PKN
Gereformeerde Kerk Asperen
 
Uit het hart / Een goed gesprek. okt 2019 Uit het hart / Een goed gesprek. okt 2019
Zo luidden wij op startzondag het nieuwe seizoen in. Met goede verhalen. Verhalen waarin we de aanwezigheid van God ervaren.
Soms gaat het daar niet eens met zo veel woorden over. Zoals in het verhaal van Ruth. Zíj is alleen! Maar wat ze ziet is haar verbitterde
schoonmoeder die niet alleen haar man maar ook haar kinderen verloor. Ruth's meeleven overstijgt haar eigen verdriet. Zij neemt het
risico van minachting en discriminatie. Zij denkt alleen aan deze bittere vrouw. Zo klinken die mooie woorden: “Waar jij gaat, ga ik, en of ze
voor je zijn of tegen, jouw God is mijn God, jouw volk is mijn volk. Alleen de dood kan ons scheiden.” En dat uit de mond van een jonge
Moabitische (heidense) vrouw, die nauwelijks weet heeft van de God en godsdienst van Israël. Het gaat er niet over maar je voelt Gods
aanwezigheid in haar.

Wat is het mooi dat we zo ook Gods aanwezigheid mochten ervaren in de verhalen van Jannie en Wilco. Jannie vertelde over de omgang van
haar school maar ook van de bewoners van het dorp met immigrantenkinderen en hun ouders. Het is een goed verhaal als zo'n gemeenschap zo betrokken raakt bij die gezinnen dat zij zich werkelijk thuis gaan voelen. Wilco, heel moedig om dat onder ons te doen, vertelde hoe hij ontdekte dat hij op jongens viel en vastbesloten was dat met niemand te delen. Zo dwong hij zichzelf tot zwijgen tot hij in die stilte ontdekt dat hij van een heel andere kant wordt aangesproken. En dat zoals hij werkelijk is. Het is de Ene die hem de moed geeft zijn verhaal te delen met familie en vrienden en nu ook met ons. Hij mag zijn wie hij is.

Goede verhalen, omringd door het Grote Verhaal van de Ene.
Misschien is dit er ook wel zo één. Ik vond hem op de site van de PKN.
Een verhaal van de rabbijnen over Jacobs vlucht en zijn overnachting in Bethel (Gen. 28:10 v.v.)
De rabbijnen vertellen dat Gods engelen van nature nieuwsgierig zijn. Zij hebben Jacob van verre zien aankomen en buigen zich nu over de
slapende Jacob heen. Deze haveloze sterveling en zwerveling; ze zien hem scherp aan. Met dit beeld op het netvlies gegrift stijgen zij ten
hemel, de ladder op. Daar in den hoge, in de weerglans van Gods troon, schittert een ander beeld, een spiegeling van diezelfde Jakob.
Nu echter niet in zijn misère maar in grandeur. Vol ongeloof dalen de engelen weer af om beide beelden te vergelijken. Hier op aarde zien zij
deze armzalige mens, de vluchteling. Boven echter zien zij, weerkaatst in de schittering van Gods troon, de koningszoon, de geliefde, de mens
die Gods beloften draagt. Is dit één en dezelfde mens? De engelen stijgen op en dalen af om opnieuw te kijken. Ze bukken bij Jacob neer,
met ontferming bewogen om deze sjofele, haveloze, armzalige mens. Ze stijgen op en laten zich verblinden door die heerlijke schittering in
Gods troon, waarin zij Jacob gewaar worden als bemind kind van God. Ja, deze beelden van beneden en boven, van de aarde en van de
hemel: het is één en dezelfde mens! En al Gods engelen juichen om  de glorie die God verleent aan een armzalig mensenkind.

Germa Rietberg.
 
