PKN
Gereformeerde Kerk Asperen
 
ZWO/DIACONIEUWS december 2020 en januari 2021 ZWO/DIACONIEUWS december 2020 en januari 2021
Collecte 6 december voor orgelfonds
Collecte 13 december voor diaconie
Collecte zondag 20 december
Kerst is bij uitstek een feest om als kerk de deuren wagenwijd open te zetten. Veel mensen zijn op zoek naar warmte, licht en geborgenheid. Als christenen mogen we mensen uitnodigen om dit bijzondere feest, de geboorte van Jezus Christus, met ons mee te beleven. Met 'Daarom Kerst' biedt de Protestantse Kerk diverse materialen en activiteiten aan om mensen op een aantrekkelijke manier kennis te laten maken met de kerstboodschap. Zo zijn er de 'Daarom Kerst'-cd's, speciaal bedoeld om uit te delen aan bijvoorbeeld buren of vrienden en hen uit te nodigen voor een kerstviering. Via Zingenindekerk.nl en Korenindekerk.nl zijn er door het hele land laagdrempelige kerstconcerten. De collecte is bestemd voor de ontwikkeling van deze materialen en activiteiten, zodat zoveel mogelijk mensen het goede nieuws van Kerst horen.

Kerstcollecte 25 december voor Kinderen in de Knel.
Natte tenten, onvoldoende sanitair en te weinig eten. Zo wachten duizenden vluchtelingen, waaronder veel kinderen, in Griekse vluchtelingenkampen. Ze zijn hier aangekomen uit landen als Afghanistan, Syrië, Congo en Ethiopië, op zoek naar warmte, veiligheid en een betere toekomst. Is dit de plek waar ze eindigen? Hun situatie is urgenter dan ooit. Kerk in Actie werkt in Griekenland samen met drie partnerorganisaties. Samen geloven we dat vluchtelingen recht hebben op een beter leven. We helpen met voedsel, kleding en onderwijs en proberen hen op een betere plek te krijgen. Ook investeren we in de landen van herkomst in een beter leven voor kinderen.

Collecte zondag 27 december noodhulp
Kerk in Actie verleent acute hulp aan mensen die zijn getroffen door een ramp. Dit doen we samen met lokale kerken en organisaties die de bevolking en cultuur kennen. Zij weten waar de nood het hoogst is. Samen met deze organisaties werken we ook aan preventie en wederopbouw.

Collecte 31 december diaconie
Alle collectes worden van harte bij u aanbevolen.
Namens de diaconie, Ina Mol


ZWO / Diaconieuws januari
Iedere zondag wordt er gecollecteerd. De eerste collecte is zoals gebruikelijk altijd voor de kerk en de derde collecte voor het onderhoudsfonds. Onze tweede collecte krijgt altijd een speciale bestemming. Ieder jaar wordt er door de diaconie een collecterooster samengesteld wat vooraf door de kerkenraad wordt goedgekeurd. Hoe komen we tot een rooster? Vanuit de PKN wordt er een voorzet gegeven door een collectekalender uit te geven; de zogenaamde Kerk in Actie doelen. Een groot aantal van deze doelen wordt overgenomen en aangevuld met doelen die we zelf bepalen in overleg met de kerkenraad. Voor dit jaar hebben we ook een aantal zondagen open gelaten om een doel te kunnen kiezen wat op dat moment actueel is. 

Alle collecten worden natuurlijk van harte bij u aanbevolen.
1 januari diaconie
Waar komt het eigenlijk vandaan, in de eredienst collecteren voor de diaconie? We leggen ons oor te luister bij de apostel Paulus. In zijn brief aan de Romeinen (15:25-33) lezen we dat de gelovigen van gemeenten in de gebieden van Macedonië en Achaje geld hebben ingezameld voor de armen in Jeruzalem. Dit is meer dan een humanitaire daad. Het gaat om gemeenschap hebben met broeders en zusters elders in de wereld. Gemeenschap in Bijbels perspectief is dan
betrokkenheid, meeleven, meedelen en meebidden. Het delen van de gaven (diaconia) is geen eenrichtingsverkeer. Er is sprake van samenwerking op gelijkwaardigheid. Het is een geven en nemen, samen leren en gemeenschappelijke problemen oplossen. Vanuit Jeruzalem, de moedergemeente, kwam het Evangelie ‘terecht’ in Griekenland. Heidenen hebben Christus leren kennen. De gelovigen uit de heidenen hebben deel gekregen aan de geestelijke rijkdommen
van Israël.

3 januari orgelfonds
Ons orgel heeft jaarlijks onderhoud nodig. Om het zuiver te laten klinken wordt het met regelmaat gestemd. Vanuit het orgelfonds wordt een deel van deze kosten gedragen.

