PKN
Gereformeerde Kerk Asperen
 
Avondmaalcollecte Witte donderdag en zondag 11 april. Avondmaalcollecte Witte donderdag en zondag 11 april.
Avondmaalscollecten voor Joy For Children.

Lieve gemeenteleden. De diaconie heeft de avondmaal collecten van 1 april (witte donderdag) en zondag 11 april as. aan JFC toegekend. Hier zijn we zeer blij mee uiteraard. Zoals vorige week in de nieuwsbrief al vermeld hebben we in India nog steeds te maken covid / corona.  Dit betekent dat we geen kinderen in de centra krijgen, maar wel voor hen en hun familie zorgen. Dit betekent financieel nog al wat, zoals u zult begrijpen.
Wij bevelen de beide collecten dan ook bijzonder bij u aan en wensen u allen fijne en gezegende diensten.
Met vriendelijke groet,
John van Est
 
 
Diaco/ZWOnieuws maart 2021 Diaco/ZWOnieuws maart 2021
Collecte 7 maart:
Voor de kerk in het Midden-Oosten is Libanon een belangrijk land. Christelijke instellingen als Near East School of Theology hebben een regionale functie. Dit opleidingsinstituut leidt predikanten op voor landen als Syrië, Armenië, Israël/Palestina en Libanon. Wilbert van Saane werkt er namens Kerk in Actie als docent theologie en geeft lessen in systematische theologie en missiologie. Na hun studie keren de kersverse predikanten terug naar huis om hun kennis toe te passen.

Collecte biddag 10 maart:
Het droge noorden van Ghana is een lastig gebied voor landbouw. Maar er groeien bijzondere sheabomen (ook wel karitébomen genoemd), met noten waar wereldwijd veel vraag naar is. Kerk in Actie ondersteunt vrouwen die van deze sheanoten boter maken voor de cosmetica-industrie. Door de noten en boter via coöperaties te verkopen, krijgen de vrouwen er de beste prijs voor. Ze doen ook mee in spaargroepen: elke week leggen ze wat geld in waarvan ze om beurten een lening kunnen krijgen.

Collecte 14 maart
Armoede: ook in ons land komt het voor. In Oost-Groningen en Limburg wordt armoede vaak doorgegeven van generatie op generatie. Er is weinig werk en er zijn minder voorzieningen. Juist in deze regio’s zijn de kerken klein en hebben ze weinig financiële middelen. Hoe kun je dan als diaconie iets doen voor mensen in kwetsbare omstandigheden? Hoe kun je bijvoorbeeld iets betekenen voor kinderen die opgroeien in armoede? Kerk in Actie ondersteunt kerken in deze regio’s in hun diaconale taak.

Collecte 21 maart
Op het Indonesische eiland Java wonen veel boerengezinnen die nauwelijks kunnen rondkomen. Met steun van Kerk in Actie helpt de kerk boeren en boerinnen om een coöperatie op te zetten waardoor ze minder afhankelijk zijn van tussenhandelaren en een hogere prijs voor hun producten krijgen. Met het verdiende geld kunnen ze vervolgens weer betere landbouwmaterialen kopen. De organisatie leert hen ook hoe je met zo weinig mogelijk chemicaliën en met biogasinstallaties goede landbouw bedrijft.

Collecte 28 maart
Wat betekent Pasen en wat betekent het paasverhaal voor míj? Met deze vraag gaan elk jaar meer dan zesduizend jongeren aan de slag als ze - in groepen - de PaasChallenge doen. De PaasChallenge, die wordt gehouden in de week voor Pasen, is een spel dat is gemaakt door Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk. Door middel van allerlei opdrachten doorleven de jongeren het paasverhaal, ontdekken ze waarom Jezus zijn lijdensweg ging en waarom er voor hen nieuw leven mogelijk is.
 
 
DIACO/ZWOnieuws DIACO/ZWOnieuws
Zondag 7 februari Collecte Werelddiaconaat
Water staat Bengalen aan de lippen. Bijna jaarlijks treden in Bangladesh de rivieren buiten hun oevers. Een ramp, maar ook een zegen omdat het rivierwater zorgt voor vruchtbaar land. De klimaatverandering heeft tot gevolg dat de overstromingen talrijker, heftiger en meer onberekenbaar zullen worden. Een goede voorbereiding is dan noodzakelijk. Door je huis op een hogere plek te bouwen bijvoorbeeld of op grotere afstand van de rivier. Of door een goed waarschuwingssysteem op te zetten, zodat mensen zichzelf en hun vee tijdig in veiligheid kunnen brengen. Een van de programma’s van Kerk in Actie is hierop gericht: medewerkers van lokale partnerorganisaties worden getraind in rampenpreventie. Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie partners in Bangladesh om de bevolking zo veilig mogelijk te laten leven, en andere wereld-diaconale projecten.

Zondag 14 februari Collecte Teachers for Afrika
Stichting Docenten voor Afrika (Teachers for Africa), gestart in 2009, is een non-profit organisatie die zich inzet voor beter onderwijs in de townships van Zuid-Afrika. Dit doen we door middel van het opzetten en ondersteunen van een aantal kleinschalige projecten op achterstandsscholen direct grenzend aan het Kruger National Park.
Deze ‘no-fee schools’ zijn dan wel gratis toegankelijk, maar hebben hun leerlingen vaak weinig te bieden. Overvolle klassen, geen onderscheid in niveau, weinig persoonlijke aandacht en geen extra’s zoals gymnastiek, handvaardigheid of muziekles. Terwijl onderwijs juist voor deze leerlingen, die opgroeien in armoede en geweld, de enige kans is op een betere toekomst.

Zondag 21 februari Collecte 40 dagentijd Moldavie
Vanwege de grote armoede in Moldavië werken veel inwoners in het buitenland. Kinderen en ouderen blijven vaak alleen achter. Kerken willen er voor deze kinderen en ouderen zijn, maar hebben weinig geld en weinig actieve kerkleden. Via partnerorganisaties ondersteunt Kerk in Actie kerkelijke gemeenten met training, advies en financiën bij het opzetten van lokale diaconale initiatieven. Kinderen en jongeren worden getraind om eenzame en zieke ouderen te helpen. Andersom bieden ouderen de jongeren, die opgroeien zonder ouders, een plek waar ze met hun verhaal terecht kunnen. Geef in de collecte en geef ouderen en jongeren in Moldavië via Kerk in Actie de zorg en aandacht die niemand anders hen kan geven. Van harte aanbevolen.

