PKN
Gereformeerde Kerk Asperen
 
DIACONIE/ZWO NIEUWS collectedoelen november 2021 DIACONIE/ZWO NIEUWS collectedoelen november 2021
Collecten november 2021:

Woensdag 3 november (dankdag) is de collecte voor de diaconie.

Zondag 7 november:  Avondmaalscollecte voor de Rudolfstichting
Ons werk
Rudolphstichting heeft hart voor kwetsbare kinderen. Onze wens en ons werk is dat uithuisgeplaatste kinderen de ruimte en kans krijgen op te groeien in een gezin en in een stimulerende leefomgeving.
Rudolphstichting zet zich in voor uithuisgeplaatste kinderen en zorgt al jarenlang, samen met een trouwe kerkelijke achterban en donateurs, ervoor dat Jeugddorp De Glind een plek is waar kinderen en jongeren in gezinsverband kunnen wonen, gewoon kind kunnen zijn en kunnen werken aan de toekomst. Wij steunen kinderen, gezinshuizen en het dorp.

Zondag 14 november: Stichting De Hoop
Iedereen kan in het leven tegen problemen aanlopen waar je zelf niet zomaar uitkomt. Soms kan een specifieke gebeurtenis alles op zijn kop zetten. Soms loop je op tegen jezelf of je onvermogen om dingen te veranderen. Je merkt misschien dat je jezelf niet meer in de hand hebt, of dat je maar niet verder komt. Je voelt je belemmert door angst, boosheid of je voelt je somber. Misschien weet je al wat er met je aan de hand is, misschien nog niet.
Wanneer er problemen zijn ontstaan en je hulp wilt, zoeken we met jou op welke gebieden herstel nodig is. We zoeken passende hulp voor jouw situatie en willen je gedurende de behandeling hoop en perspectief bieden en daarmee uitzicht op een nieuw leven. De weg ernaar toe gaan we samen. We respecteren wie je bent, of je ons geloof nu deelt of niet. Ieder mens is bij ons welkom. We geloven dat je waardevol bent en dat er hoop is om verder te komen.


Zondag 21 november: Pastoraat 2021
Een luisterend oor, een vriendelijk woord, een arm om de schouder. Oog hebben voor mensen binnen en buiten de kerk is een belangrijk onderdeel van gemeente zijn. De Protestantse Kerk in Nederland stimuleert gemeenten in hun pastorale taak, onder andere door het steunen van gedachtenismomenten waarbij de kerk ruimte biedt aan alle wijk- of dorpsbewoners die in het afgelopen jaar te maken hebben gehad met verlies en rouw. De kerk als vindplaats van geloof, hoop en liefde ten voeten uit.

Zondag 28 november: Werelddiaconaat

https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/data/1631272382/images/kia/project/small48.jpg
Kerken geven kinderen een toekomst in Moldavië

In het armste land van Europa, Moldavië, worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. Hun ouders zijn vertrokken naar het buitenland om geld te verdienen of hebben troost gezocht in alcohol. Kinderen zwerven op straat, zonder de zorg en liefde die ze nodig hebben. Zonder goed toezicht en liefdevolle zorg lopen vooral de meisjes het risico om verhandeld te worden en misbruikt in de seks- en drugsindustrie.
 
DIACONIE/ZWO NIEUWS collectedoelen oktober 2021 DIACONIE/ZWO NIEUWS collectedoelen oktober 2021

Zondag 3 Oktober   Kerk en Israël
Op de eerste zondag in oktober geeft de Protestantse Kerk op een bijzondere manier uiting aan haar roeping tot onopgeefbare verbondenheid met Israël.
Waarom is er eigenlijk een Israëlzondag?
In 1949 stelt de hervormde synode een Israëlzondag in, net na de Tweede Wereldoorlog en de vestiging van de staat Israël. Er zijn drie motieven voor zo’n aparte markering in het kerkelijk jaar. Gestalte geven aan de liefde voor het volk Israël, bezinning op de relatie van de Kerk met Israël, gebed voor het volk Israël.
In dienen, leren en vieren zoekt de Kerk de relatie met het Joodse volk. Eerst stelde de hervormde synode voor om de Israëlzondag te laten vallen op de zondag vóór de Grote Verzoendag, maar vanaf 1950 is er een vaste zondag in het jaar: de eerste zondag in oktober. Omdat in die periode de grote feesten in het jodendom vallen:  Nieuwjaarsdag, Grote Verzoendag, Loofhutten. In 1984 wordt van gereformeerde zijde officieel de Israëlzondag ingesteld.
Met de opbrengst van de collecte van de Israëlzondag wordt het werk van Kerk en Israël gesteund. Kerk en Israël wil mensen in de kerk bij de joodse wortels van hun geloof brengen en het gesprek tussen Joden en christenen bevorderen. In Nederland worden predikanten en gemeenten toegerust op het gebied van de relatie met het volk Israël. In Israël wordt bijvoorbeeld het werk van Nes Ammim, de internationale christelijke gemeenschap, gesteund. 

