PKN
Gereformeerde Kerk Asperen
 
ZWO april 2019 ZWO april 2019
We zitten midden in de 40dagentijd: Bezoek een paasconcert! In de 40dagentijd kunt u via Zingen in de Kerk een aantal paasconcerten bezoeken van ondermeer Adrian Snell, Martin Mans, Via Crusis, Gerald Troost, Marcel Zimmer, Psalm Project en nog meer. Data en reserveren: zingenindekerk.nl of korenindekerk.nl Deze 40dagentijd heeft de ZWO gekozen om niet voor één project te gaan, maar om alle projecten, zoals Kerk in Actie die op de kalender heeft staan, te steunen. We vragen uw/ jouw aandacht voor de mensen in Rwanda, de jongeren in Nederland, de christenen in Pakistan. Herinnert u zich dit nog van 25 jaar geleden? Rwanda 25 jaar na de genocide In 2019 is het 25 jaar geleden dat één miljoen Rwandezen werden afgeslacht door hun buren. De jongvolwassen Rose Mukankaka overleefde de genocide, maar verloor haar ouders, broers en zussen. Ze besloot dat ze God wilde dienen door weeskinderen op te vangen en onder te brengen in pleeggezinnen. Zo ontstond Mwana Ukundwa, ‘geliefd kind’. In de afgelopen 25 jaar is het werk veranderd. Tegenwoordig ondersteunt de organisatie kinderen die hun ouders aan hiv-aids hebben verloren of zelf besmet zijn. Zij krijgen medicijnen, schooluniformen en leren om te gaan met hun ziekte. Ook alleenstaande moeders die besmet zijn, worden ondersteund in de zorg voor zichzelf en hun gezin. Maakt u dit werk mede mogelijk? Geef in de collecte op 7 april of maak uw bijdrage over via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte 40dagentijd, namens de Ger. Kerk Asperen. 18 En wat te denken van de collecte van 14 april? Jongeren doorleven het paasverhaal. Veel christelijke jongeren hebben het paasverhaal al vaak gehoord. Komt de boodschap van Pasen bij hen nog wel aan? JOP, Jong Protestant, ontwikkelde een verrassend nieuw spel voor kerkelijke jongeren: de PaasChallenge. In dit spel met ‘Wie-is-de-mol’-achtige elementen kruipen jongeren een nacht lang in de huid van een hoofdpersoon uit het paasverhaal. Ze krijgen te maken met emoties als achterdocht, eenzaamheid, vermoeidheid en troost. Een deel van de opdrachten speelt zich buiten af, de ontknoping vindt plaats op Paasmorgen. De eerst editie was een groot succes: bijna 2.000 jongeren van maar liefst 150 jeugdgroepen uit heel Nederland deden mee (zie filmpje op jop.nl/paaschallenge). Helpt u mee, zodat JOP rond Pasen jongeren met dit uitdagend spel bij de kerk kan (blijven) betrekken? Geef in de collecte op 14 april of maak uw bijdrage over via NL 52 ABNA 041 41 41 415 t.n.v. Jeugdwerk Protestantse Kerk o.v.v. collecte 40dagentijd, namens de Ger. Kerk Asperen. Op eerste Paasdag is de collecte bestemd voor: Versterk de kerk in Pakistan Veel christenen in Pakistan voelen zich kwetsbaar en onzeker. Zij vormen een minderheid en behoren tot de laagste klasse, de armste bevolkingsgroepen. Veel christenen hebben bovendien weinig kennis over het christelijk geloof. Kerk in Actie bouwt samen met lokale kerken aan een sterke en vernieuwende kerk in Pakistan. Studenten en voorgangers kunnen, onder meer via internet, cursussen en trainingen volgen over discipelschap en theologie. Jaarlijks volgen 6.000 tieners een jongerentraining. Zij zijn het toekomstig kader van de kerk en staan dankzij deze training sterker in hun geloof. Bouwt u mee aan een sterke en vernieuwende kerk in Pakistan? Geef in de collecte of maak uw bijdrage over via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. 19 Kerk in Actie o.v.v. collecte 40dagentijd, namens de Ger. Kerk Asperen. Waar we ook aandacht voor vragen: Het Paasontbijt op zondag 21 april om 8.30 uur. Opgeven kan via de mail: of via de intekenlijst, die in de hal hangt.
 