Zondag 28 Februari Collecte 40 dagentijd Missionair Werk In Nederland
In Nederland gaan er steeds minder mensen naar de kerk. Maar dat betekent niet dat er geen behoefte is aan zingeving. Kerken spelen hierop in met alternatieve vormen van kerk zijn. Pioniersplekken vormen een nieuwe christelijke geloofsgemeenschap waarbij de boodschap van het Evangelie niet losgelaten, maar op een andere manier gedeeld wordt. De afgelopen jaren zijn meer dan 150 pioniersplekken door heel Nederland ontstaan. Zoals Seinpost Slinge in Rotterdam: een open en betrokken community rondom het christelijk geloof, waar veel mensen komen met gebroken levens, kwetsbaar en in moeilijke omstandigheden. Met verschillende activiteiten, zondags en doordeweeks, zet Seinpost Slinge zich in voor het welzijn in de wijken Papendrecht en Zuidwijk in Rotterdam. Met uw bijdrage aan de collecte steunt de Protestantse Kerk pioniersplekken en nieuwe vormen van kerk-zijn.
 
 
ZWO/DIACONIEUWS december 2020 en januari 2021 ZWO/DIACONIEUWS december 2020 en januari 2021
Collecte 6 december voor orgelfonds
Collecte 13 december voor diaconie
Collecte zondag 20 december
Kerst is bij uitstek een feest om als kerk de deuren wagenwijd open te zetten. Veel mensen zijn op zoek naar warmte, licht en geborgenheid. Als christenen mogen we mensen uitnodigen om dit bijzondere feest, de geboorte van Jezus Christus, met ons mee te beleven. Met 'Daarom Kerst' biedt de Protestantse Kerk diverse materialen en activiteiten aan om mensen op een aantrekkelijke manier kennis te laten maken met de kerstboodschap. Zo zijn er de 'Daarom Kerst'-cd's, speciaal bedoeld om uit te delen aan bijvoorbeeld buren of vrienden en hen uit te nodigen voor een kerstviering. Via Zingenindekerk.nl en Korenindekerk.nl zijn er door het hele land laagdrempelige kerstconcerten. De collecte is bestemd voor de ontwikkeling van deze materialen en activiteiten, zodat zoveel mogelijk mensen het goede nieuws van Kerst horen.

Kerstcollecte 25 december voor Kinderen in de Knel.
Natte tenten, onvoldoende sanitair en te weinig eten. Zo wachten duizenden vluchtelingen, waaronder veel kinderen, in Griekse vluchtelingenkampen. Ze zijn hier aangekomen uit landen als Afghanistan, Syrië, Congo en Ethiopië, op zoek naar warmte, veiligheid en een betere toekomst. Is dit de plek waar ze eindigen? Hun situatie is urgenter dan ooit. Kerk in Actie werkt in Griekenland samen met drie partnerorganisaties. Samen geloven we dat vluchtelingen recht hebben op een beter leven. We helpen met voedsel, kleding en onderwijs en proberen hen op een betere plek te krijgen. Ook investeren we in de landen van herkomst in een beter leven voor kinderen.

Collecte zondag 27 december noodhulp
Kerk in Actie verleent acute hulp aan mensen die zijn getroffen door een ramp. Dit doen we samen met lokale kerken en organisaties die de bevolking en cultuur kennen. Zij weten waar de nood het hoogst is. Samen met deze organisaties werken we ook aan preventie en wederopbouw.

Collecte 31 december diaconie
Alle collectes worden van harte bij u aanbevolen.
Namens de diaconie, Ina Mol


ZWO / Diaconieuws januari
Iedere zondag wordt er gecollecteerd. De eerste collecte is zoals gebruikelijk altijd voor de kerk en de derde collecte voor het onderhoudsfonds. Onze tweede collecte krijgt altijd een speciale bestemming. Ieder jaar wordt er door de diaconie een collecterooster samengesteld wat vooraf door de kerkenraad wordt goedgekeurd. Hoe komen we tot een rooster? Vanuit de PKN wordt er een voorzet gegeven door een collectekalender uit te geven; de zogenaamde Kerk in Actie doelen. Een groot aantal van deze doelen wordt overgenomen en aangevuld met doelen die we zelf bepalen in overleg met de kerkenraad. Voor dit jaar hebben we ook een aantal zondagen open gelaten om een doel te kunnen kiezen wat op dat moment actueel is. 

Alle collecten worden natuurlijk van harte bij u aanbevolen.
1 januari diaconie
Waar komt het eigenlijk vandaan, in de eredienst collecteren voor de diaconie? We leggen ons oor te luister bij de apostel Paulus. In zijn brief aan de Romeinen (15:25-33) lezen we dat de gelovigen van gemeenten in de gebieden van Macedonië en Achaje geld hebben ingezameld voor de armen in Jeruzalem. Dit is meer dan een humanitaire daad. Het gaat om gemeenschap hebben met broeders en zusters elders in de wereld. Gemeenschap in Bijbels perspectief is dan
betrokkenheid, meeleven, meedelen en meebidden. Het delen van de gaven (diaconia) is geen eenrichtingsverkeer. Er is sprake van samenwerking op gelijkwaardigheid. Het is een geven en nemen, samen leren en gemeenschappelijke problemen oplossen. Vanuit Jeruzalem, de moedergemeente, kwam het Evangelie ‘terecht’ in Griekenland. Heidenen hebben Christus leren kennen. De gelovigen uit de heidenen hebben deel gekregen aan de geestelijke rijkdommen
van Israël.

3 januari orgelfonds
Ons orgel heeft jaarlijks onderhoud nodig. Om het zuiver te laten klinken wordt het met regelmaat gestemd. Vanuit het orgelfonds wordt een deel van deze kosten gedragen.

10 januari HartenHoeve uit Deil
(Avondmaalscollecte)
September 2001 startten Hein en Christien van Harten de HartenHoeve. De zorg op de manege is opgebouwd
rondom het zorg- dragen voor dieren en mensen die de paardensport beoefenen. Hiertoe zijn gediplomeerde
instructeurs aangesteld. Samen met professionele zorgdragende en coördinerende werkers vinden hulpvragers hun recreatie-, werk- of woonplek op de manege. Naast de normale paardenactiviteiten van een manege, heeft de HartenHoeve een sociaal doel. Mensen met een verstandelijke- en/of lichamelijke beperking, of met een psychiatrische,
verslavings- of drop-out achtergrond, werken, rijden en leven op deze manege samen met mensen zonder een beperking. Door deze natuurlijke vorm van integratie komt ieder mens tot zijn recht. Uitgangspunt is dat er wordt gekeken naar de vaardigheden en interesses van elk mens. Niet de beperkingen staan centraal maar de mogelijkheden. Deze kunnen nog verder ontwikkeld en uitgeleefd worden. Kinderen met een beperking kunnen op verschillende dagen een dagdeel terecht voor een leuk paardenprogramma. Er zijn speciale lessen om aangepast te rijden onder begeleiding van deskundige
instructeurs. Voor de kinderen die niet zo van paarden houden, is er een programma met hutten bouwen. Bovendien is er een logeeropvang in het weekend om de ouders te ontlasten.