Zondag 10 Oktober Tearfund
Tearfund helpt mensen zelf op te staan uit armoede en onrecht.
Ze bieden wereldwijd hulp via lokale organisaties en kerken. Recht doen is voor hen een opdracht van God.
Ze helpen waar Ze kunnen en moedigen mensen aan om de wereld mooier te maken. Tearfund werkt altijd met lokale partnerorganisaties. Zij kennen de omgeving en kunnen als geen ander met de plaatselijke bevolking aan een menswaardig bestaan bouwen. Zij geloven dat met name kerken de ontwikkeling van een gemeenschap in gang kunnen zetten. Daarom betrekken ze kerken waar dat kan en relevant is. Hun primaire rol is om deze kerken en andere partners te ondersteunen met advies, toerusting en begeleiding.
Wat wij in ons dagelijks leven doen, werkt wereldwijd door. Daarom moedigen ze ook in Nederland kerken en individuele mensen aan om op te staan tegen armoede en onrecht. Ze dagen hen uit om na te denken over hun levensstijl. En ze verbinden kerken in Nederland met kerken in andere continenten om een wederzijds leren en ondersteunen te stimuleren.

Zondag 17 oktober Orgelfonds
Het is goed om een orgel jaarlijks te inspecteren, om zo tijdig vervelende zaken te constateren en te verhelpen. Maar dat kost geld, daarom wordt er jaarlijks een aantal keren bij ons in de kerk gecollecteerd voor het orgelfonds.
Zondag 24 Oktober Exodus
Exodus Nederland is de grootste landelijke nazorgorganisatie die met professionals en vrijwilligers opvang en begeleiding biedt aan ex-gedetineerden, gedetineerden en hun familieleden.
Wat doen wij? De (ex-)gedetineerden die gemotiveerd zijn om na hun straf succesvol terug te keren in de samenleving kunnen bij ons terecht voor professionele ondersteuning of een vrijwillig maatje. Of allebei.
We bieden een begeleid wonen traject in onze Exodushuizen verspreid over het land, of we bieden steun met ambulante hulpverlening. We richten ons ook op de familieleden en de kinderen van (ex-) gedetineerden. Dit doen wij bijvoorbeeld met het Ouders, Kinderen Detentieprogramma of de training Mijn kind en ik.
Hoe doen wij dat? Exodus onderscheidt zich van andere nazorgorganisaties doordat het programma een integrale en structurele aanpak beoogt, die ingrijpt op alle aspecten van het leven van de (ex-)gedetineerde. We gaan daarbij uit van de vier pijlers wonen, werken, relaties en zingeving. Daarnaast is ook de persoonlijke, kleinschalige aanpak essentieel voor de werkwijze van Exodus.
Bij Exodus werken ongeveer 300 professionals en ruim 1700 vrijwilligers.

Zondag 31 Oktober Najaar Zendingszondag
Veel vrouwen in Guatemala krijgen te maken met discriminatie en huiselijk geweld, zeker als ze tot een inheemse groep behoren. Het opleidingscentrum Cedepca helpt deze vrouwen weerbaar te worden en ook in de kerk hun stem te laten horen. Vrouwen kunnen (bijbel)cursussen volgen over eigenwaarde en inspirerend leiderschap. Ze leren trots zijn op zichzelf en durven de bevrijdende kracht van het Evangelie uit te dragen: geweld en onrecht tegen vrouwen moet stoppen.
Stem van onderdrukte vrouwen laten horen
De organisatie vraagt zowel online als offline aandacht voor geweld tegen vrouwen en voor gelijkheid tussen man en vrouw. Tijdens de jaarlijkse Internationale Dag tegen het Geweld (op 25 november) gaan vrouwen de straat op om het probleem breed onder de aandacht te brengen in Guatemala. Vrouwen worden ondersteund om juridische of medische hulp te vinden na huiselijk of seksueel geweld. Veel vrouwen die de cursussen volgen, blijven zich [IM1] als vrijwilligster inzetten voor de organisatie.

