PKN
Gereformeerde Kerk Asperen
 
DIACONIEUWS november 2019 DIACONIEUWS november 2019
Collecten november:

3 november najaarszendingcollecte: de Bijbel als levensbron. In Zambia groeit de kerk en daarmee ook de vraag naar predikanten, die gemeenten kunnen leiden in soms arme en moeilijke omstandigheden. De theologische faculteit aan de Justo Mwale University in Lusaka biedt kwalitatief goed theologisch onderwijs. Er worden predikanten opgeleid, die een waardevolle bijdrage leveren aan kerk en samenleving. In de opleiding is veel aandacht voor onderwerpen, zoals hiv/aids, man-vrouw vraagstukken, mensenrechten, politiek, voedselveiligheid, klimaatverandering.

6 november is het dankdag voor gewas en arbeid en de collecte op die avond is bestemd voor onze eigen diaconie.

10 november is de avondmaalscollecte bestemd voor de voedselbank in Leerdam In Nederland leven meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de armsten door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om onze klanten van voldoende eten te kunnen voorzien, werken wij samen met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Met als motto: “Oog voor voedsel, hart voor mensen“. Voedselbank Leerdam doet dat voor o.a. Leerdam, Schoonrewoerd, Asperen, Heukelum, Kedichem, Oosterwijk, Acquoy, Rhenoy, Gellicum, Rumpt, Beesd, Herwijnen, Haaften, Hellouw. 15

17 november gaat de collecte naar het orgelfonds.

24 november Collecte voor het pastoraat: Eenzaamheid draaglijk maken. Eenzaamheid speelt overal in Nederland en dus ook in de plaatselijke gemeenten. In veel, zo niet in alle gemeenten, zijn wel activiteiten om eenzaamheid tegen te gaan of draaglijker te maken. De Protestantse Kerk ondersteunt dergelijke initiatieven van harte, bijvoorbeeld door aan te sluiten bij de jaarlijkse Week tegen Eenzaamheid. Ook bieden we informatie, materialen en tips aan. Daarnaast ondersteunen we initiatieven om eenzaamheid op de agenda te zetten. Het is van groot belang om de aandacht te vergroten in kerk en samenleving, omdat eenzaamheid een groeiende groep mensen treft, ouderen én jongeren. Eenzaamheid is een ongewenste metgezel die de waardigheid van de betrokkene gemakkelijk kan aantasten. Door met elkaar nadruk te leggen op waarden als inclusiviteit, compassie en naastenliefde kan vanuit de gemeente draagkracht aangeboord worden.
De collecten worden vanzelfsprekend van harte bij u aanbevolen. Wij rekenen op uw vrijgevigheid.
Alvast bedankt namens de diaconie. Teus de Keijzer.
 