17 januari noodhulp
Ethiopië wordt geregeld getroffen door extreme droogte en soms juist door overstromingen. Oogsten mislukken dan, vee sterft en waterbronnen drogen op. Samen met de kerk van Ethiopië helpt Kerk in Actie de meest kwetsbare inwoners met noodhulp. Maar beter is het als noodhulp kan worden voorkomen. Daarom krijgen boeren landbouwtraining en ze leren welke gewassen beter bestand zijn tegen droogte. Vrouwen leren op andere manieren geld verdienen, zodat ze hun gezinnen kunnen blijven voeden als de oogst tegenvalt. 

24 januari missionair werk
Een inloophuis waar iedereen uit het dorp welkom is. Een moestuin voor de hele buurt. Een mobiel koffietentje voor mensen die een praatje willen. Kerken zijn creatief in het zoeken naar verbinding met hun omgeving. Op allerlei manieren zijn ze van betekenis voor hun dorp of stad en laten ze zien dat het evangelie goed nieuws is voor álle mensen. De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt missionairdiaconale initiatieven van gemeenten, want zo zijn we een kerk van
betekenis.

31 januari eigen jeugdwerk
In tegenstelling tot voorgaande jaren wordt er nu een algemene collecte gehouden voor het eigen jeugdwerk. Deze keer niet meer gespecificeerd. Onder het jeugdwerk verstaan we o.a. kliederkerk, de kindernevendienst en de jeugdclubs First Rock en Rock Solid.

Namens de diaconie, Arie van Loopik
 
 
ZWO/DIACONIEUWS november 2020 ZWO/DIACONIEUWS november 2020
Collecte 1 november: Zending
Overal in West Papoea zijn vrouwen actief betrokken bij de ontwikkeling van hun land en volk. Dat is hard nodig maar niet vanzelfsprekend in een maatschappij, waar vrouwen traditioneel voorbestemd zijn tot een leven binnenshuis. Veel van hen zijn nauwelijks opgeleid. Het vormingscentrum P3W leidt vrouwen op, zodat ze vol zelfvertrouwen kunnen bouwen aan de kerk en de samenleving.
Het grootste centrum van P3W staat in Padang Bulan, vlakbij Jayapura. Hier kunnen vrouwen terecht voor een cursus diaconaal werk van negen maanden. Wie niet (voldoende) kan lezen of schrijven, krijgt vooraf een alfabetiseringscursus van drie maanden. De meeste vrouwen die deze cursus volgen, komen van ver. Ze verblijven in het internaat van het
centrum. Vaak hebben ze na de basisschool geen opleiding meer gevolgd. Ze weten nauwelijks hoe het leven er buiten hun dorp uit ziet. Een opleiding bij het P3W levert hen geen diploma op, maar wel een brede basisvorming. Hierdoor kunnen ze hun leven beter inrichten. Vrijwel alle vrouwen die cursussen van de P3W hebben gevolgd, vervullen een voortrekkersrol in het dorp waar ze vandaan komen. Ze hebben meer kennis gekregen over de wereld buiten hun dorp. Zij
richten vrouwenverenigingen op, leiden alfabetiseringscursussen en geven betrouwbare informatie over ziekten, zoals aids. Ze zijn ook in staat om vrouwen te helpen die lijden onder geweld in hun gezinnen. 

Collecte 8 november (Avondmaalscollecte):
Door de enorme explosie in de haven van Beiroet zijn zeker 100 doden en duizenden gewonden gevallen. Zeker de helft van de stad is beschadigd en 300.000 mensen zijn dakloos. De nood is hoog: Libanon zucht al onder een zware economische crisis en de gevolgen van de coronacrisis. Kerk in Actie is noodhulp gestart via het internationale kerkelijk netwerk en via de eigen partners ter plekke. Uw steun voor Libanon is zeer hard nodig!

Collecte 15 november: Eigen kindernevendienst

Collecte 22 november: Pastoraat
Pastoraat heeft te maken met omzien naar en aandacht hebben voor elkaar. Natuurlijk binnen de gemeente, maar vaak ook buiten de muren van de kerk. Zeker ook voor mensen in kwetsbare omstandigheden. Wat kan het belangrijk zijn: een luisterend oor, een begrijpend woord, een hand op de schouder. Op deze Eeuwigheidszondag gaat de aandacht uit naar het gedenken van de overledenen. De kerk toont haar menselijk gezicht aan iedereen die er voor open staat.
Nogal wat gemeenten hebben minder formatieruimte voor de predikant(en), terwijl het aantal uitvaarten vanuit de kerk niet afneemt. Het leiden van uitvaartdiensten door gemeenteleden kan een oplossing zijn. De Protestantse Kerk biedt hiervoor trainingen aan. Met deze collecte maakt u het ontwikkelen van deze en andere trainingen mogelijk.

Collecte 29 november: Eigen jeugdwerk

Alle collecten worden van harte bij U aanbevolen. Zolang we nog niet kunnen collecteren in de kerk willen we vragen om deze doelen toch te steunen door een bedrag over te maken op de rekening van de Gereformeerde Kerk.

Alvast bedankt namens de diaconie,
Teus de Keijzer
 
 
DIACONIE/ZWO NIEUWS oktober 2020 DIACONIE/ZWO NIEUWS oktober 2020
Postzegels, kaarten en cartridges mogen weer in de brievenbus in de hal. De opbrengst van de cartridges gaat naar Joy for Children. De opbrengst van de rest gaat naar Kerk-in-Actie.

Collecte op 4 oktober – Israëlzondag.
Leren door ontmoeting en dialoog. De Protestantse Kerk voelt zich onopgeefbaar verbonden met Israël vanwege Gods geschiedenis met dit volk en de joodse wortels van ons christelijk geloof. Kernwoorden in de relatie zijn: gesprek en ontmoeting. In Israël steunt de Protestantse Kerk het werk van de oecumenische gemeenschap Nes Ammim, die zich inzet om het vertrouwen tussen joden en christenen te vergroten. Bijvoorbeeld met ontmoetingsprogramma’s voor tieners. In Nederland investeert de kerk in opbouwende relaties met de joodse gemeenschap en verzet ze zich actief tegen het toenemende antisemitisme, bijv. in een gezamenlijke verklaring met de Rooms Katholieke Kerk. Plaatselijke gemeenten
worden ondersteund met inspiratie- en gespreksmaterialen, ontmoetingsdagen en het tijdschrift Kerk en Israël Onderweg.

Collecte op 11 oktober is voor de Diaconie.
Landbouw Rwanda (Werelddiaconaat) Collecte.

Collecte op 18 oktober 2020.
De gemeenschap van zendingsdiaconessen in Rwanda telt ongeveer veertig zusters. Zij willen een christelijk getuigenis voor hun omgeving zijn. De zusters werken als lerares, verpleegster en kerkelijk werker in de dorpsgemeenschappen om hen heen. Ze bieden ook een landbouwprogramma en een trainingscentrum voor kleine boeren om de voedselzekerheid en onderlinge samenwerking in de regio te verbeteren. Zo helpen zij de allerarmste boerinnen en boeren om hun economische positie te verbeteren, zodat zij hun gezin kunnen voeden en geld hebben om hun kinderen naar school te laten gaan.