 
Uit het hart / Een goed gesprek. Uit het hart / Een goed gesprek.
Een goed gesprek
Met dit dubbelnummer van Informatie sluiten we het schoolseizoen af en luiden we de vakantieperiode in. Het vergaderwerk en veel activiteiten vanuit de kerk liggen deze maanden stil. Ook het 'gewone' bezoekwerk staat op een laag pitje. Wat blijft is aandacht voor de zieken en voor wie dat nodig heeft. Bel of mail gerust. Ik hoop dat de vakantie de werkers goed doet en zij na de vakantie geïnspireerd en creatief aan de slag kunnen! Een paar activiteiten wachten nog op vervulling. Als eerste de viering op zondag 7 juli. Dat wordt een bijzondere dienst. Vaak hadden we in juni een gezinsdienst, waarin kinderen die de basisschool achter zich lieten ook afscheid namen van de kindernevendienst. Ergens in die tijd was er ook altijd wel een dienst waarin we afscheid namen van ambtsdragers en nieuwe werden bevestigd. Dit jaar vallen die twee momenten samen en dat maakt het tot één feestelijke viering voor de hele gemeente. Van harte welkom allemaal. In deze bijzondere dienst zal de band 4Tune uit Hardinxveld de samenzang begeleiden, ook voor en na de dienst spelen zij en natuurlijk zullen ze ook zelf liederen zingen. We hopen dat alles met elkaar ons in hogere sferen brengt en we, omringt door Gods liefde en ontferming, iets ervaren van zijn hemelse doel met ons leven. Dat we ontdekken dat het waar is dat zijn liefde de hardheid in onszelf en in de wereld doet wijken. Die Ene, Vader, Zoon en Geest, zo onverbrekelijk verbonden, woont onder, ja zelfs in ons met zijn geweldige Naam en al zijn eer. 'Gedrieën één' dansen ze als het ware de hele dag om ons heen vol ontferming en onvoorwaardelijke liefde waaruit de genade voor alle missers als een stroom van vergeving over ons heen gaat. Hij heet ons van harte welkom om zijn geweldige dans mee te dansen, zodat zijn liefde en ontferming ook als een stroom van genade uit onze levensdans alle kanten uit zal stromen. Een dans die zwaarden in ploegen omsmelt en speren in snoeischaartjes. Zo warm is Gods liefde.
In deze dienst nemen Fu Yun en Lynn afscheid van de kindernevendienst. De stap naar de middelbare school en in de kerk naar clubs en catechese is groot en de pubertijd gaat gepaard met ingrijpende veranderingen in hun leven. Als gemeente willen we om hen heen staan bij deze overgang. We hopen er ook voor hen te zijn als zij in de komende tijd door al die emotionele achtbanen heen gaan. Zo hoop ik ook dat we er zijn voor de afscheidnemende ambtsdragers en hun notuliste, voor Rinus, Arianne, Hetty en Janny. Wat hebben zij veel gedaan voor de gemeente en wat kan het als leegte voelen dat je niet meer hoeft mee te denken over het reilen en zeilen van de kerk. Dat is natuurlijk niet zo, want dat meedenken blijft ook als je 'gewoon' gemeentelid bent. Maar het niet 'actief betrokken zijn' kan je overvallen en een gevoel van leegte geven. Wij hopen dat Rinus, de duizendpoot die jarenlang inviel daar waar even niemand was, en Janny, die jarenlang opschreef wat de kerkenraad besprak en besliste, dat Hetty die zoveel gesprekjes voerde met gemeenteleden, dat Arianne die constant meedacht over mensen die materieel of financieel hulp nodig hadden, dat zij zich als ambtdragers, – want dat blijven ze – gedragen blijven weten door de gemeente ook nu zij een time out nemen. Zo hoop ik ook dat John zich gedragen voelt, nu hij overstapt naar de lege stoel van Rinus, met Wil aan zijn zijde. In feite nemen we van niemand afscheid. Jong en oud. Iedereen blijft. Lynn en Fu Yun verwisselen hun plek als oudsten in de KND en maken plaats voor hun opvolgers. Zelf gaan zij nu naar de clubs en in de catechese waar ze niet meer de oudsten zijn, maar de jongsten, met een nieuwe ontwikkeling in het verschiet. Zo verwisselt John binnen de kerkenraad zijn stoel van kerkrentmeester naar de lege stoel van Rinus als scriba, samen met zijn vrouw Wil. Willie neemt de lege plek van John als ouderling-kerkrentmeester in. Teus voelt zich geroepen de lege stoel van Arianne als diaken te bezetten en Susanne pakt de lege stoel van Hetty als pastoraal ouderling. We gaan het allemaal vieren op de 7de juli. In die nieuwe samenstelling gaan we hoopvol en vrolijk het nieuwe seizoen weer in. De tweede viering die nog op stapel staat is de sluitingsviering van de 6 Open Poort. Dat is op vrijdagmorgen de 19de juli. Hoe die viering eruit gaat zien, is nu voor mij nog een verrassing. Ik verwacht daar binnenkort wat over te horen. Na die viering gaan ook de schooldeuren dicht en is het vakantie.