 
DIACONIE/ZWO NIEUWS juni 2021 DIACONIE/ZWO NIEUWS juni 2021
Zondag 6 juni JOP 
Jong in Actie: kennismaken met diaconaat
Jongeren en diaconaat, dat is een mooie combinatie! Met Jong in Actie, een samenwerkingsproject van Jong Protestant en Kerk in Actie, maken jongeren kennis met een diaconaal project en gaan ze ook diaconaal aan de slag. Deze activiteiten zijn onderdeel van een groter programma dat door Jong Protestant en Kerk in Actie is ontwikkeld en jongeren bewust maakt van het belang van diaconaat. Daarnaast geeft het programma gemeenten handvatten voor hoe ze jongeren en diaconaat structureel kunnen verbinden.

Zondag 13 juni Missionair werk
Collecte Dorpskerken
Bijna elk dorpsaanzicht in ons land wordt gekenmerkt door een kerktoren. Dat tekent de rol die de kerk vanouds in het dorp heeft: middelpunt van de samenleving.
Kerk in, van en voor het dorp zijn is vandaag de dag niet altijd vanzelfsprekend meer. Het sluiten van kerken, teruglopende ledenaantallen en minder financiële middelen maken het moeilijk om kerk van en voor het dorp te zijn.
Binnen de dorpskerkenbeweging van de Protestantse Kerk helpen dorpskerken elkaar om als geloofsgemeenschap van betekenis te blijven voor elkaar én voor het dorp.
Om dorpskerken te ondersteunen zijn uitwisseling van ervaringen en regiobijeenkomsten rond kerk- en leefbaarheidsvraagstukken van groot belang. Met uw bijdrage aan de collecte ondersteunt u de dorpskerken in Nederland in het zoeken naar nieuwe wegen op oude gronden.

Zondag 20 juni Wereldvluchtelingen dag
Opvang voor gestrande vluchtelingen
Nog elke dag zijn er miljoenen mensen over de hele wereld op de vlucht, op zoek naar veiligheid en een betere toekomst. Mensen uit Syrië, Afghanistan en Iran komen via Turkije terecht in Griekse vluchtelingenkampen. Ze verblijven in gammele tenten, en er is gebrek aan schoon drinkwater, medicijnen en sanitaire voorzieningen. Hen wacht een moeilijke en onzekere tijd, vanwege lange procedures.
Kerk in Actie gelooft dat vluchtelingen recht hebben op een beter leven. We helpen hen met voedsel, gezondheidszorg en onderwijs en proberen hen op een betere plek te krijgen.
Met uw bijdrage steunt u het werk van Kerk in Actie voor opvang van gestrande vluchtelingen, en andere noodhulpprojecten wereldwijd.

Zondag 27 juni avondmaalscollecte
In 1988 schreef Else het boek ‘Weid Mijn lammeren’. In dat boek riep zij op tot meer aandacht voor de (pastorale) nood van kinderen en jongeren, ook in kerken en gemeenten. De oprichting van Stichting Chris was een direct gevolg: kinderen en jongeren met welke problemen of vragen ook moesten een veilig adres hebben waar ze met hun nood en vragen terecht konden. Begonnen als telefonische hulpverlening aan kinderen en jongeren, groeide het werk van Stichting Chris in de loop van de jaren enorm uit.

Chris en Voorkom!
Met ‘Chris’,wat er ook is!’ bieden wij kinderen en jongeren een anoniem luisterend oor via chat, mail & telefoon. Daarnaast bieden wij op maat weerbaarheidstrainingen met thema’s als: zelfbeeld, seksualiteit, media, grenzen en risicogedrag. . ‘Chris’ is er voor bemoediging van en advies aan jonge mensen en voor hun opvoeders, jeugdwerkers en professionals. Ook bieden wij met ‘Chris’ middels Connect een luisterend oor aan opvoeders die anoniem contact willen met een coach over zorgen / problemen binnen de opvoeding. Daarnaast zijn we het kenniscentrum op het gebied van jeugdpastoraat.