Collecte zondag 25 oktober.
Door meerdere branden is vluchtelingenkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos grotendeels verwoest. Op het eiland is de noodtoestand uitgeroepen. Duizenden migranten zijn gevlucht, maar kunnen nergens heen. In vluchtelingenkamp Moria woonden zo´n 13.000 mensen, terwijl er plaats is voor 3.000. Veel mensen bivakkeerden noodgedwongen in fragiele, zelfgemaakte bouwsels die wegwaaien als er veel wind staat. In de winter was het veel te koud, in de zomer veel te warm. Er is geen privacy en onvoldoende toegang tot sanitair en schoon water. Medische zorg is er nauwelijks, ook niet voor kwetsbare groepen als zwangere vrouwen, pasgeboren baby’s en mensen met een chronische ziekte. Het is er onveilig en er is veel geweld tussen verschillende bevolkingsgroepen. Tot overmaat van ramp werden 35 coronabesmettingen geconstateerd. Op het eiland is de noodtoestand uitgeroepen, aangezien de bijna 13.000 inwoners van het kamp zijn geëvacueerd en geen onderdak meer hebben. Hun tenten zijn volledig verdwenen. Kerk in Actie leeft mee met partnerorganisatie Borderline Lesvos, die - naast het geven van noodhulp aan vluchtelingen - een
onderwijsprogramma heeft voor kinderen in kamp Moria, die nu geen onderkomen meer hebben. Deze collecte wordt van harte bij u aanbevolen.

Collecte op 8 november Avondsmaalcollecte.
Door de enorme explosie in de haven van Beiroet zijn zeker 100 doden en duizenden gewonden gevallen. Zeker de helft van de stad is beschadigd en 300.000 mensen zijn dakloos. De nood is hoog, Libanon zucht al onder een zware economische crisis en de gevolgen van de coronacrisis. Kerk in Actie is noodhulp gestart via het internationale kerkelijk netwerk en via de eigen partners ter plekke.
Onze steun voor Libanon is zeer hard nodig.

Namens de diaconie en de ZWO,
Arie en Cora Bronkhorst
 
 
DIACONIE/ZWO NIEUWS september 2020 DIACONIE/ZWO NIEUWS september 2020
Collectedoelen van september:

6 september Diaconie

13 september JOP Bouwen aan jeugdwerk
Elk kind en iedere jongere weet zich geliefd door God. Dat is het verlangen van Jong Protestant (JOP). JOP zet zich in voor kinderen, jongeren en hun ouders. Daarom ondersteunt JOP vrijwilligers en professionals in het jeugdwerk binnen de Protestantse Kerk, zodat gemeenten een vindplaats kunnen zijn van geloof, hoop en liefde, voor alle generaties.

20 september eigen jeugdwerk

27 september Vredesweek Op veel plaatsen in de wereld verlangen mensen naar vrede. Mensen die voor bruut geweld moeten vluchten. Mensen die nergens welkom zijn of niet gehoord worden. Als Protestantse Kerk willen we er voor hen zijn. Door praktische hulp of een luisterend oor te bieden. Door vredesactivisten in oorlogsgebieden te ondersteunen en door onrecht aan de kaak te stellen. In de Vredesweek vragen Kerk in Actie en PAX daar met klem aandacht en financiële steun voor.

Namens de Diaconie, Ina Mol
 
DIACONIE/ZWO NIEUWS juli/aug 2020 DIACONIE/ZWO NIEUWS juli/aug 2020
Collecte 5 juli: orgelfonds
Collecte 12 juli: gezinsdienst
Collecte 19 juli: diaconie
Collecte 26 juli: onderhoudsfonds
Collecte 2 augustus: Nederlands Bijbelgenootschap:
Het NBG brengt de Bijbel dichtbij. Onze missie is dat iedereen wereldwijd de Bijbel kan ontdekken, ervaren en doorgeven. Het NBG vertaalt en verspreidt de Bijbel. Dit is wat we dankzij leden en donateurs doen.
Collecte 9 augustus: eigen kliederkerk
Collecte 16 augustus: eigen evangelisatiewerk
Collecte 23 augustus: orgelfonds
Avondmaalscollecte 30 augustus:
Avondmaalscollecte is bestemd voor Nadine Balke die op de Molukken werkt. Kinderen op de Molukken verdienen onze aandacht. Stichting Mahanaim zet zich in voor speciale kinderen in Indonesië, hoofdzakelijk op de Molukken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan weeskinderen, verwaarloosde kinderen, minder bedeelde kinderen en kinderen met een beperking.
Mede door het ondersteunen van kinderen in nood, kunnen we de toekomst van ontwikkelingsgebieden zoals op de Molukken ten goede beïnvloeden. Ieder kind verdient onze zorg en aandacht en een eerlijke kans om een volwaardige burger te worden.
Met weinig middelen en relatief weinig geld kunnen we de kinderen en gezinnen in Indonesië ondersteuning bieden.
Helpt u mee?
Alle collecten worden van harte bij u aanbevolen. Zolang we nog niet kunnen collecteren in de kerk willen we vragen om deze doelen toch te steunen door een bedrag over te maken op de rekening van de Gereformeerde Kerk.
Hou vol in het geven van uw gaven.

Namens de diaconie al vast bedankt,
Teus de Keijzer
1
 
 
DIACONIEUWS juni 2020 DIACONIEUWS juni 2020
Onderstaand de collectedoelen voor de maand juni.

Zondag 7 juni is de collecte bestemd voor de diaconie.

Zondag 14 juni is de collecte bestemd voor de ondersteuning van dorpskerken.
Nederland: Dorpskerken willen van betekenis zijn. Bijna elk dorpsaanzicht in ons land wordt gekenmerkt door een kerktoren. Dat tekent de rol die de kerk vanouds in het dorp heeft: middelpunt van de samenleving.
Kerk in, van en voor het dorp zijn, is vandaag de dag niet altijd vanzelfsprekend meer. Het sluiten van kerken, teruglopende
ledenaantallen en minder financiële middelen maken het moeilijk om kerk van en voor het dorp te zijn.
Binnen de dorpskerkenbeweging van de Protestantse Kerk helpen dorpskerken elkaar om als geloofsgemeenschap van betekenis te blijven voor elkaar én voor het dorp. Om dorpskerken te ondersteunen zijn uitwisseling van ervaringen en
regiobijeenkomsten rond kerk- en leefbaarheidsvraagstukken van groot belang. Met uw bijdrage aan de collecte ondersteunt u de dorpskerken in Nederland in het zoeken naar nieuwe wegen op oude gronden.