Het ga jullie goed. Germa Rietberg
 
Uit het hart / Een goed gesprek. Uit het hart / Een goed gesprek.
Elk jaar weer overvalt me zo na Pasen een vreemd gevoel, net of er iets niet klopt. Die bevreemding neemt toe naarmate Pasen later valt. Valt het vroeg dan heb je nog even tijd om bezig te zijn dat opstandingsfeest in de praktijk handen en voeten te geven. Valt het laat, dan ontkom ik niet aan dat gevoel dat zich anders na Pinksteren in alle heftigheid aan me opdringt. Pasen, het grootste feest van het christelijk geloof ligt dan nog maar net achter je, je wilt opstaan, een nieuwe start maken met een schone lei! Dat is toch het moment om in actie te komen, of niet soms? Pinksteren zet het Paasfeest met nog groter letters op de agenda. We zien het voor onze ogen gebeuren dat we werkelijk kunnen en mogen delen in die Geest van liefde en vrede van Jezus. Hoe en waar we hem ook willen volgen, we staan er nooit alleen voor. We hoeven alleen maar op te staan, in beweging te komen, dan zullen we merken hoe hij met ons meereist. Al gaande ontvangen we de moed, de kracht en zelfs de woorden die we nodig hebben. Dan kan het toch niet anders dan dat er beweging komt en het opstandingsgeloof meer voelbaar en zichtbaar wordt in het dagelijks leven? Nu kan het zijn dat iedereen al die tijd al vol enthousiasme leefde vanuit geloofsvertrouwen. Beste dominee, wat wil je nog meer? Maar vergis ik me als ik zeg dat het er vaak op lijkt dat we de feesten vol enthousiasme vieren maar het ook snel weer vergeten? Gaat die inspirerende boodschap niet al heel gauw weer onder in ons leven van alle dag? Jongeren zwoegden voor hun eindexamens. Nu dat achter de rug is – hopelijk zijn ze geslaagd! – is het tijd om te werken en te sparen voor de vakantie. Zij hebben het kerkelijk seizoen al afgesloten met een geweldig kampeerweekend. Het Kliederkerkteam is druk met de voorbereiding van het Kliederkerkfestival, een hemels feest voor alle 5 grote en kleine gasten, en dan is het tijd om het even te laten rusten. De kerkenraadsleden – oud en nieuw, als ze al niet met vakantie zijn – hebben als afronding van het seizoen hun kerkenraadsuitje al weer gepland. De kookgroep organiseert een slotavond met een barbecue, waar ieder die behoefte heeft aan een 'avondje verwennerij' zich weer voor kan melden om zo de afronding van het seizoen te vieren. En tenslotte vieren de kinderen op 19 juli de sluitingsdienst van hun schooljaar, zoals altijd in de Hervormde Kerk. Er staat dus nog wel wat op de agenda, maar de meeste activiteiten zijn gericht op de afsluiting van het kerkenwerkseizoen. Die grote feesten van de kerkelijke agenda stroken dus voor geen meter met de tijd waarin wij gericht zijn op rust en vakantie. Dat maakt die tijd na Pinksteren elk jaar weer tot een bijzondere en bevreemdende tijd. Een tijd waarin je vanuit de kerk beweging verwacht, terwijl we in de kerk uitzien naar het moment dat we er even het bijltje bij neer mogen leggen. Gelukkig gloort achter de horizon van de zomervakantie het nieuwe seizoen ons al tegemoet. En..... je hoeft je niet te vervelen. Zo is er vast binnenkort weer een 'Met de voeten op tafel bijeenkomst' van mensen die brainstormen over de invulling van het nieuwe jaarthema 'Een goed verhaal'. Wie weet heb jij tips of ook zelf ideeën om iets te doen, laat het weten en brainstorm mee. Ook staan de voorbereidingen voor het startweekend al weer in de startblokken, daar kun je ook je gaven nog inzetten. En wat te denken van de startzaterdagmarkt. Meld je gerust aan om mee te helpen met die organisatie. Vind je het ook zo'n vreemde tijd, zo na Pinksteren met die naderende zomervakantie, die tijd waarin het lijkt alsof je verplicht bent te rusten met alles wat je in je hebt? Laat je niet ontmoedigen, je kunt, aangestoken door het opstandingsgeloof, op allerlei fronten je handen uit de mouwen steken! Meld je aan. Je bent van harte welkom.