Voorkom! Met ‘Voorkom!’ willen wij kinderen en tieners voorlichten over middelengebruik. Dit doen wij door het verzorgen van preventielessen die voornamelijk op scholen worden gegeven. Deze preventielessen gaan onder meer over de thema’s alcohol, drugs, roken en internet. Met ‘Voorkom!’ willen wij leerlingen leren om zelf gezonde keuzes te maken.
 
Samenstelling college van diakenen. Samenstelling college van diakenen.

De huidige samenstelling van het college van diakenen is als volgt:

Voorzitter                : Ina Mol
Secretaris               : Arie van Loopik arie.roelie@kpnmail.nl
Leden                      : Arie Bronkhorst, Teus de Keijzer

 
Diaconie

Diaconie

Wat zegt de Dikke Van Dale over diaconaat?
Om een beeld te hebben bij wat diaconie betekent, lezen we in het Groot Woordenboek van de Nederlandse taal de letterlijke betekenis van het woord. Van Dale schrijft: diaconaat: komt van het Latijnse woord diaconus, een taak die direct volgt op het priesterambt, om de kerkelijke dienst van barmhartigheid ten uitvoer te brengen. Maar hoe vul je vandaag barmhartigheid in als diaconie?
 

 
Dienst van barmhartigheid

Dienst van barmhartigheid

Door de komst van de sociale zekerheid in West-Europa is het werkterrein van diaconaat veranderd. Het aantal mensen aan wie barmhartigheid bewezen werd nam sterk af. Daarom ziet de diaconie haar taak tegenwoordig in veel gevallen niet alleen in de plaatselijke gemeenten, maar ook wereldwijd: het werelddiaconaat. Hierbij steunen diaconieën in rijke landen sociale projecten in armere landen. Daarnaast is er vanuit de diaconie ook een open oog voor alles wat dichtbij gedaan moet worden.

 
Binnen de gemeente

Binnen de gemeente

In de kerkenraad van de gemeente van Asperen zijn vier diakenen vertegenwoordigd, waarvan er elke zondag één of twee dienst hebben in de kerkdienst. Daar zorgen zij o.a. voor de inzameling van het geld en assisteren zij de voorganger bij de bediening van het Heilig Avondmaal. Verder organiseren ze jaarlijks een activiteit voor de 65-plussers in de gemeente. In de maand december verzorgen ze een kerst-attentie voor de 70- plussers, die door de contactpersonen bezorgd wordt en zijn ze het hele jaar door actief betrokken bij het bestuurswerk in de kerk.

 
De opdracht

De opdracht

Een belangrijke tekst in de Bijbel voor de diakenen is Mattheüs 25 vers 35 - 40, daar staat:

Want Ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven. Ik had dorst en u hebt Mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en u hebt Mij in uw huis uitgenodigd. Ik had niets om aan te trekken en u hebt Mij kleren gegeven. Ik was ziek en u hebt Mij opgezocht. Ik zat in de gevangenis en u bent bij Mij geweest…… Toen u dit voor één van mijn minste broeders hebt gedaan, deed u het voor Mij.

Vanuit deze tekst voert de diaconie haar opdracht uit: ‘Elkaar en de wereld te dienen door gebruik te maken van de gaven van de Geest’. Daarvoor draagt ze namens de gemeente verantwoordelijkheid en samen met de gemeente maakt ze dit concreet. Uitvoering geven aan de diaconale opdracht is een taak die de gehele gemeente aangaat.
 

 
 
 

Inloggen

Uitbreiding kerkbezoek
 

Het wordt weer steeds gezelliger in de diensten en bij het koffiedrinken na de dienst. We kunnen en mogen weer met meer gemeenteleden en gasten bijeen komen. Er is ook weer kindernevendienst. Het zingen begint steeds meer als vanouds te klinken. Dat voelt echt goed. We ventileren goed en dan kan het, volgens de PKN en het RIVM, prima. Dus jullie zijn van harte welkom. Vooraf aanmelden hoeft niet meer. 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.