Zondag 21 juni staat de collecte van het werelddiaconaat in het teken van Wereldvluchtelingendag.
Colombia: opvang en hulp voor ontheemden.
Ondanks getekende vredesakkoorden is er in grote delen van Colombia nog geen sprake van vrede. Elke dag komen mensen om door politiek geweld, worden mensen ontvoerd of uit hun huis verjaagd. Velen zoeken hun toevlucht in de hoofdstad Bogotá om aan het geweld te ontkomen. Daar komen ze terecht in arme volkswijken.
Samen met de lokale partnerorganisatie Mencoldes helpt Kerk in Actie hen daar een nieuw bestaan op te bouwen, bijvoorbeeld met een eigen bedrijf of winkel. Ook biedt Mencoldes psycho-sociale hulp en zijn er trainingen in weerbaarheid zodat mensen zelf kunnen opkomen voor hun rechten. Het motto van Mencoldes is: ‘Mensen helpen om zichzelf te kunnen helpen’. Helpt u mee?

Zondag 28 juni is de collecte bestemd voor het orgelfonds.

Zondag 5 juli is de Avondmaalscollecte bestemd voor het Corona Noodhulpfonds van Tear. De coronacrisis raakt ons allemaal. Net als u en jij zijn we bezorgd om onze geliefden, gezondheid en toekomst. Daarnaast zijn we solidair met mensen in zeer arme landen. Wat kun je tegen het virus beginnen zonder water en zeep, zonder ruimte om je af te zonderen, zonder artsen? Daarom collecteren we voor het Corona Noodhulpfonds. Juist bij Tear zijn wij sterk in crises. Mensen helpen veerkrachtiger te worden is onze expertise. Dat doen we ook nu. Via ons grote netwerk van kerken geven we voorlichting, medische hulp en zorgen we voor water en zeep in Bangladesh, Haïti, Ethiopië en Zimbabwe en
vele andere landen. Een grote uitbraak zou desastreus zijn. Samen doen we er alles aan om dit virus het hoofd te bieden. Hiervoor is dringend veel geld nodig.
Geef aan het Corona Noodhulpfonds, zodat we de meest kwetsbaren kunnen beschermen.
Deze collecten, evenals de collecte voor de kerk en het onderhoudsfonds worden van harte bij u aanbevolen. Zolang er nog niet gecollecteerd kan worden, willen we u vragen om deze doelen toch te steunen, door een bedrag over te maken op de rekening van de kerk. De gegevens daarvoor staan op een andere plaats in deze Informatie en op de Weekbrief.

Hartelijke groet, Irene Hoogenhuijzen
 
 
DIACONIEUWS/ZWO mei 2020 DIACONIEUWS/ZWO mei 2020
Collecte Zondag 3 mei noodhulp Nigeria
Ieder jaar op 4 en 5 mei herdenken we onze doden en vieren we onze vrijheid. Naarmate de Tweede Wereldoorlog langer geleden is, wordt het steeds lastiger te beseffen hoe waardevol vrijheid is en wat oorlog en geweld met mensen kan doen. We weten het uit verhalen van anderen.
In Noordoost-Nigeria zijn 1,8 miljoen mensen in hun eigen land op de vlucht voor het geweld van Boko Haram. Velen zijn getraumatiseerd door het geweld. De kerken in Nigeria bieden zowel volwassenen als kinderen trainingen om hen te helpen over hun trauma’s te praten.

Avondmaalscollecte zondag 10 mei
Het Leger des Heils is gestart met de campagne ‘Thuisblijven, hoe dan?’ Hiermee vraagt de organisatie aandacht voor de nijpende situatie in de dak- en thuislozenopvang die door corona nog ernstiger is geworden. De maatschappelijke opvang zit overvol. Het aantal daken thuisloze mensen is de laatste tien jaar verdubbeld tot bijna 40.000 en dit aantal stijgt nog steeds. Het Leger des Heils zet alle zeilen bij om mensen van straat te halen, maar de opvang is overvol en de doorstroom nihil. Veldbedjes in een lege sporthal – uiteraard op minstens anderhalve meter afstand – lossen het tekort aan woonruimte niet op, aldus Cornel Vader, voorzitter van de stichtingsdirectie Welzijns- en Gezondheidszorg Leger des Heils.
Het Leger des Heils zet in deze crisistijd alles op alles om mensen die zorg en hulp nodig hebben, te blijven ondersteunen. De Avondmaalscollecte van Witte Donderdag en zondag 10 mei bestemmen we voor dit doel. 

Werelddiaconaat 24 mei
In het Oost-Afrikaanse land Oeganda stijgt de welvaart langzaam. Toch geldt dat niet voor iedereen. Op kinderen uit het droge noordoosten van Oeganda heeft de toenemende welvaart in de grote stad een grote aantrekkingskracht. Ze ontvluchten armoede en huiselijk geweld. Maar wie ongeschoold is en een andere taal spreekt, heeft het moeilijk in de stad. Sommigen redden het en overleven in sloppenwijken. In de hoofdstad zijn grote kantoren verrezen en staan mensen tijdens spitsuur met hun auto in de file. Een ideale plek om te bedelen of etenswaren te verkopen. Als je genoeg geld verzamelt, kun je ‘s nachts ergens een slaapplek betalen. Het is een dagelijkse strijd om te overleven. Geen plek voor kinderen of voor meisjes die zwanger raken. De collecte vandaag is bestemd om deze straatkinderen op te vangen, hun familie op te sporen en hen terug te
brengen naar hun geboorteregio. 

Pinkstercollecte 31 mei
Vandaag collecteren we voor kerken in Marokko. De kerk groeit in dit islamitische land, vooral doordat christenen uit Afrikaanse landen in Marokko belanden voor studie of als gestrande migrant. Jean Lanou vertrok twintig jaar geleden uit Congo. Hij wilde theologie studeren in Europa. Na bijna vijf jaar reizen dwars door de Sahara bereikte hij Marokko. Hij verloor dertig vrienden: in de woestijn, tijdens de bootreis, door abortus en na  verkrachting. Inmiddels woont Jean vijftien jaar in Marokko. “Het begin was verschrikkelijk. Migranten kunnen niet naar een ziekenhuis. Vrienden van mij overleden door gebrek aan medicijnen.” De kentering kwam toen een predikant migranten ging helpen. Jean werd lid van een huiskerk en steunt sindsdien andere migranten. “Ik breng ze naar de kerk. Ik werd meermalen de grens overgezet als ik voedsel uitdeelde.” Sinds Jean een  werkvergunning heeft, is hulp verlenen makkelijker. Hij studeert nu theologie met steun van Kerk in Actie. Hij zegt: “Ik hoef niet meer naar Europa. Ook in Marokko of Congo kan ik mensen in nood dienen.”

De collectes worden van harte bij u aanbevolen. Zolang er geen kerkdiensten zijn willen we u vragen om deze doelen toch te steunen door een bedrag over te maken op de rekening van de kerk (NL98RABO0304002208) onder vermelding van het doel.