DIACONIEUWS sept 2019 DIACONIEUWS sept 2019
De avondmaalscollecte op 1 september is voor de Stichting Mahanaïm, het ontwikkelingswerk van Nadine Balke (zie ook de laatste nieuwsbrief van Nadine in het kerkblad van juli/augustus 2019). Kliederen in de kerk: Op 8 september is de collecte bestemd voor het jeugdwerk van de Protestantse Kerk. Op meer dan 150 plaatsen in Nederland wordt regelmatig Kliederkerk georganiseerd. Kliederkerk is een creatieve, missionaire vorm van kerk-zijn voor mensen van alle leeftijden, maar speciaal gericht op gezinnen. Jong en oud gaan samen op verrassende manieren aan de slag met een bijbelverhaal. In Kliederkerk kun je echt jezelf zijn: samen zingen, creatief bezig zijn, bidden en eten met elkaar. JOP (Jong Protestant) ondersteunt lokale Kliederkerken onder meer met heldere handleidingen, netwerkbijeenkomsten en programmamateriaal. Steun het werk van JOP. Geef in de collecte. Op 15 september is het weer zo ver: de startzondag. Wie vindt het leuk om een cake, taart of iets anders lekkers te maken voor bij de koffie. Opgeven kan bij Cora Bronkhorst De collecte op 15 september is voor ons eigen jeugdwerk. 22 september De Protestantse Kerk, Kerk in Actie en PAX ondersteunen initiatieven voor vrede over landsgrenzen heen, maar ook over grenzen van cultuur en religie heen. Zo werken in Colombia vrouwelijke leiders uit verschillende kerkgenootschappen samen aan vredesopbouw na een jarenlang gewapend conflict. In Nederland is er steun voor de Stichting 21 Geloven in Samenleven, die lokaal werkt aan het verbinden van mensen van verschillende religies en het voorkomen van conflicten. In Kosovo ondersteunt PAX de lokale organisatie Gemeenschapsopbouw Mitrovica waarin Albanezen en Serviërs elkaar de hand weer reiken in training, scholing en gezamenlijke bedrijfjes. Met uw bijdrage steunt u het vredeswerk van de Protestantse Kerk. Zorg en aandacht voor kwetsbare ouderen: Op 1 oktober is het Internationale Ouderendag. Daarom staat de zorg voor ouderen centraal in de collecte op 29 september. In Moldavië, het armste land van Europa, staan zieke en kwetsbare ouderen er helemaal alleen voor. De zorg die ze zo hard nodig hebben, is niet voorhanden. Met steun van Kerk in Actie biedt de organisatie Home Care thuiszorg en ondersteunt mantelzorgers. Ze zorgen voor medische hulpmiddelen en komen op voor de rechten van ouderen. Jaarlijks ontvangen 200 ouderen liefdevolle thuiszorg en worden vrijwilligers en professionals getraind in het bieden van zorg op maat. Met de opbrengst van deze collecte steunt Kerk in Actie het werk voor ouderen in Moldavië en andere werelddiaconale projecten.

Namens de diaconie beveel ik alle bovenstaande collectes van harte bij u aan. Arie Bronkhorst
 