ZWO/DIACONIEUWS ZWO/DIACONIEUWS
Een nieuw begin In de 40dagentijd leven we toe naar het feest van een nieuw begin, Pasen. Jezus’ liefde leert ons dat we steeds weer een nieuwe start kunnen maken. En dat we Zijn liefde mogen delen met anderen. Opnieuw beginnen is niet altijd makkelijk. Zeker niet wanneer je als kind-slaaf moet werken, je familie is vermoord door gewelddadige milities of je als ex-gevangene je leven weer op wilt bouwen. In deze 40dagentijd zetten we ons in om juist deze mensen nieuwe hoop en kracht te bieden om een nieuwe start te kunnen maken. Deze collectedoelen worden van harte bij jullie aanbevolen en op de zondagsbrieven staat elke zondag welk doel centraal staat. Voor wie wil: Heel Holland vast! Op het prikbord in De Rank en op de site van Kerk in Actie kunnen jullie informatie vinden over deze actie: www.kerkinactie.nl/vasten. In voorgaande jaren kregen jullie een 40dagentijdkalender van de ZWO. Dit jaar gaat het anders: U kunt voor uzelf een gratis exemplaar aanvragen via www.kerkinactie.nl/40dagentijd. 16 Wie het blad Petrus heeft ontvangen, heeft deze kalender al in bezit. Zondag 10 maart, zendingszondag, gaat iemand voor die bekend is met het gevangeniswezen. Een mooi moment om actief mee te doen met de Paasgroetenactie: als gemeente kaarten sturen naar gedetineerden in Nederland. Deze kaarten liggen zondag 10 maart klaar voor jullie. Een paasgroet doet goed! De ontvangers realiseren zich, dat er aan hen wordt gedacht. Wij, de afzenders, mogen de boodschap van Pasen doorgeven: dankzij Gods liefde is een nieuw begin voor iedereen mogelijk. De collecte is dan ook bestemd voor gevangenen in Nederland. Vooraankondiging voor het Paasontbijt: noteer alvast in de agenda: zondag 21 april! Opgeven kan via de mail: of via de intekenlijst, die ergens in maart wordt opgehangen in de hal. Irene Hoogenhuizen
 
ZWO nieuws ZWO nieuws
Heeft u het ook gelezen in de krant? ‘Alle hens aan dek!’ De stijgende zeespiegel stelt Nederland voor een ongekende opgave! Hoe houden we ons land boven water? Voor ons lijkt dit nog ver weg, voor mensen in Bangladesh niet. Water staat Bengalen aan de lippen Bijna jaarlijks treden in Bangladesh de rivieren buiten hun oevers. Een ramp, maar ook een zegen omdat het rivierwater zorgt voor vruchtbaar land. De klimaatverandering heeft tot gevolg dat de overstromingen talrijker, heftiger en meer onberekenbaar zullen worden. Een goede voorbereiding is dan noodzakelijk. Door je huis op een hogere plek te bouwen bijvoorbeeld of op grotere afstand van de rivier. Of door een goed waarschuwingssysteem op te zetten, zodat mensen zichzelf en hun vee tijdig in veiligheid kunnen brengen. Eén van de programma’s van Kerk in Actie is hierop gericht: medewerkers van lokale partnerorganisaties worden getraind in rampenpreventie. Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie partners in Bangladesh om de bevolking zo veilig mogelijk te laten leven, en andere werelddiaconale projecten.
Geef in de collecte of maak uw bijdrage over via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Werelddiaconaat februari, namens de Ger. Kerk Asperen.
 