Ina Mol
 
 
DIACONIE/ZWO NIEUWS april 2020 DIACONIE/ZWO NIEUWS april 2020
Collecte voor 5 april (40-dagentijd) - KIA
In India worden duizenden Dalit-kinderen gediscrimineerd en buitengesloten omdat ze niet bij een kaste horen. Samen met lokale partnerorganisaties wil Kerk in Actie deze kinderen helpen om uit de cirkel van armoede te komen en niet meer buitengesloten te worden.
Ze zijn voor en na schooltijd welkom in een Bala Bata, een speciale dorpsschool. Daar krijgen ze huiswerkbegeleiding en muziek-, dans- en sportlessen. Zo krijgen ze meer zelfvertrouwen en verbeteren hun schoolprestaties. Ook wordt er gekeken naar de thuissituatie van de kinderen. Door deze liefde en aandacht ontdekken kinderen dat ze de moeite waard zijn. Met Palmpasen collecteren we voor dit werk, zodat jaarlijks bijna 4.000 kinderen een betere toekomst krijgen.

Collecte voor 9 april Avondmaalscollecte Witte Donderdag - Leger des Heils

Collecte voor 12 april - JOB
Jongeren doorleven het paasverhaal.
Veel christelijke jongeren het hebben het paasverhaal al vaak gehoord. Komt de boodschap van Pasen bij hen nog wel aan? JOP, Jong Protestant, ontwikkelde een verrassend spel voor kerkelijke jongeren: de PaasChallenge. In dit spel met ‘Wie-is-de-mol’-achtige elementen kruipen jongeren een nacht lang in de huid van een hoofdpersoon uit het paasverhaal. Ze krijgen te maken met emoties als achterdocht, eenzaamheid, vermoeidheid en troost. Een deel van de opdrachten speelt zich buiten af, de ontknoping vindt plaats op paasmorgen. Maar liefst 2.000 jongeren uit heel Nederland deden afgelopen jaar mee. Helpt u mee, zodat JOP rond Pasen jongeren met dit uitdagend spel bij de kerk kan (blijven) betrekken?

Collecte voor 19 april - Eigen kindernevendienst

Collecte voor 26 april - Diaconie

Namens de diaconie van harte aanbevolen,
Arie Bronkhorst
 
 
DIACONIEUWS maart 2020 DIACONIEUWS maart 2020
ZWO / DIACONIEUWS
Avondmaalscollecte 1 maart: De kerk als plek van hoop en herstel in Syrië
Uitzichtloos en rampzalig is de situatie in Syrië. Steeds meer mensen in nood doen een beroep op kerken voor onderdak, voedsel en veiligheid. De zelf zwaar getroffen Syrische kerken bieden tussen de puinhopen hulp aan iedereen die bij hen aanklopt. Samen steunen we de kerken in Syrië, zodat zij moed houden om hun belangrijke werk te blijven doen. Zolang zij zich inzetten, laten wij hen niet met lege handen staan.

Collecte 8 maart: Als kerk naar de mensen toe (40-dagentijd )
Voor mensen die (bijna) nooit in de kerk komen, is het vaak lastig om zomaar een kerkdienst bij te wonen. Hoe kunnen we het evangelie uitdragen wanneer we geen contact hebben met deze mensen? Met pionieren zetten kerken een stap naar buiten. Niet de mensen naar de kerk laten komen, maar als kerk naar de mensen toe gaan. Pioniers zoeken naar nieuwe vormen van kerk-zijn die passen bij de context en de mensen die ze ontmoeten buiten de kerk. Zij vormen een nieuwe christelijke geloofsgemeenschap waarbij de boodschap van het evangelie niet losgelaten, maar wel op een andere manier gedeeld wordt. De Protestantse Kerk ondersteunt startende pioniersplekken.
Collecteer mee, of collecteer voor een pioniersplek in uw eigen omgeving.

Collecte woensdag 11 maart (Biddag voor gewas en arbeid): Diaconie

Collecte 15 maart:
Vluchtelingen Zuid-Soedan (40-dagentijd, Noodhulp)
De burgeroorlog in Zuid-Soedan is nog niet voorbij, maar veel mensen proberen het gewone leven weer op te pakken. Samen met de lokale kerk helpt Kerk in Actie boeren en boerinnen om hun gezinnen dagelijks te kunnen voeden. We verstrekken gereedschap en goed zaaizaad. Ook krijgen boerinnen training in zeep maken, waardoor ze een eigen inkomen verdienen en ze hun kinderen naar school kunnen laten gaan. Collecteer mee en ondersteun deze boeren en boerinnen in hun uitdaging om goed voor hun kinderen te zorgen.

Collecte 22 maart: Vakanties met aandacht (40-dagentijd)
Diaconale vakantieweken zijn van onschatbare waarde. Jaarlijks genieten ruim 2.700 mensen die niet meer gemakkelijk zelf op vakantie kunnen van een week vol warmte, aandacht en gezelligheid. In de praktijk zijn dit grotendeels ouderen en mensen die zorg of begeleiding nodig hebben.
Tijdens deze vakanties staan ruim 1.500 ervaren vrijwilligers dag en nacht klaar om de gasten een heerlijk vakantiegevoel te bezorgen. Zij
helpen bij de activiteiten, (persoonlijke) verzorging en bieden een luisterend oor. Kerk in Actie steunt het werk van het Vakantiebureau, zodat zoveel mogelijk mensen genieten van een zorgeloze vakantie.

Collecte van 29 maart: Straatmeisjes Ghana (40-dagentijd)
De bevolking in het noorden van Ghana is grotendeels afhankelijk van de landbouw. Er is veel armoede. Daarom vertrekken veel mensen
naar de grote stad, in de hoop op een beter leven. Helaas belandt een deel van hen op straat, onder wie jonge meisjes. Kerk in Actie spoort
en vangt deze meisjes op, samen met een lokale organisatie. De meisjes krijgen psychologische hulp, medische zorg en een korte vaktraining om in hun onderhoud te kunnen voorzien. Ook werken we aan preventie door voorlichting te geven in het gebied waar de meisjes vandaan komen. Collecteer mee en geef straatmeisjes een nieuwe kans!

Nog even een herinnering voor de 70+ers:
Heeft u de uitnodiging voor de gezellige middag van vrijdag 6 maart a.s. nog niet ingevuld. Deze kunt u nog inleveren tot 1 maart a.s. bij
één van de kerkenraadsleden of u kunt deze in de collectezak doen.