DIACONIE/ZWO NIEUWS juni 2019 DIACONIE/ZWO NIEUWS juni 2019
Wellicht is het u opgevallen, of valt het u nu op nu u dit leest. Het nieuws van de Diaconie en de ZWO commissie is samengevoegd in één stuk(je). We zijn nog op zoek naar een passende naam. Ideeën?? U kunt het aan ons doorgeven. Onderstaand de collectedoelen voor de komende periode: 2 juni: het Orgelfonds 9 juni: Pinksterzending (China) De Bijbel voor iedereen! De Witte Yi zijn een minderheidsgroep op het Chinese platteland. Van de 67.000 mensen die tot deze groep horen, is 60% christen; velen zijn analfabeet. Voor hun geloof en voor hun identiteit is het van groot belang dat zij de Bijbel in hun eigen taal kunnen lezen. Kerk in Actie steunt naast een alfabetiseringsprogramma voor de Witte Yi ook een bijbelvertaling in hun eigen taal. Het Nieuwe Testament is nu vertaald, maar gewerkt wordt aan een vertaling van het Oude Testament. Met de opbrengst van de collecte ondersteunt Kerk in Actie de verspreiding van de Bijbel op het Chinese platteland en zendingsprojecten wereldwijd. Geef in de collecte. 16 juni: de Diaconie 23 juni: Werelddiaconaat, Wereldvluchtelingendag, Nigeria Steun vluchtelingen in Nigeria. Op 20 juni is het Wereldvluchtelingendag. In ons eigen land hebben we soms moeite om vluchtelingen welkom te heten. Echter de meeste vluchtelingen worden niet in Europa, maar in hun eigen land of regio opgevangen. In Noordoost-Nigeria zijn 1,8 miljoen mensen op de vlucht voor het geweld van Boko Haram. De vluchtelingen strijken neer in dorpen van mensen, die zelf ook moeite hebben om rond te komen. Er is een enorm tekort aan voedsel door armoede, geweld, vernielingen en slechte weersomstandigheden. Via Nigeriaanse kerken en hulporganisaties kan Kerk in Actie voedselhulp bieden en hongersnood voorkomen. Geef in de collecte. 30 juni: Avondmaalscollecte voor SchuldHulpMaatje Naastenliefde is: samen leren wat de Bijbel over geld zegt 17 De Bijbel staat vol wijze raad om met geld om te gaan. Hoeveel bezit of schulden iemand heeft, is minder belangrijk, het gaat vooral om wat je ermee doet. En dat is nog steeds actueel, blijkt uit onderzoek van het Nibud. Verstandig met geld omgaan blijkt namelijk meer bescherming te bieden, tegen financiële problemen, dan een hoog inkomen. Lastig gespreksonderwerp. Maar liefst 2000 teksten in de Bijbel gaan over geld en bezit. En toch vinden we het in de kerk een lastig onderwerp. Maar liefst 43% van de ondervraagden gaf, in een enquête door SchuldHulpMaatje, aan dat men in de kerk liever niet over geld praat. In 31% van de kerken wordt wel over geld gesproken, maar vooral om vrijgevig en niet materialistisch te zijn. Wie financiële problemen heeft, kan vaak aan niets anders denken dan aan zijn geldzaken. Er is daarom alle reden om in de kerk met elkaar te praten over omgaan met geld en wat het Evangelie ons daarin wil leren voor het goede leven. Voorkomen is beter dan genezen. Wat zou het geweldig zijn als we kunnen voorkomen dat mensen in de financiële narigheid terechtkomen door deze Bijbelse wijsheden meer met elkaar te delen. Armoedebestrijding is vanouds een mooie taak van de kerk en preventie is misschien wel de meest liefdadige vorm daarvan. Naastenliefde is: geen geld geven aan iemand met schulden Stel dat u van een gezin in uw omgeving vermoedt dat er financiële problemen zijn. Het zijn aardige mensen en u wilt ze graag helpen. Wat doet u? Mensen met schulden hebben een ander nodig om vervolgens samen hun schuldenprobleem effectief aan te pakken. Iemand die een luisterend oor biedt en zonder verwijten praktisch helpt. Door stress de grip kwijt. Geldzorgen veroorzaken zoveel stress dat veel mensen niet meer helder kunnen denken. Ze verliezen het overzicht over hun geldzaken. Zelfs iets eenvoudigs als het openmaken van de post kan emotioneel te belastend worden. En zo raken ze steeds verder in de problemen. Geld geven of een opgeheven vingertje heeft weinig zin. Effectiever is begeleiding door een deskundige vrijwilliger. Een maatje helpt om alle inkomsten, uitgaven en onbetaalde rekeningen op een rij te zetten. Wie weer overzicht heeft en een plan om de schulden af te betalen, heeft veel minder stress. Dan komt er ruimte om te leren hoe je dat overzicht houdt en nieuwe schulden voorkomt. Mensen die niet sparen, impulsief met geld omgaan en hun 18 administratie niet goed bijhouden, lopen namelijk veel meer kans op betalingsproblemen. Voor de mensen die bij SchuldHulpMaatje hebben aangeklopt, is de hulp van de maatjes niet in geld uit te drukken. ‘Ik huilde van geluk toen ik John als maatje kreeg. Het is fantastisch dat hij me wil helpen bij mijn administratie. Hij is mijn steun en toeverlaat. Echt een kanjer,’ zegt K., die nog geen schulden had, maar niet wist hoe hij dat zo moest houden. Naastenliefde is: praten over geld Over geld praat je niet. Het is een diepgewortelde fatsoensregel waar we ons ook in de kerk aan houden. Het taboe is zo groot dat zelfs mensen met ernstige financiële problemen niet of veel te laat over hun geldzaken praten. Het open praten over geld kun je daarom zien als een vorm van naastenliefde. Iedereen kent mensen met schulden. Landelijk gezien heeft twintig procent van de huishoudens serieuze financiële problemen. Vaak gezinnen van wie het dagelijks leven ontwricht wordt door de schulden en die gebukt gaan onder groot persoonlijk leed. Het zouden zomaar uw buren kunnen zijn. Hulp komt nooit te vroeg. Dat is reden genoeg om te proberen mensen met geldzorgen zo vroeg mogelijk te bereiken en actief hulp aan te bieden. Uit schaamte zoeken veel mensen namelijk pas hulp als de ellende niet meer te overzien is. Vaak trekken ze zich terug: de gordijnen blijven dicht, ze nodigen geen mensen meer thuis uit, zijn ineens vaak hun portemonnee ‘vergeten’ en doen niet meer mee aan activiteiten die geld kosten. Mogelijk herkent u zulke signalen van geldnood bij iemand in uw omgeving. Wacht in dat geval niet af. Informeer voorzichtig of er geldzorgen zijn en bied hulp aan. Leg uit dat men bij de diaconie hulp kan krijgen om de geldzaken weer onder controle te krijgen. U kunt ook doorverwijzen naar SchuldHulpMaatje. Met aandacht luisteren is wat Jezus ons leerde. Elk mens verdient een nieuwe kans. SchuldHulpMaatje wil mensen weer op weg helpen om uit de schulden te komen en deze te voorkomen. Via gekwalificeerde en gecertificeerde mensen wordt in het gebied van West Betuwe door 30 Schulphulpmaatjes hulp aangeboden. SchuldHulpMaatje voor gratis hulp van een deskundige en betrouwbare vrijwilliger. Aanmelden kan via https://www.shmwestbetuwe.nl/contact/ of door te bellen naar 06 -10 67 23 15. 19 Na aanmelding zal de coördinator op korte termijn een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek waarin hij en een maatje zullen uitleggen wat SchuldHulpMaatje West Betuwe voor een organisatie is en wat de werkwijze is. Tijdens dit gesprek zal gevraagd worden om jouw situatie uit te leggen. Aan het eind van dit gesprek worden er afspraken gemaakt over de ondersteuning en begeleiding door een Maatje. De collecten worden van harte bij u aanbevolen!!! Namens de Diaconie/ZWO Irene Hoogenhuijzen
 