ZWO nieuws ZWO nieuws
We staan aan het begin van een nieuw jaar, aan een nieuw begin. ‘Een nieuw begin’ is ook het thema van de 40dagentijd in 2019. We weten niet wat voor ons ligt, de bladzijden van de kalender van 2019 zijn nog leeg. In de loop van het jaar zullen ze gevuld worden met mooie momenten, verdrietige gebeurtenissen, prachtige ontmoetingen, maar ook met teleurstellingen. Wat we al wel weten: God zal met ons mee gaan, Zijn licht zal over ons schijnen, over iedere medemens. We blijven hopen op vrede en gerechtigheid, maar deze lijken verder weg dan ooit. Behalve hopen, kunnen we bidden, bidden voor onze naaste, voor onze medemensen, waar we regelmatig voor collecteren via Kerk in Actie. We kunnen geld geven, om hen te helpen en zo te steunen. Niets doen is geen optie! Ook in 2019 rekenen we op uw gebed, uw financiële bijdrage. Ook in 2019 mogen we Zijn licht delen met elkaar en het doorgeven.
Marian Stek
 
ZWOnieuws november 2018 ZWOnieuws november 2018
Brazilië telt een groot aantal inheemse volken. Als minderheid hebben zij het moeilijk en lijden onder vooroordelen over hun specifieke leefwijze. COMIN, partner van Kerk in Actie, wil de dialoog tussen inheemse en niet-inheemse bevolkingsgroepen op gang brengen, zodat wederzijds respect wordt bevorderd. Deze kerkelijke organisatie ondersteunt inheemse volken op het gebied van gezondheid, onderwijs en landrechten. Door onderwijs en publicaties leert de inheemse en niet-inheemse bevolking van elkaars cultuur en levensvisie. COMIN vindt het van groot belang dat kerken, toekomstige predikanten, leraren en catecheten bekend zijn met de waarden en opvattingen, de historie, cultuur en eigen religie van inheemse bevolkingsgroepen. Sinds januari 2015 is Nienke Pruiksma door Kerk in Actie uitgezonden naar Brazilië en verbonden aan COMIN. Nienke draagt in haar werk bij aan deze dialoog. Ze verzorgt onder meer lessen en cursussen en denkt mee over de lesmaterialen. Zo kan ze haar steentje bijdragen aan de uitwisseling en het begrip tussen bevolkingsgroepen, zodat mensen erkend worden, ook al leven ze anders. Als schakel tussen Brazilië en kerken in Nederland, kan Nienke hiermee de stem van de inheemse bevolking ook in Nederland laten horen. Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie het werk van Nienke Pruiksma bij COMIN en andere zendingsprojecten.
Helpt u mee?
Zondag 11 november is de collecte voor dit doel bestemd.
Meer informatie: www.kerkinactie.nl/nienkepruiksma
 
ZWOnieuws oktober 2018 ZWOnieuws oktober 2018
Oktober: oogstmaand. Deze maand wordt voedsel geoogst: o.a. appels en peren zijn geplukt in onze regio. Na een lange droge periode was het spannend in Nederland: wat wordt de opbrengst van het land? Leven van visserij in Nepal In de bergachtige Rukumregio in het westen van Nepal is het moeilijk om voedsel te verbouwen. Hierdoor is er een voedseltekort en is 35% van de kinderen onder de vijf jaar chronisch ondervoed. Nona met aantal van onze kinderen naar het museum. In deze regio ligt een groot meer, dat heel geschikt is voor het kweken van vis. Dankzij de verkoop van vis op de lokale markt krijgen de boeren meer inkomsten. Samen met partnerorganisatie UMN (United Mission Nepal) helpt Kerk in Actie de bevolking hun inkomsten te vergroten door het verbeteren van de visteelt in het Syarpumeer. UMN ondersteunt bij de aanleg van kweekvijvers, geeft advies over watermanagement tijdens bijvoorbeeld het regenseizoen en over de verkoop van de vis. UMN ondersteunt hen ook bij het verbouwen van groente en fruit tijdens de maanden dat landbouw mogelijk is en ze trainen mensen om hun eigen geitenbedrijf of groentewinkel op te zetten. Dankzij de ondersteuning van UMN op het gebied van landbouw en visserij stijgt het inkomen van de bevolking en kunnen 1600 mensen het hele jaar door voldoende voedsel kopen.
Met uw bijdrage aan deze collecte ondersteunt u werelddiaconale projecten van Kerk in Actie. Doet u mee? Geef in de collecte van 14 oktober.
Meer informatie: www.kerkinactie.nl/nepalvisserij
 