Namens alle leden van de diaconie en ZWO
 
 
DIACONIEUWS januari 2020 DIACONIEUWS januari 2020
Avondmaalscollecte 5 januari 2020 Koffiebar Overstag: De organisatie van de koffiebar is een enthousiast team dat iedere week voor jongeren vanaf 14 jaar een leuk en afwisselend programma organiseren. Voor een leuk en gezellig avondje uit, maar eigenlijk veel meer dan dat… Naast een leuk programma, willen ze de jongeren een plaats bieden waar er aandacht voor ze is. Je mag in de koffiebar gewoon jezelf zijn. De eerste keer binnenstappen is misschien spannend, maar bijna 11 iedereen komt daarna graag de volgende zaterdag weer! Met hun programma en aandacht voor alle jongeren, willen ze graag op een ongedwongen en creatieve wijze Gods geweldige evangelie uitdragen. Collecte zondag 19 Januari Missionair werk In de kerk leven we vanuit het goede verhaal dat de Bijbel ons vertelt. Gods Woord in mensentaal, voor velen een bron van troost, bemoediging en inspiratie. Maar ook een boek dat cultureel en maatschappelijk relevant is, bijvoorbeeld als het gaat om het zorgen voor een ander of de omgang met de natuur. Bijbelse verhalen nodigen je uit om deze te vertalen naar je eigen leven. Daarmee wordt het goede verhaal van God en mensen een spiegel voor ons dagelijkse leven. In de kerkdienst, in gespreksgroepen, tijdens catechisatie, bij bezoekwerk en op andere plekken zijn kerken bezig met dat goede verhaal. Een goed verhaal laat je namelijk niet koud, maar brengt je in beweging. Een goed verhaal houd je niet voor jezelf maar deel je met anderen. Collecte zondag 26 januari Jeugdwerk JOP Tijdens, een online spel van JOP, Jong Protestant, spelen kinderclubs en jeugdgroepen op eigen locatie een interactief spel. Ze voeren als groep uitdagende opdrachten uit en strijden tegen andere groepen in heel Nederland om de hoogste score. De groepen staan via internet en sociale media met elkaar in verbinding. Sirkelslag is een ideale manier om ongedwongen bezig te zijn met geloofsonderwerpen waarin altijd een bijbelverhaal centraal staat. Het vervult in gemeenten vaak een missionaire rol. Er is een kant-en-klaar programma voor twee leeftijdsgroepen: Sirkelslag KIDS (8-12 jaar) en Sirkelslag YOUNG (12- 16 jaar). Geef voor deze collecte zodat JOP nieuwe werkvormen kan blijven ontwikkelen voor jeugd binnen én buiten de kerk. Collecte 2 februari Wereldiaconaat Oeganda - Goed boeren in een lastig klimaat. In het noorden van Oeganda is het niet makkelijk om boer of boerin te zijn. De regen wordt er steeds onvoorspelbaarder door de wereldwijde klimaatverandering. Soms is er droogte, soms staan de velden onder water. Samen met de kerk van Oeganda steunt Kerk in Actie boerengezinnen in hun strijd om het dagelijks bestaan. Boeren leren 12 nieuwe, duurzame technieken voor productie en opslag van gewassen. Ook worden energiezuinige oventjes gemaakt, bomen opnieuw geplant, visvijvers aangelegd en bijenkorven geplaatst. Zo wordt de natuur beter beschermd en hebben boeren een stabiel inkomen. Al deze collectes van harte aanbevolen.

Namens de diaconie, Ina Mol
 
Samenstelling college van diakenen. Samenstelling college van diakenen.

De huidige samenstelling van het college van diakenen is als volgt:

Voorzitter                : Ina Mol
Secretaris                : Irene Hoogenhuijzen irenehoogenhuijzen@kpnmail.nl
Leden                        : Arie Bronkhorst, Teus de Keijzer

 
DIACONIEUWS december 2019 DIACONIEUWS december 2019
Op 1e kerstdag is de collectie bestemd voor Kinderen in de knel.
Door hoge werkloosheid en armoede in Moldavië, werkt ongeveer een kwart van de bevolking in het buitenland. Ouderen én kinderen blijven
dikwijls alleen achter, er is niemand die voor ze zorgt. Alleenstaande ouderen worden hard getroffen door de economische crisis, kunnen niet in hun eigen levensonderhoud voorzien en kinderen groeien op zonder of met weinig ouderlijk toezicht.
Veel kinderen zijn al op jonge leeftijd op zichzelf aangewezen, doordat hun ouders naar het buitenland vertrokken zijn. Daardoor gaan ze niet regelmatig naar school en lopen groot risico slachtoffer te worden van geweld en mensenhandel. Ze voelen zich eenzaam en verlaten, en
hierdoor liggen depressie en agressie op de loer.
Bij het dagcentrum van de christelijke organisatie Bethania ontvangen kwetsbare kinderen hulp bij het maken van hun huiswerk, een maaltijd en krijgen ze psychosociale hulp aangeboden. Ook is er een tienerclub en worden er in de schoolvakantie zomerdagkampen georganiseerd.
Door middel van educatie en recreatief bezig zijn, wil Bethania voorkomen dat de emotionele, fysieke en sociale groei van kinderen in gevaar wordt gebracht. Er zijn dagelijks sport- en buitenactiviteiten en elke maand worden de verjaardagen van de kinderen gevierd.

De collecte wordt van harte bij u aanbevolen
Namens de ZWO, Cora Bronkhorst
 
 
DIACONIEUWS november 2019 DIACONIEUWS november 2019
Collecten november:

3 november najaarszendingcollecte: de Bijbel als levensbron. In Zambia groeit de kerk en daarmee ook de vraag naar predikanten, die gemeenten kunnen leiden in soms arme en moeilijke omstandigheden. De theologische faculteit aan de Justo Mwale University in Lusaka biedt kwalitatief goed theologisch onderwijs. Er worden predikanten opgeleid, die een waardevolle bijdrage leveren aan kerk en samenleving. In de opleiding is veel aandacht voor onderwerpen, zoals hiv/aids, man-vrouw vraagstukken, mensenrechten, politiek, voedselveiligheid, klimaatverandering.

6 november is het dankdag voor gewas en arbeid en de collecte op die avond is bestemd voor onze eigen diaconie.

10 november is de avondmaalscollecte bestemd voor de voedselbank in Leerdam In Nederland leven meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de armsten door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om onze klanten van voldoende eten te kunnen voorzien, werken wij samen met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Met als motto: “Oog voor voedsel, hart voor mensen“. Voedselbank Leerdam doet dat voor o.a. Leerdam, Schoonrewoerd, Asperen, Heukelum, Kedichem, Oosterwijk, Acquoy, Rhenoy, Gellicum, Rumpt, Beesd, Herwijnen, Haaften, Hellouw. 15

17 november gaat de collecte naar het orgelfonds.

24 november Collecte voor het pastoraat: Eenzaamheid draaglijk maken. Eenzaamheid speelt overal in Nederland en dus ook in de plaatselijke gemeenten. In veel, zo niet in alle gemeenten, zijn wel activiteiten om eenzaamheid tegen te gaan of draaglijker te maken. De Protestantse Kerk ondersteunt dergelijke initiatieven van harte, bijvoorbeeld door aan te sluiten bij de jaarlijkse Week tegen Eenzaamheid. Ook bieden we informatie, materialen en tips aan. Daarnaast ondersteunen we initiatieven om eenzaamheid op de agenda te zetten. Het is van groot belang om de aandacht te vergroten in kerk en samenleving, omdat eenzaamheid een groeiende groep mensen treft, ouderen én jongeren. Eenzaamheid is een ongewenste metgezel die de waardigheid van de betrokkene gemakkelijk kan aantasten. Door met elkaar nadruk te leggen op waarden als inclusiviteit, compassie en naastenliefde kan vanuit de gemeente draagkracht aangeboord worden.
De collecten worden vanzelfsprekend van harte bij u aanbevolen. Wij rekenen op uw vrijgevigheid.
Alvast bedankt namens de diaconie. Teus de Keijzer.
 