DIACONIEUWS/ZWO mei 2019 DIACONIEUWS/ZWO mei 2019
AVONDMAALSCOLLECTE 12 MEI

Op 15 maart 2019 raasde cycloon Idai over Mozambique, Malawi en Zimbabwe. De wervelstorm ging gepaard met golven van zes meter hoogte en zorgde voor enorme overstromingen. Zeker 3 miljoen mensen zijn getroffen, meer dan 750 mensen zijn overleden en meer dan 500.000 mensen zijn dakloos geraakt. Het zwaarst getroffen zijn mensen in afgelegen gebieden. Zij hebben dringend behoefte aan voedsel, water, kleding, onderdak en medicijnen. Kerk in Actie is noodhulp gestart via het internationale kerkelijk netwerk.

Barmhartige God, We zien de beelden van verwoesting door natuurgeweld in Zuid-Oost Afrika in Mozambique, Zimbabwe en Malawi en op Papua in Indonesië. Een verwoestende hemel brak los. Na de storm kwam de regen. Wat bleef is een land van modder en water, onbarmhartig ondoordringbaar. Zoveel doden, zoveel mensen vermist, zoveel mensen die niet weten hoe het is met hun familie, hun vrienden en geliefden. Zoveel onzekerheid. Ons hart is bij de slachtoffers. God van het leven, wek uw kracht in uw mensen. Wees hen nabij in hun woede en wanhoop, hun aanklacht tegen het noodlot. Hun zwijgen om de leegte en het verlies. God van het leven, wij bidden ook voor de hulpverleners die vaak machteloos staan. Wek uw kracht in hen, dat zij wegen vinden. Wij bidden voor de kerken in Mozambique, Malawi en Zimbabwe en op Papua ter plekke waar de nood is, dat uw gemeenten kunnen doen wat moet gedaan in directe hulpverlening. En dat zij een levende ruimte zijn waar mensen terecht kunnen met hun angsten en verdriet. God van het leven, wij bidden: uw kracht met hen. Zo op afstand, wat kunnen wij doen? Maak ons toch werktuigen van uw liefde, dat ook wij wegen vinden en niet machteloos blijven staan, oog in oog met het lijden van uw mensen. God van het leven, wek uw kracht in uw mensen, slachtoffers, hulpverleners, wie dan ook die waar dan ook doet wat moet gedaan in deze nood. Amen

De avondmaalscollecte van zondag 12 mei gaat naar de slachtoffers van de cycloon Idai. Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan!
Namens de diaconie, Ina Mol
 