ZWOnieuws september 2018 ZWOnieuws september 2018
Generaties voor vrede
Op 16 september is het Vredeszondag en is de collecte bestemd voor het vredeswerk van Kerk in Actie en PAX, die zich namens de Protestantse Kerk in Nederland inzetten voor vrede. We zoeken naar verbinding en solidariteit tussen de verschillende generaties, om van elkaar te leren, elkaar te bemoedigen en samen te werken aan vrede. Kerk in Actie steunt in de Oekraïne partner ‘Spirit and letter’ die groepen jongeren traint in het vreedzaam communiceren. In Nederland is er steun voor De Vrolijkheid, die in AZC’s met ouder-kindprojecten familiebanden en goede communicatie tussen ouders en hun kinderen bevordert. In Sebrenica biedt het programma ‘Dealing with the past’ van PAX slachtoffers van de oorlog de mogelijkheid om hun verhalen te vertellen en daardoor emoties te verwerken. Geef aan de collecte tijdens de startzondag. OPROEP: wie wil met ons de ZWO draaiende houden?
Als je meer wil weten: vraag Irene Hoogenhuijzen of Marian Stek om informatie. ‘Heel Asperen bakt’
Bakkers gevraagd voor de startzondag.
Wie wil iets lekkers bakken voor bij de koffie na de startdienst?
Opgeven bij Cora Bronkhorst:
 
ZWO juli/aug 2018 ZWO juli/aug 2018
In de zomervakantie zijn kinderen en jongeren blij om vrij te zijn van school. Zes weken lang geen school!  Maar in deze periode, op 12 augustus, vragen we jullie speciale aandacht voor kinderen, die niet naar school mogen/kunnen!  In Kameroen worden gehandicapte kinderen vaak uit schaamte thuis gehouden. Ze krijgen daardoor geen onderwijs. De school Fedeme biedt dove kinderen en kinderen met een verstandelijke handicap onderwijs en gedragstherapie. Op de school in de stad Douala, in ZuidKameroen, leren kinderen naar vermogen eenvoudige praktische vaardigheden aan, zoals knutsel- en handarbeid en sociale vaardigheden. Oudere kinderen krijgen vakonderwijs en leren bijvoorbeeld naaien, houtbewerking of teenslippers maken. De bovenverdieping is ingericht als nachtopvang voor leerlingen die van ver komen. Fedeme adviseert ook ouders en verzorgers hoe ze het beste met hun kinderen kunnen omgaan. Steun de collecte van 12 augustus zodat ook dit jaar vijftig verstandelijk gehandicapte en twintig dove kinderen passend onderwijs krijgen. Hartelijk dank!           


Wie alleen loopt
 
Wie alleen loopt raakt de weg kwijt.
Alleen uit de gemeenschap komt de wijsheid.
Eén hand alleen kan geen touw om een bundel knopen.
 
Wie alleen loopt raakt de weg kwijt.
Wie dan valt, heeft niemand om haar te helpen.
Wie dan schreeuwt, heeft niemand die haar hoort.
 
Wie alleen loopt gaat gebukt onder haar last.
Niemand deelt haar vreugde, niemand haar verdriet.
 
Wie alleen loopt, raakt de weg kwijt.
Ze heeft maar twee voeten.
Ze heeft maar twee armen.
Ze heeft maar twee ogen.
 
Maar in de gemeenschap heeft ieder duizend handen,
heeft ieder duizend voeten,
loopt niemand ooit alleen.
 
