeting uw hulp nodig. Het gaat daarbij niet alleen om financiële middelen, maar ook andere hulp zoals vrijwilligerswerk, gebed en hulp in natura.
Met het geld dat wij van scholen, kerken, comités, bedrijven en particulieren krijgen, kunnen wij projecten financieren die niet gesubsidieerd worden door de overheid. Pastoraal werk is daar een voorbeeld van. Voor onze cliënten is dit nu juist een meerwaarde van onze hulpverlening. Pastorale hulp wordt gegeven mede dankzij opbrengsten van kerken! Uw gift is voor ons dus onmisbaar.

Zondag 27 Februari Eigen jeugdwerk

Hoe geef je als ouders het geloof door aan je kinderen? En kan de kerk hier een rol bij spelen?
De jeugd verdient speciale aandacht binnen de kerk. De kinderen en jongeren nemen volwaardig deel aan de gemeente maar doen dat op hun eigen wijze.
Hun leefwereld verandert. De jeugd wil dat er naar hen geluisterd wordt, naar hun adviezen en naar de kritieken die ze hebben. Als er geluisterd wordt naar de jeugd dan verstevigd dat de onderlinge band.
Wij willen in ons jeugdwerk kinderen en jongeren een plek bieden waarin zij kunnen groeien en waarin hun geloof mag groeien.
 
 
Collectedoelen jan 2022 Collectedoelen jan 2022
Collecte januari 2022
2 januari: Diaconie
Onder diaconaat verstaan wij dienst, namelijk de dienst  van christelijke barmhartigheid. Het is een opdracht van God dat we diegene die hulpbehoevend is de zorg geven die ze nodig hebben. De tekst uit Filippenzen 4:19 is een tekst waarin God ons een belofte doet die niet in materiële zaken is uit te drukken.

9 januari: Joy for Children
Er wordt een filmpje getoond wat aangeleverd wordt door John van Est
16 januari: Schuld Hulpmaatje
Geld geven helpt niet als iemand schulden heeft, deskundige hulp wel. Dat is een van de slogans van de stichting schuldhulpmaatje. De vrijwilligers van schuldhulpmaatje   bieden gratis hulp aan voor iedereen die dit nodig heeft. Zij doen dit zonder oordelen. Zij gaan gewoon met de hulpvrager aan de slag, om weer financieel orde op zaken te stellen. Naastenliefde is de basis en het evangelie is een inspiratiebron. We kunnen de organisatie niet alleen ondersteunen in geld maar ook in Gebed want dat is onmisbaar voor het werk van SchuldHulpMaatje
23 januari: Missionair Werk
Kerk in van en voor een dorp. Dit is niet alleen noodzakelijk over onze grenzen heen maar ook in ons eigen landje. In veel dorpen speelt de kerk een belangrijke rol: als geloofsgemeenschap, maar ook maatschappelijk en cultureel. De Dorpskerkenbeweging van de Protestantse Kerk biedt kleine gemeenten een platform waar zij hun ervaringen kunnen delen, ideeën kunnen opdoen en elkaar kunnen inspireren en motiveren om kerk in, van en voor het dorp te zijn. Gods missie in deze wereld wordt praktisch gemaakt en de liefde van God wordt uitgedragen. Veel dorpskerken hebben hierdoor (opnieuw) verbindingen gelegd met hun buurt. Door samen te werken met anderen kan ook een kleine groep van betekenis zijn en blijft de kerk bestaan.
30 januari: JOP
Elk kind en iedere jongere weet zich geliefd door God. Dat is het verlangen van de organisatie JOP, Jong Protestant. Jong Protestant zet zich in voor kinderen, jongeren en hun ouders. Zij ondersteunen Jong Protestant vrijwilligers en professionals in het jeugdwerk binnen de ProtestantseKerk. Zo kunnen gemeenten een vindplaats zijn van geloof, hoop en liefde, voor alle generaties.
Een voorbeeld van wat ze zoal doen het hoorspel “De Bijbel om je oren”.
https://jongprotestant.protestantsekerk.nl/data/1639141858/images/news/normal3226.jpg
Een hoorspel met spannende vertellingen, nieuwe liedjes en checkvragen, speciaal voor kinderen tot ca 12 jaar. Voor tijdens het spelen, in de auto onderweg, op zondag nu het ‘naar-de-kerk-gaat’ soms even anders gaat door corona. Of samen met je hele klas of met je club. En voor ouders ook stiekem leuk om mee te luisteren.
 
 
Diaconie

Diaconie

Wat zegt de Dikke Van Dale over diaconaat?
Om een beeld te hebben bij wat diaconie betekent, lezen we in het Groot Woordenboek van de Nederlandse taal de letterlijke betekenis van het woord. Van Dale schrijft: diaconaat: komt van het Latijnse woord diaconus, een taak die direct volgt op het priesterambt, om de kerkelijke dienst van barmhartigheid ten uitvoer te brengen. Maar hoe vul je vandaag barmhartigheid in als diaconie?
 

 
Dienst van barmhartigheid

Dienst van barmhartigheid

Door de komst van de sociale zekerheid in West-Europa is het werkterrein van diaconaat veranderd. Het aantal mensen aan wie barmhartigheid bewezen werd nam sterk af. Daarom ziet de diaconie haar taak tegenwoordig in veel gevallen niet alleen in de plaatselijke gemeenten, maar ook wereldwijd: het werelddiaconaat. Hierbij steunen diaconieën in rijke landen sociale projecten in armere landen. Daarnaast is er vanuit de diaconie ook een open oog voor alles wat dichtbij gedaan moet worden.

 
Binnen de gemeente

Binnen de gemeente

In de kerkenraad van de gemeente van Asperen zijn vier diakenen vertegenwoordigd, waarvan er elke zondag één of twee dienst hebben in de kerkdienst. Daar zorgen zij o.a. voor de inzameling van het geld en assisteren zij de voorganger bij de bediening van het Heilig Avondmaal. Verder organiseren ze jaarlijks een activiteit voor de 65-plussers in de gemeente. In de maand december verzorgen ze een kerst-attentie voor de 70- plussers, die door de contactpersonen bezorgd wordt en zijn ze het hele jaar door actief betrokken bij het bestuurswerk in de kerk.

 
De opdracht

De opdracht

Een belangrijke tekst in de Bijbel voor de diakenen is Mattheüs 25 vers 35 - 40, daar staat:

Want Ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven. Ik had dorst en u hebt Mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en u hebt Mij in uw huis uitgenodigd. Ik had niets om aan te trekken en u hebt Mij kleren gegeven. Ik was ziek en u hebt Mij opgezocht. Ik zat in de gevangenis en u bent bij Mij geweest…… Toen u dit voor één van mijn minste broeders hebt gedaan, deed u het voor Mij.

Vanuit deze tekst voert de diaconie haar opdracht uit: ‘Elkaar en de wereld te dienen door gebruik te maken van de gaven van de Geest’. Daarvoor draagt ze namens de gemeente verantwoordelijkheid en samen met de gemeente maakt ze dit concreet. Uitvoering geven aan de diaconale opdracht is een taak die de gehele gemeente aangaat.
 

 
 
 

Inloggen

 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.