Protestantse Kerk in Nederland
Gereformeerde Kerk Asperen
 
 
Baten en Laten van de Gereformeerde kerk Asperen Baten en Laten van de Gereformeerde kerk Asperen
Baten en Lasten Gereformeerde Kerk Asperen
  Begroting Res. rek Res. rek
  2020 2019 2018
Baten:      
Bijdragen gemeenteleden € 52.000 € 51.990 € 51.924
Overige bijdragen uit acties € 14.270 € 18.229 € 14.719
Totaal baten € 66.270 € 70.219 € 66.643
       
Lasten:      
Besteding Pastoraat (predikantsplaats) € 39.375 € 41.726 € 46.253
Besteding Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk €   8.100 €   6.885 €   6.823
Afdracht collecten aan derden €   4.200 €   5.134 €   4.923
Huisvestingskosten €   7.225 €   6.388 €   6.376
Kosten organisten €      650 €      363 €      450
Overige kosten €   8.120 €   7.792 € 13.271
Totale lasten € 67.670 € 68.288 € 78.096
       
       
Resultaat negatief (baten-lasten) €   1.400 €     1.931 €  11.453Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente. Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
 
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

In 2018 is het resultaat negatief beïnvloed met een incidentele last van respectievelijk  € 8.629 (schilderwerk en onderhoud ambtswoning) en € 6.564 (aanschaf beamer en schilderwerk interieur kerk). In 2019 is er een kerstmarkt georganiseerd om extra inkomsten te genereren.
 
terug
 
 
 
 

Open Kerkzaal voor iedereen
datum en tijdstip 30-09-2020 om 19.00 uur
meer details

KoffiePlus-middag
datum en tijdstip 05-10-2020 om 14.00 uur
meer details

Gemeente-avond
datum en tijdstip 05-10-2020 om 19.30 uur
meer details

Catechese informatie-avond 18 plus
datum en tijdstip 11-10-2020 om 20.00 uur
meer details

 
"STILTEMOMENT".
OPEN KERK.
Elke woensdagavond is de kerkzaal een uurtje open voor iedereen die gewoon even behoefte heeft aan stilte.
Even tot rust komen om na te denken, te mediteren, te bidden of een kaarsje aan te steken.
Voel je vrij om er gebruik van te maken en vertel het ook aan anderen. Het is zeker ook bedoeld voor mensen van 'buiten'.
De openstelling van de kerkzaal is vanaf vandaag iedere woensdagavond van 19:00 tot 20:00 uur.
Iedere eerste woensdag van de maand is er aansluitend van 20:00 tot 20:30 uur een speciale stilteviering waar iedereen van harte welkom.
Uiteraard met inachtneming van de coronarichtlijnen.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.