Het ga jullie goed. Germa Rietberg.
 
Uit het hart / Een goed gesprek. Uit het hart / Een goed gesprek.
We zijn al weer een aantal weken met Jezus op weg naar Pasen; we leven in de vastentijd. Pasen is immers het feest van een nieuw begin en dat doe je met een schone lei. De grote schoonmaak moet voor Pasen klaar, zeiden onze (groot)ouders al. Dat geldt ook voor de spinrag in hoofd en hart. Zo bereidt ook het Joodse volk zich voor op het feest van de bevrijding uit de slavernij. Voor de Pesach moet alle zuurdesem uit hun huizen zijn weggepoetst. Wie het zuur, de haat en wrok, boosheid en ontevredenheid meesleurt, zal niet veel merken van een nieuw begin. Reken maar dat er zich in zo'n tijd van afschuwelijke slavernij heel wat grimmigheid in je hart opstapelt. Dan is er werk aan de winkel om daarvan los te komen. Dat geldt ook voor ons. We kunnen inmiddels de bevrijding van de WO II min of meer zonder boosheid of wrok op de huidige generatie Duitsers vieren. De slachtoffers aan hun kant met liefde gedenken, is vaak nog een stap te ver. Ook als enkelingen, als families of buren, slepen we soms jarenlang oud zeer mee. Als het zo moeilijk is die ketenen van haat te doorbreken, heeft het dan wel zin om te vasten als voorbereiding op het nieuwe leven? Of zou juist daarom die boodschap klinken die feesten te blijven vieren, jaar in jaar uit, van generatie op generatie? En dat met die voorbereiding die ons blijft confronteren met onze oude ballast en dat oude zuur? Wie weet gebeurt dan toch het ondenkbare en wint de liefde stukje bij beetje terrein op onze oude boosheid en wrok. De wonderen zijn de wereld niet uit. Wij bereiden ons voor op het vieren van Pasen. Het herdenkingsfeest van onze bevrijding en het feest van de toekomst waarin wij elkaar zullen begroeten als herboren en herschapen. Gods Rijk in volle glorie onder ons aanwezig met Jezus als verheugde gastheer. Daarvoor gaf hij zijn leven. En wij zingen het uit: U zij de glorie, opgestane Heer.

Een zalig Paasfeest.

