Protestantse Kerk in Nederland
Gereformeerde Kerk Asperen
 
 
ANBIgegevens DIACONIE. ANBIgegevens DIACONIE.
Baten en lasten Diaconie Gereformeerde Kerk Asperen gerealiseerd over 2018 en 2019.
Begroting voor 2020:
 
Inkomsten: 2018                   2019 2020 Begroting
Collecten  Diaconie  647,78  787,37 500,00
Collecten  PKN 1.031,88 636,41       700,00
Collecten derden 1.388,86 1.692,84 1.500,00
Rente 5,18 0,00 0,00
Overige        50,00 
  ------------  ------------  ------------- 
Totaal  € 3.073,70  € 3.116,62  €   2750,00
       
Uitgaven:      
Afdracht coll. PKN     1.031,88     636,41 700,00
Afdracht coll derden  1.388,86  1692,84  1.500,00
Giften diverse instellingen  250,00  300,00 -
Quotum PKN       237,36       245,09 280,00
Bankkosten 129,29 144,15 180,00
Overige Kosten 0,20 8,95 90,00
  ----------  ----------  --------- 
Totaal uitgaven 3.037,59 3.027,44  2.750,00
Exploitatieresultaat 36,11 89,18 -
  ----------  ----------  --------- 
Totaal. € 3.073,70  € 3.116,62  €  2.750,00

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.
De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie
(eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.
Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.

 
terug
 
 
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.