DIACONIEUWS april 2019 DIACONIEUWS april 2019
Vrijdag 15 maart j.l. was er weer de gebruikelijke Ouderenmiddag. De middag werd, net als andere keren, goed bezocht. Het programma dit jaar was: Ontvangst met koffie en gebak. Daarna kwam ome Keesje een aantal verhalen vertellen over Asperen van vroeger en over markante figuren die destijds in Asperen woonden. Aansluitend was er 16 een film over Oud Asperen in de kerkzaal. Tijdens de film werd er een hapje en drankje geserveerd. Ook konden de ouderen die dat leuk vonden servies bewerken. Daarna hebben we genoten van een heerlijke broodmaaltijd. Al met al een geslaagde middag. Iedereen bedankt voor de gezellige middag! Avondmaalscollecte De avondmaalscollectes op Witte Donderdag (18 april a.s.) en zondag 12 mei zijn bestemd voor de Noodhup voor de slachtoffers van de cycloon Idai. In Mozambique, Zimbabwe en Malawi zijn miljoenen mensen getroffen door de cycloon Idai. Zij hebben dringend voedsel, water, kleding, onderdak en medicijnen nodig. De storm kwam aan land in Mozambique en bereikte later ook buurlanden Zimbabwe en Malawi. Communicatielijnen zijn volledig weggevallen en wegen zijn weggevaagd. Hele dorpen zijn overstroomd. Hulpverleners redden mensen die op daken zijn gaan schuilen en in bomen zijn geklommen om niet in het water terecht te komen. Kom ook in actie en help de slachtoffers. Uw gebed is dringend nodig voor hen. Steun de noodhulp door middel van een extra gift via de bank t.a.v. Noodhulp Idai of in de eerstkomende twee avondmaalscollectes. Deze collecte wordt van harte aanbevolen!

Namens de diaconie, Arianne Boet
 
Samenstelling college van diakenen. Samenstelling college van diakenen.

De huidige samenstelling van de diaconie is als volgt:
Voorzitter: Irene Hoogenhuijzen
Secretaris: Arianne Boet 
Leden: Arie Bronkhorst, Ina Mol.

 
Diaconie

Diaconie

Wat zegt de Dikke Van Dale over diaconaat?
Om een beeld te hebben bij wat diaconie betekent, lezen we in het Groot Woordenboek van de Nederlandse taal de letterlijke betekenis van het woord. Van Dale schrijft: diaconaat: komt van het Latijnse woord diaconus, een taak die direct volgt op het priesterambt, om de kerkelijke dienst van barmhartigheid ten uitvoer te brengen. Maar hoe vul je vandaag barmhartigheid in als diaconie?
 

 
Dienst van barmhartigheid

Dienst van barmhartigheid

Door de komst van de sociale zekerheid in West-Europa is het werkterrein van diaconaat veranderd. Het aantal mensen aan wie barmhartigheid bewezen werd nam sterk af. Daarom ziet de diaconie haar taak tegenwoordig in veel gevallen niet alleen in de plaatselijke gemeenten, maar ook wereldwijd: het werelddiaconaat. Hierbij steunen diaconieën in rijke landen sociale projecten in armere landen. Daarnaast is er vanuit de diaconie ook een open oog voor alles wat dichtbij gedaan moet worden.

 
Binnen de gemeente

Binnen de gemeente

In de kerkenraad van de gemeente van Asperen zijn vijf diakenen, waarvan er elke zondag één of twee dienst hebben in de kerkdienst. Daar zorgen zij o.a. voor de inzameling van het geld en assisteren zij de voorganger bij de bediening van het Heilig Avndmaal. Verder organiseren ze jaarlijks een activiteit voor de 60-plussers in de gemeente, in de maand december bezoeken ze de 70- plussers met een eindejaars attentie en ze zijn het hele jaar door actief betrokken bij het bestuurswerk in de kerk.

 
De opdracht

De opdracht

Een belangrijke tekst in de Bijbel voor de diakenen is Mattheüs 25 vers 35 - 40, daar staat:

Want Ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven. Ik had dorst en u hebt Mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en u hebt Mij in uw huis uitgenodigd. Ik had niets om aan te trekken en u hebt Mij kleren gegeven. Ik was ziek en u hebt Mij opgezocht. Ik zat in de gevangenis en u bent bij Mij geweest…… Toen u dit voor één van mijn minste broeders hebt gedaan, deed u het voor Mij.