Het ga jullie goed.                                                                     Germa Rietberg
 
Uit het hart / Een goed gesprek. Uit het hart / Een goed gesprek.
Al kunnen maartse buien ons nog van alles brengen en zal april als altijd doen wat 't ie wil, het voorjaar dient zich aan! Sneeuwklokjes klingelen door alles heen en krokussen geven de donkere aarde kleur. In de volle zon schitteren de katjes aan de wilgen steeds ronder en de vogels bedriegen ons niet met hun prachtige lentelied: De zonnewarmte wordt voelbaar en dient ons met plezier weer wat vitamientjes toe. Wat is dat elk jaar weer van harte welkom. Nog even dan dartelen de lammetjes weer in de wei en zwemmen die hartverwarmende eendenkuikentjes weer in de sloten. Het nieuwe leven roept ons wakker. Al duurt het nog even, we zijn op weg naar Pasen, het grote feest van 'Een nieuw begin'. Als je ziet dat de takken beginnen uit te botten, dan weet je dat nieuw leven je tegemoet lacht! Maar zover is het nog niet. Net als de maartse buien en de witte hoed van april ons het gevoel kunnen geven dat de winter toch nog voortduurt, zo komen we op weg naar Pasen nog heftige situaties tegen. Dan kan de moed je in de schoenen zakken. Zou het wel zo zijn? Komt dat nieuwe leven echt? Wat geeft ons reden om daarop te vertrouwen? Op 10 maart, Aswoensdag, als in de Katholieke Kerk de gelovigen hun askruisje halen, begint de veertigdagentijd. De traditie van het carnaval is uit de reformatorische kerken verdwenen. Het zou een mooi feest kunnen zijn zo vooraf aan de grote vasten. Een feest van dankbaarheid en blijdschap om al het goede dat we mochten meemaken sinds vorig jaar Pasen. Maar dat liep uit de hand en werd meer een feest van alles vergeten en even helemaal los gaan. Steeds minder had het feest met dankbaarheid voor of voorbereiden op een nieuw begin te maken. Vanaf vorig jaar Pasen hebben zich misschien behalve goede ook wel heftige situaties voorgedaan, waardoor dat geloof in het nieuwe leven een knauw kreeg. Vertrouwen dat werd geschonden. Liefde die geen stand hield. Een ziekte die de grond onder je voeten vandaan haalde. Of de ellende in de wereld nam je zo in beslag dat het vertrouwen op nieuw leven gaandeweg bleek te doven. Kom juist dan de veertig dagen mee vieren. In de veertigdagentijd bereiden we ons voor op het grote feest van nieuw leven. Juist in die weken lezen we dat heftige lijdensverhaal van Jezus. Een verhaal waarin alle pijn en lijden van de wereld samenkomt. Mensen die door ziekte, honger, dorst of armoede geen uitkomst zien, mensen die door oorlog, vervolging, door marteling en gevangenschap de wanhoop nabij zijn, maar ook mensen onder ons, vastgelopen, in de steek gelaten, misbruikt, anders van kleur of geslacht, radeloze mensen die geen toekomst zien in de gemeenschap waar ze zo naar verlangen. Mensen die geen grond onder hun voeten voelen, die hangen, afhankelijk van hen die over hen oordelen. En dat samen met Jezus, die zijn leven gaf in de eerste plaats voor hen. Voor hen die aandacht, liefde en zorg nodig hebben, omdat zij nu geen leven hebben! Hij gaf zijn leven, ook voor gelovigen die met zichzelf zijn ingenomen, die roepen: Hoe kan dit gebeuren? Onze redder, hoe konden ze hem dit aandoen! Dat is toch niet rechtvaardig? We kennen de verhalen over de wraak van zelfingenomen gelovigen. Die was alles behalve zoet. Met de psalmen uitroepen 'Hoe kan God dit toelaten!' Dat is goed. Jezus valt ons daarin bij: 'Mijn God, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten!' In zijn stem zijn al die hangende mensen vertegenwoordigd als een tijdloos koor. In zíjn stem vertegenwoordigt hij al die hangende mensen, vertegenwoordigt als een tijdloos koor. Zo doen zij bij God een beroep op de mensheid om die zegen van Gods hulp ook te ontvangen. Om wakker te worden, op te staan: Laat ons woord daad zijn.