Patrice Kayo uit Kameroen
 
ZWOnieuws juni 2018 ZWOnieuws juni 2018
Midden in de examentijd, of hardwerkend om door te mogen gaan naar de volgende klas of groep, ligt de toekomst voor onze jeugd open en kunnen jongeren veel kanten op.
Dat is niet overal zo: Bijenhouden biedt jongeren toekomst.
Guatemala werd tientallen jarenlang geteisterd door een gruwelijke burgeroorlog. Nog altijd heeft de bevolking te kampen met veel geweld en corruptie. De sociale en economische ongelijkheid in het land is groot.
Veel jongeren die in Guatemala tot de Maya-bevolking behoren, hebben nauwelijks toegang tot onderwijs en weinig kans op werk. Vredescentrum Barbara Ford, partner van Kerk in Actie, biedt deze jongeren daarom een vakopleiding aan. Ze krijgen bijvoorbeeld een imkersopleiding of een opleiding textiel bedrukken. De organisatie brengt hen samen in coöperaties, waar ze gezamenlijk een onderneming starten. Ook leren de jongeren op te komen voor hun rechten. Ze krijgen zo een unieke kans om een eigen inkomen te verwerven en hun levensomstandigheden structureel te verbeteren.
Dit jaar wil het Centrum 80 jongeren een vakopleiding bieden en 400 jongeren trainen in (mensen)rechten en hen zo hoop geven op een goede toekomst. Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie Vredescentrum Barbara Ford en andere werelddiaconale projecten. Geef in de collecte!
 
Ook zondag 17 juni wordt namens Kerk in Actie aandacht gevraagd voor het inloophuis als ontmoetingsplek, want:
 
Mensen hebben mensen nodig
 
Mensen hebben mensen nodig
om elkaar te dragen
om elkaar tot leven te brengen.
Mensen hebben mensen nodig
om voor elkaar op te komen
om samen te werken aan
welzijn en geluk.
Mensen hebben mensen nodig
om te laten zien wie U bent
God van liefde
God van gerechtigheid
Wek dan die kracht in ons.
doe die liefde in ons ontvlammen
die ons omkeert naar elkaar
die ons doet zorgen voor elkaar.
Dat wij U liefhebben.
Dat wij onze naaste beminnen.
Dat wij onszelf kunnen beminnen.
 
Marinus van den Berg
 
ZWOnieuws mei 2018 ZWOnieuws mei 2018
Regelmatig krijgen we post voor de ZWO: Bladen voor inspiratie en informatie. Dit keer laat het gedicht op de achterkant van een blad mij niet los met deze vraag: 
 
Wie heeft Hij dan?
 
Christus heeft geen andere handen
dan onze handen
om vandaag Zijn werk te doen.
 
Hij heeft geen andere voeten
dan onze voeten
om de mens te geleiden op Zijn weg.
 
Hij heeft geen andere mond
dan onze mond om de mens te verhalen
hoe Hij stierf en weer verrees.
 
Hij heeft geen andere hulp
dan onze hulp om de mens
nader tot Hem te brengen.
 
Maar als onze handen
nu eens te druk zijn met ander werk
dan met het Zijne?
 
Wie heeft Hij dan…
…om over Zijn liefde te vertellen?
…om Zijn Licht te verspreiden?
…om Hem te loven voor
wat Hij voor ons heeft gedaan?
 
Wie?
 
Begrijp jij waarom juist deze vraag mij niet loslaat? Niet mag loslaten?
 