Vanuit deze tekst voert de diaconie haar opdracht uit: ‘Elkaar en de wereld te dienen door gebruik te maken van de gaven van de Geest’. Daarvoor draagt ze namens de gemeente verantwoordelijkheid en samen met de gemeente maakt ze dit concreet. Uitvoering geven aan de diaconale opdracht is een taak die de gehele gemeente aangaat.
 

 
 
 

Rock Solid
datum en tijdstip 15-11-2019 om 19.29 uur
meer details

Afscheid Germa
datum en tijdstip 15-11-2019 om 19.30 uur
meer details

Cursus Leiding geven aan een viering.
datum en tijdstip 16-11-2019 om 10.00 uur
meer details

Afscheidsdienst Germa Rietberg
datum en tijdstip 17-11-2019 om 14.30 uur
meer details

 
Afscheid ds. Germa Rietberg
Op zondag 17 november zal ds. Germa Rietberg voor het laatst voorgaan als ds. van de Gereformeerde kerk van Asperen. Zij gaat vanaf die datum genieten van haar emeritaat.
De dienst begint om 14.30 uur. U bent van harte welkom.
 
SPECULAASPOPPENACTIE !!!!!!
Eind november staat de jaarlijkse speculaasactie op de agenda.
Inmiddels niet meer weg te denken en populair bij de vele afnemers.
Ook dit jaar doen we een beroep op jullie medewerking.
Verkoop binnen eigen familie, werkkring, bedrijf, instellingen etc. Kijk even om je heen en probeer ons hierbij te helpen, zodat we niet met een overschot blijven zitten. We hopen dit jaar de huis aan huis verkoop achterwege te kunnen laten, maar daar is wel de hulp van iedereen voor nodig. Neem als het even kan een doos (12 stuks) voor je rekening en probeer deze in eigen omgeving te verkopen.
Bestellingen kunnen alvast worden doorgegeven aan de kerkrentmeesters, Marguerithe of Addie.

Alvast bedankt!
 
 
Kerstmarkt 14 december
Heeft u ons vorige bericht gelezen in de Informatie van Oktober? Zo ja, dan staat er als het goed is nu op de kalender bij 14 december dat u een gezellig uitje heeft in de kerk. Misschien heeft u toen de Informatie niet volledig gelezen en heeft u ons bericht gemist, dat is jammer. Maar gelukkig herinneren wij iedereen er aan dat we zaterdag 14 december aanstaande een hele gezellige leuke kerstmarkt organiseren en natuurlijk hopen we op uw aanwezigheid!! Dus het is nog niet te laat. Zet het alsnog op de kalender en/of in uw agenda! In de week van 9 december kunnen er uitsluitend kerstartikelen (alles wat met kerst te maken heeft) worden ingeleverd voor de rommelkramen. Exacte inlevermomenten volgen in de Informatie van december. We zijn ook op zoek naar bakjes/schalen/flesjes/potten die we kunnen gebruiken om kerststukjes in op te maken. Deze kunnen ook op een later te bepalen tijd worden ingeleverd. Vind u/jij het leuk om ons te helpen hier iets moois van te maken dan horen wij dit graag en overleggen we met je wanneer we dit gaan doen. Tevens willen we zaterdag 14 december ook wat lekkers verkopen bij de koffie/thee en/of hele taarten verkopen. Bakt u/jij met ons mee? Op de middag zelf kunnen wij uw/jullie hulp goed gebruiken. Wat zou het fijn zijn als er spontane reacties komen! Geef aan wat je leuk vindt om te doen en we zoeken een passende bezigheid. Al is het maar een uurtje; we zijn overal blij mee! In de volgende Informatie zullen we de juiste inlevermomenten noemen en vertellen we meer over de markt.
Wij kijken als commissie uit naar een sfeervolle markt en een warm samenzijn. Wil van Est, Mariska Schaapherder, Petra en Arjan van Snippenberg en Marian Bijl
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.