Het ga jullie goed, Germa Rietberg
 
Uit het hart / Een goed gesprek. Uit het hart / Een goed gesprek.
Dat een goed gesprek niet altijd uit woorden hoeft te bestaan, dat weten we natuurlijk allemaal. Een gulle glimlach, een hand die ineens omhoog schiet als spontane groet, een arm om je schouder, het zegt vaak meer dan woorden zeggen kunnen. Maar het volgende verhaal vond ik wel heel bijzonder. Op een avond staat een meisje van 15 jaar bij de pastor voor de deur. Ze huilt. Ze wil eigenlijk aanbellen, maar twijfelt lang. Dan, met de moed der wanhoop, drukt ze op de bel. De pastor doet de deur open en ziet haar staan. Kom maar binnen, zegt hij, ga maar even zitten en huil maar lekker uit. Huilend gaat het meisje zitten. De pastor wacht. Het meisje huilt. En huilt. De pastor wacht. En wacht. Het meisje blijft maar huilen. Dan begint de pastor te grinniken. Het meisje hoort het en huilt nog harder. Dan begint de pastor te lachen. Het meisje huilt nog harder. Hoe harder het meisje huilt, des te harder begint de pastor te lachen. Op een goed moment lopen de tranen ook over zijn wangen, maar dan van het lachen. Hij schatert het uit. Het meisje schreeuwt het nu uit. Ze voelt zich zo gekwetst door die lachende pastor! En zo staat ze op, ze huilt zo hard als ze maar kan en loopt naar de deur. Ze wil hier weg. De pastor loopt haar lachend na. Het meisje is boos, ze doet geen moeite zich om te draaien of te groeten. Ze loopt de deur uit en verdwijnt in de donkere nacht. De pastor zucht. Een half jaar later loopt de pastor in een drukke winkelstraat. Iemand spreekt hem aan: 'Kent u mij nog?' De pastor kijkt haar aan. 'Ja' zegt hij, 'het huilende meisje!' 'Dus u kent mij nog? Dan wil ik wel eens weten waarom u lachte, toen ik zo huilde en waarom u steeds harder begon te lachen.' 'Jij eerst' zegt de pastor, 'want jij klopte als eerste bij mij aan. Waarom huilde jij zo?'. Weer springen de tranen het meisje in de ogen. Ze kijkt hem aan en zegt: 'Ik wilde er een eind aan maken. Ik vind het leven soms zo ….....  en wat er allemaal in de wereld gebeurt is ook zo ….... '. 'Maar je hebt het niet gedaan,' zegt de pastor, 'je leeft nog!' 'Nee,' zegt het meisje, 'Ik heb het niet gedaan. Ik moest er steeds aan denken dat u begon te lachen en steeds harder begon te lachen. Het was zo idioot dat ik er zelf om begon te lachen. Dat lachen heeft mijn leven gered.' 'Maar nu u! Waarom begon u te lachen en steeds harder te lachen, terwijl ik zo huilde’. 'Ik lachte om precies dezelfde reden waarom jij zat te huilen en steeds harder begon te huilen. Ik lachte omdat het leven soms zo …... is en wat er allemaal in de wereld gebeurt is ook zo …..'. Daarom lachte ik en daarom lach ik nog. Het is zo en omdat het zo is, geniet ik er extra van dat ik nog lachen kan.

Ik wens jullie allemaal een gezegend en lachend 2019 toe.