10 januari HartenHoeve uit Deil
(Avondmaalscollecte)
September 2001 startten Hein en Christien van Harten de HartenHoeve. De zorg op de manege is opgebouwd
rondom het zorg- dragen voor dieren en mensen die de paardensport beoefenen. Hiertoe zijn gediplomeerde
instructeurs aangesteld. Samen met professionele zorgdragende en coördinerende werkers vinden hulpvragers hun recreatie-, werk- of woonplek op de manege. Naast de normale paardenactiviteiten van een manege, heeft de HartenHoeve een sociaal doel. Mensen met een verstandelijke- en/of lichamelijke beperking, of met een psychiatrische,
verslavings- of drop-out achtergrond, werken, rijden en leven op deze manege samen met mensen zonder een beperking. Door deze natuurlijke vorm van integratie komt ieder mens tot zijn recht. Uitgangspunt is dat er wordt gekeken naar de vaardigheden en interesses van elk mens. Niet de beperkingen staan centraal maar de mogelijkheden. Deze kunnen nog verder ontwikkeld en uitgeleefd worden. Kinderen met een beperking kunnen op verschillende dagen een dagdeel terecht voor een leuk paardenprogramma. Er zijn speciale lessen om aangepast te rijden onder begeleiding van deskundige
instructeurs. Voor de kinderen die niet zo van paarden houden, is er een programma met hutten bouwen. Bovendien is er een logeeropvang in het weekend om de ouders te ontlasten.

17 januari noodhulp
Ethiopië wordt geregeld getroffen door extreme droogte en soms juist door overstromingen. Oogsten mislukken dan, vee sterft en waterbronnen drogen op. Samen met de kerk van Ethiopië helpt Kerk in Actie de meest kwetsbare inwoners met noodhulp. Maar beter is het als noodhulp kan worden voorkomen. Daarom krijgen boeren landbouwtraining en ze leren welke gewassen beter bestand zijn tegen droogte. Vrouwen leren op andere manieren geld verdienen, zodat ze hun gezinnen kunnen blijven voeden als de oogst tegenvalt. 

24 januari missionair werk
Een inloophuis waar iedereen uit het dorp welkom is. Een moestuin voor de hele buurt. Een mobiel koffietentje voor mensen die een praatje willen. Kerken zijn creatief in het zoeken naar verbinding met hun omgeving. Op allerlei manieren zijn ze van betekenis voor hun dorp of stad en laten ze zien dat het evangelie goed nieuws is voor álle mensen. De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt missionairdiaconale initiatieven van gemeenten, want zo zijn we een kerk van
betekenis.

31 januari eigen jeugdwerk
In tegenstelling tot voorgaande jaren wordt er nu een algemene collecte gehouden voor het eigen jeugdwerk. Deze keer niet meer gespecificeerd. Onder het jeugdwerk verstaan we o.a. kliederkerk, de kindernevendienst en de jeugdclubs First Rock en Rock Solid.

Namens de diaconie, Arie van Loopik
 
terug
 
 
 

Inloggen

U zij de glorie.
https://youtu.be/y7BC7_loi78 
 
De nieuwe Paaskaars is binnengebracht.

Vandaag is de nieuwe Paaskaars in gebruik genomen. Hetty Janssen heeft hem gemaakt.
Zij vertelde, tijdens de Paasdienst, over de symboliek die zij heeft gebruikt.

"Op de kaars de Bijbel in het klein: de aarde rondom de kaars met lucht, aarde en water, symbool voor de schepping. Erboven Gods Geest, die er was tijdens de schepping en die de aarde nooit verlaten heeft gesymboliseerd door de duif. Ook symbool voor Pinksteren.
Ernaast een bloeiende staf. De dode staf van Aäron, die samen met de 11 andere staffen van de 12 stammen van Israël bij de ark lag. Alleen Aäron 's staf kwam tot leven, zo werd bewezen dat hij hogepriester was. De staf staat symbool voor Jezus die dood was en op Paasochtend weer levend. De opstanding, Pasen.
Tot slot het jaartal 2021."


Klik op "meer" voor details.
  meer
 
"STILTEMOMENT".
OPEN KERK. (Door aangescherpte coronarichtlijnen tijdelijk niet mogelijk)
Elke woensdagavond is de kerkzaal een uurtje open voor iedereen die gewoon even behoefte heeft aan stilte.
Even tot rust komen, om na te denken, te mediteren, te bidden of een kaarsje aan te steken.
Voel je vrij om er gebruik van te maken en vertel het ook aan anderen. Het is zeker ook bedoeld voor mensen van 'buiten'.
De openstelling van de kerkzaal is vanaf vandaag iedere woensdagavond van 19:00 tot 20:00 uur.
Iedere eerste woensdag van de maand is er aansluitend van 20:00 tot 20:30 uur een speciale stilteviering waar iedereen van harte welkom is.
Uiteraard met inachtneming van de coronarichtlijnen.
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.