Namens de ZWO – Marian Stek
 
ZWO april 2018 ZWO april 2018
JOP Paascollecte 1 april 2018
 
Help de Kliederkerk groeien Zondag 1 april is het Pasen en Pasen gaat over nieuw leven! Kliederkerk ook! Op een zondagmiddag lopen een moeder en haar dochter schuchter de kerk binnen waar Kliederkerk plaatsvindt. Ze zijn nog nooit in dit gebouw geweest. Ze worden hartelijk welkom geheten en al snel verliezen ze zich in de creatieve activiteiten waarmee ze spelenderwijs samen een nieuw bijbelverhaal ontdekken. Ook genieten ze van een vertelling, een gezamenlijke maaltijd en een pakkende viering. Van Franeker tot Groningen en van Nijmegen tot Wolphaartsdijk, op meer dan 130 plaatsen in Nederland worden er Kliederkerken georganiseerd! En dit aantal groeit nog steeds elk jaar fors! Kliederkerk is een missionaire activiteit, waarin jongeren en ouderen op een creatieve manier de betekenis van bijbelverhalen ontdekken. Veel gezinnen, die de weg naar de kerk vaak niet meer weten te vinden, worden door deze vorm van kerkzijn aangesproken. Zondag 1 april is de landelijke collecte bestemd voor het werk van JOP, Jong Protestant. JOP ondersteunt gemeenten bij het opzetten van Kliederkerk, een missionaire activiteit, waarin jongeren en ouderen op een creatieve manier de betekenis van bijbelverhalen ontdekken. Samen vieren, eten en al kliederend ontdekken wat geloven in God en het volgen van Jezus betekent. JOP brengt deze Kliederkerken via digitale en fysieke ontmoetingen met elkaar in verbinding en ondersteunt hen met tips en advies om verder te groeien in geloof en creativiteit. Geef in de collecte.
 
ZWO maart 2018 ZWO maart 2018
Er is een start gemaakt met het project veertigdagentijd De ZWO heeft gekozen voor onvoorwaardelijke liefde. Een moeder zal haar kind altijd beschermen. Of ze nu in Syrië de verschrikkelijke burgeroorlog probeert te overleven, in een dorp in Oeganda voor een veilig thuis zorgt of in Nederland de eindjes aan elkaar knoopt. Als moeder wil je maar één ding voor je kind: een veilige plek om op te groeien en te spelen, hoop op een goede toekomst. En wat er ook gebeurt, je geeft niet op. De veertig-dagen-tijd is de periode voor Pasen. Van oudsher is dit een tijd van inkeer, bezinning en gebed. We staan stil bij het lijden van Jezus én bij het lijden van onze naasten, dichtbij en ver weg. Eén van de verhalen in de veertig-dagentijd, gaat over een nieuwe start. De regio Karamoja in Noord-Oeganda heeft enorm te lijden onder de gevolgen van de burgeroorlog, terugkerende droogte en armoede. Moeders, vaders en kinderen zien geen uitzicht meer en trekken naar de hoofdstad Kampala. Daar belanden zij in een uitzichtloze situatie in sloppenwijken. Sommige gezinnen verlangen terug naar hun geboortestreek. Samen met lokale partners, verenigd in de coalitie UCAA, ondersteunt Kerk in Actie hen om weer terug te keren. Bij aankomst worden ze opgevangen door organisaties die in deze regio werken aan de ontwikkeling van Karamoja en aan de opvang van kwetsbare kinderen. Vervolgens ontvangen ze een startpakket met zaden en landbouwgereedschap om het gewone leven weer op te pakken. Dankzij dit gezinsinkomen kunnen kinderen weer naar school en later een vakopleiding volgen. De collecten die wij doen zijn bestemd voor één doel. Deze willen wij van harte aanbevelen. 
 
ZWOnieuws februari 2018 ZWOnieuws februari 2018
‘Onvoorwaardelijke liefde’. Dit is het thema van de 40-dagentijd van 2018. De collectes gedurende deze periode zijn bestemd voor het werk voor en door vrouwen in Oeganda: moedige moeders. Een moeder zal haar kind altijd beschermen. Als moeder wil je maar één ding: een veilige plek om op te groeien en te spelen, hoop op een goede toekomst. En wat er ook gebeurt, je geeft niet op. Overal ter wereld zijn moeders die zich onvermoeibaar inzetten. Voor hun eigen kinderen en voor die van anderen.  Maar niet alleen moeders geven onvoorwaardelijke liefde. In deze 40-dagentijd staan wij stil bij moeders, vaders, verzorgers en grootouders in alle delen van de wereld, die de ruggengraat van de samenleving vormen. Iedere zondag wordt één aspect uit het dagelijkse leven van moedige moeders in Oeganda belicht. Door hun inzet krijgen hun kinderen én hun gemeenschap nieuwe hoop en kracht.  Ook dit jaar krijgt u de 40-dagenkalender, met inspirerende teksten en gebeden, om vorm en inhoud te geven aan de 40-dagentijd. U mag een bijdrage geven voor deze kalender: zie het bijgevoegd briefje.
 