Germa Rietberg
 
 
 

Dorcas kledingactie
datum en tijdstip 19-10-2019 om 10 - 15 uur
meer details

Breiclub
datum en tijdstip 21-10-2019 om 14.00 uur
meer details

Kerkenraadsvergadering DB
datum en tijdstip 21-10-2019 om 19.30 uur
meer details

Sluiting kopij
datum en tijdstip 25-10-2019 om 00.00 uur
meer details

 
DORCAS kledingactie
Op zaterdag 19 oktober a.s. wordt weer een Dorcasactie gehouden. Er wordt kleding, schoenen en huishoudlinnen verzameld waarmee de allerarmsten in Oost-Europa geholpen worden. Een gedeelte van de ingezamelde goederen gaat naar projecten van Dorcas in Oost-Europa.
De resterende goederen worden verkocht en dragen door middel van deze opbrengsten bij aan projecten van Dorcas in Oost-Europa en Afrika. De hulp gaat naar oude mensen die onmogelijk van hun pensioentje rond kunnen komen, gehandicapten, chronisch zieken – de kwetsbaren in de samenleving.
Dorcas roept u op om nog eens door de kledingkast te gaan om te kijken wat u kunt missen en om dit ook aan uw familie, vrienden, buren en kennissen te vragen. Ook goede schoenen en huishoudtextiel zijn zeer welkom.
U kunt 19 oktober tussen 10.00 en 15.00 uur uw (overtollige) kleding inleveren.
Graag heel en schoon in goed afgesloten (vuilnis)zakken.
Op de Nieuwstraat 2 (bij de pastorie) wordt de kleding in Asperen ingezameld.

Alvast hartelijk dank namens de Dorcas Werkgroep Herwijnen,

William Arendonk
 
 
SPECULAASPOPPENACTIE !!!!!!
Eind november staat de jaarlijkse speculaasactie op de agenda.
Inmiddels niet meer weg te denken en populair bij de vele afnemers.
Ook dit jaar doen we een beroep op jullie medewerking.
Verkoop binnen eigen familie, werkkring, bedrijf, instellingen etc. Kijk even om je heen en probeer ons hierbij te helpen, zodat we niet met een overschot blijven zitten. We hopen dit jaar de huis aan huis verkoop achterwege te kunnen laten, maar daar is wel de hulp van iedereen voor nodig. Neem als het even kan een doos (12 stuks) voor je rekening en probeer deze in eigen omgeving te verkopen.
Bestellingen kunnen alvast worden doorgegeven aan de kerkrentmeesters, Marguerithe of Addie.

Alvast bedankt!
 
 
Ga mee naar Taizé !!!!
Ben je tussen de 15 en de 25? (iets ouder mag ook nog). Heb je zin om in de herfstvakantie een weekendje weg te gaan? Wil je andere (christelijke) jongeren uit onze regio ontmoeten? Wil je andere (christelijke) jongeren uit andere landen ontmoeten? Ben je nog nooit in een kloostergemeenschap geweest, maar lijkt het je wel interessant om daar iets van te ontdekken..... Verschillende kerken uit de regio - waaronder Bethelkerk Leerdam en Gereformeerde kerk Schoonrewoerd - hebben het plan om een kennismakingsweekend naar de Franse kloostergemeenschap Taizé te gaan maken. Op het terrein van de dit klooster komen jongeren van over de hele wereld bij elkaar om even in een hele andere wereld te stappen. Behalve ontmoeting met andere jongeren, het kamperen, lol maken met elkaar, maak je ook kennis met de monniken die daar wonen en met hun manier van leven. Je neemt bijvoorbeeld net als zij deel aan de driemaal daags gehouden diensten. Omdat het zo anders is dan je gewend bent, is dat een hele ervaring die de meeste jongeren die geweest zijn niet onberoerd laat en die ze zijn gaan waarderen. In principe ga je naar Taizé altijd voor een week, maar omdat wij het zien als een eerste kennismaking gaan we een lang weekend van donderdag tot zondag. Lijkt het je wat ( vrienden en vriendinnen uiteraard ook welkom), hou dan de berichtgeving in de gaten.

Meer informatie volgt. Wil je nu al meer weten, dan kun je terecht bij Tineke van Ooijen 06-48568824
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.