DIACONIEUWS sept 2019 DIACONIEUWS sept 2019
De avondmaalscollecte op 1 september is voor de Stichting Mahanaïm, het ontwikkelingswerk van Nadine Balke (zie ook de laatste nieuwsbrief van Nadine in het kerkblad van juli/augustus 2019). Kliederen in de kerk: Op 8 september is de collecte bestemd voor het jeugdwerk van de Protestantse Kerk. Op meer dan 150 plaatsen in Nederland wordt regelmatig Kliederkerk georganiseerd. Kliederkerk is een creatieve, missionaire vorm van kerk-zijn voor mensen van alle leeftijden, maar speciaal gericht op gezinnen. Jong en oud gaan samen op verrassende manieren aan de slag met een bijbelverhaal. In Kliederkerk kun je echt jezelf zijn: samen zingen, creatief bezig zijn, bidden en eten met elkaar. JOP (Jong Protestant) ondersteunt lokale Kliederkerken onder meer met heldere handleidingen, netwerkbijeenkomsten en programmamateriaal. Steun het werk van JOP. Geef in de collecte. Op 15 september is het weer zo ver: de startzondag. Wie vindt het leuk om een cake, taart of iets anders lekkers te maken voor bij de koffie. Opgeven kan bij Cora Bronkhorst corabronkhorst@outlook.com De collecte op 15 september is voor ons eigen jeugdwerk. 22 september De Protestantse Kerk, Kerk in Actie en PAX ondersteunen initiatieven voor vrede over landsgrenzen heen, maar ook over grenzen van cultuur en religie heen. Zo werken in Colombia vrouwelijke leiders uit verschillende kerkgenootschappen samen aan vredesopbouw na een jarenlang gewapend conflict. In Nederland is er steun voor de Stichting 21 Geloven in Samenleven, die lokaal werkt aan het verbinden van mensen van verschillende religies en het voorkomen van conflicten. In Kosovo ondersteunt PAX de lokale organisatie Gemeenschapsopbouw Mitrovica waarin Albanezen en Serviërs elkaar de hand weer reiken in training, scholing en gezamenlijke bedrijfjes. Met uw bijdrage steunt u het vredeswerk van de Protestantse Kerk. Zorg en aandacht voor kwetsbare ouderen: Op 1 oktober is het Internationale Ouderendag. Daarom staat de zorg voor ouderen centraal in de collecte op 29 september. In Moldavië, het armste land van Europa, staan zieke en kwetsbare ouderen er helemaal alleen voor. De zorg die ze zo hard nodig hebben, is niet voorhanden. Met steun van Kerk in Actie biedt de organisatie Home Care thuiszorg en ondersteunt mantelzorgers. Ze zorgen voor medische hulpmiddelen en komen op voor de rechten van ouderen. Jaarlijks ontvangen 200 ouderen liefdevolle thuiszorg en worden vrijwilligers en professionals getraind in het bieden van zorg op maat. Met de opbrengst van deze collecte steunt Kerk in Actie het werk voor ouderen in Moldavië en andere werelddiaconale projecten.

Namens de diaconie beveel ik alle bovenstaande collectes van harte bij u aan. Arie Bronkhorst
 
Diaconie

Diaconie

Wat zegt de Dikke Van Dale over diaconaat?
Om een beeld te hebben bij wat diaconie betekent, lezen we in het Groot Woordenboek van de Nederlandse taal de letterlijke betekenis van het woord. Van Dale schrijft: diaconaat: komt van het Latijnse woord diaconus, een taak die direct volgt op het priesterambt, om de kerkelijke dienst van barmhartigheid ten uitvoer te brengen. Maar hoe vul je vandaag barmhartigheid in als diaconie?
 

 
Dienst van barmhartigheid

Dienst van barmhartigheid

Door de komst van de sociale zekerheid in West-Europa is het werkterrein van diaconaat veranderd. Het aantal mensen aan wie barmhartigheid bewezen werd nam sterk af. Daarom ziet de diaconie haar taak tegenwoordig in veel gevallen niet alleen in de plaatselijke gemeenten, maar ook wereldwijd: het werelddiaconaat. Hierbij steunen diaconieën in rijke landen sociale projecten in armere landen. Daarnaast is er vanuit de diaconie ook een open oog voor alles wat dichtbij gedaan moet worden.

 
Binnen de gemeente

Binnen de gemeente

In de kerkenraad van de gemeente van Asperen zijn vier diakenen vertegenwoordigd, waarvan er elke zondag één of twee dienst hebben in de kerkdienst. Daar zorgen zij o.a. voor de inzameling van het geld en assisteren zij de voorganger bij de bediening van het Heilig Avondmaal. Verder organiseren ze jaarlijks een activiteit voor de 65-plussers in de gemeente. In de maand december verzorgen ze een kerst-attentie voor de 70- plussers, die door de contactpersonen bezorgd wordt en zijn ze het hele jaar door actief betrokken bij het bestuurswerk in de kerk.

 
De opdracht

De opdracht

Een belangrijke tekst in de Bijbel voor de diakenen is Mattheüs 25 vers 35 - 40, daar staat:

Want Ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven. Ik had dorst en u hebt Mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en u hebt Mij in uw huis uitgenodigd. Ik had niets om aan te trekken en u hebt Mij kleren gegeven. Ik was ziek en u hebt Mij opgezocht. Ik zat in de gevangenis en u bent bij Mij geweest…… Toen u dit voor één van mijn minste broeders hebt gedaan, deed u het voor Mij.

Vanuit deze tekst voert de diaconie haar opdracht uit: ‘Elkaar en de wereld te dienen door gebruik te maken van de gaven van de Geest’. Daarvoor draagt ze namens de gemeente verantwoordelijkheid en samen met de gemeente maakt ze dit concreet. Uitvoering geven aan de diaconale opdracht is een taak die de gehele gemeente aangaat.
 

 
 
 

Inloggen

"STILTEMOMENT".
OPEN KERK. (Door aangescherpte coronarichtlijnen tijdelijk niet mogelijk)
Elke woensdagavond is de kerkzaal een uurtje open voor iedereen die gewoon even behoefte heeft aan stilte.
Even tot rust komen, om na te denken, te mediteren, te bidden of een kaarsje aan te steken.
Voel je vrij om er gebruik van te maken en vertel het ook aan anderen. Het is zeker ook bedoeld voor mensen van 'buiten'.
De openstelling van de kerkzaal is vanaf vandaag iedere woensdagavond van 19:00 tot 20:00 uur.
Iedere eerste woensdag van de maand is er aansluitend van 20:00 tot 20:30 uur een speciale stilteviering waar iedereen van harte welkom is.
Uiteraard met inachtneming van de coronarichtlijnen.
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.