Gebed:
Onze Vader, Moeder, God van mensen. Liefde is jouw naam. Woord van ver en stem dichtbij. Jij hartenwens van vrede, niemand heeft jou ooit gezien:jij wacht, wij roepen:
 
Onze Vader, Moeder, God van mensen. Liefde is jouw naam. Hoor je de mensen roepen om brood, om recht om leven, elke dag? Zie je onze lege handen, Haal jij een streep door de rekening?
 
Onze Vader, Moeder, God van mensen. Liefde is jouw naam. Maak ons vrij in liefdesnaam, uit de kringloop van het kwaad. Houd ons gaande op jouw weg, als broers en zussen, samen.
 
Onze Vader, Moeder, God van mensen. Liefde is jouw naam.

Servaas Bellemakers
 
 
 
Kliederkerk 30 juni
Op 30 juni om15.30 uur is er weer KLIEDERKERK.
Thema: ABRAHAM GAAT OP REIS.
Plaats: GRASVELD VISSERSDIJK
 
Ga mee naar Taizé !!!!
Ben je tussen de 15 en de 25? (iets ouder mag ook nog). Heb je zin om in de herfstvakantie een weekendje weg te gaan? Wil je andere (christelijke) jongeren uit onze regio ontmoeten? Wil je andere (christelijke) jongeren uit andere landen ontmoeten? Ben je nog nooit in een kloostergemeenschap geweest, maar lijkt het je wel interessant om daar iets van te ontdekken..... Verschillende kerken uit de regio - waaronder Bethelkerk Leerdam en Gereformeerde kerk Schoonrewoerd - hebben het plan om een kennismakingsweekend naar de Franse kloostergemeenschap Taizé te gaan maken. Op het terrein van de dit klooster komen jongeren van over de hele wereld bij elkaar om even in een hele andere wereld te stappen. Behalve ontmoeting met andere jongeren, het kamperen, lol maken met elkaar, maak je ook kennis met de monniken die daar wonen en met hun manier van leven. Je neemt bijvoorbeeld net als zij deel aan de driemaal daags gehouden diensten. Omdat het zo anders is dan je gewend bent, is dat een hele ervaring die de meeste jongeren die geweest zijn niet onberoerd laat en die ze zijn gaan waarderen. In principe ga je naar Taizé altijd voor een week, maar omdat wij het zien als een eerste kennismaking gaan we een lang weekend van donderdag tot zondag. Lijkt het je wat ( vrienden en vriendinnen uiteraard ook welkom), hou dan de berichtgeving in de gaten.

Meer informatie volgt. Wil je nu al meer weten, dan kun je terecht bij Tineke van Ooijen 06-48568824
 
Leerdam PRAISE 2 juni 2019
Openluchtdienst

 

Leerdam Praise is druk met de voorbereidingen voor de 13e Openluchtdienst. We kijken ernaar uit om samen God te aanbidden en elkaar te ontmoeten. Leen Koster spreekt over het thema ‘Onderweg met God’. De Leerdam Praise band zorgt voor de muzikale begeleiding. We zingen onder andere bekende en nieuwe liederen als: ‘Hoe groot zijt Gij’, ‘Heer, wijs mij Uw weg’ en ‘Op die dag’. Een boekje met de liedteksten wordt vooraf uitgedeeld.

 

· Zondag 2 juni 2019 om 14:30

· Locatie: Dr. Reilinghplein te Leerdam

 

In de dienst is er een speciaal moment voor de kinderen. Na de dienst is er koffie, thee en fris en gelegenheid om elkaar te ontmoeten.

U/jij bent van harte welkom!

 

De commissie Leerdam Praise. www.leerdampraise.nl www.facebook.com/LeerdamPraise/

 

Leerdam Praise organiseert de Openluchtdienst vanuit het verlangen Gods Liefde uit te stralen naar de mensen om ons heen. Misschien is de Openluchtdienst wel een mooie gelegenheid om iemand uit jou omgeving (opnieuw) iets te laten proeven van Gods Liefde. Wie nodig jij uit?

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.